Univerzitetni študijski program Fizika in astrofizika

Razpis za vpis v študijskem letu 2022/2023

Kraj izvajanja študija

Ajdovščina, Vipavska 11c

Trajanje študija

3 leta

Vrsta in raven pridobljene izobrazbe

prva stopnja: univerzitetni študijski program
SOK: 7
Več informacij

Vpisni pogoji

 • opravljena splošna matura ali pred 1. 6. 1995 zaključen kateri koli štiriletni srednješolski program oziroma
 • opravljena poklicna matura po srednješolskem programu z istega strokovnega področja (Klasius-P-16 področje 05: Naravoslovje, matematika in statistika; 06: Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT); 07: Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo; 09: Zdravstvo in socialna varnost) in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat opravil pri poklicni maturi.

Po merilih za prehode lahko v 2. letnik programa Fizika in astrofizika preidejo študenti iz sorodnih študijskih programov s področja naravoslovnih in tehničnih ved, za kar naslovijo prošnjo na študijsko komisijo Fakultete za naravoslovje. Glede na usmeritev predhodnega študija študijska komisija odloči o ustreznosti pridobljenih kompetenc za prehod ter lahko določi dodatne študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik.

Študij se izvaja tudi v angleškem jeziku. Najnižja splošna zahtevana raven znanja angleškega jezika je B2.

Vpisna mesta

Vpisna mesta/način študija Redni
Državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije 30
Slovenci brez slovenskega državljanstva 2
Državljani držav nečlanic Evropske unije 6
Razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito 5
Vzporedni študij 2
Vpis v višji letnik *

* število vpisnih mest na rednem študiju je omejeno s številom vpisnih mest za 1. letnik

Merila za izbiro

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati

 • z opravljeno splošno maturo ali zaključnim izpitom pred 1. 6. 1995 izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk) in
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).
 • z opravljeno poklicno maturo izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri poklicni maturi (20% točk),
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (20% točk),
  • uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku (40% točk) in
  • uspeh pri maturitetnem predmetu (20% točk).

Prijava

NOVI vpisni pogoji (od 2023/2024)

V univerzitetni študijski program Fizika in astrofizika se lahko vpiše:

a) kdor je opravil splošno maturo,

b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega izobraževanja: naravovarstveni tehnik, tehnik računalništva, tehnik mehatronike, tehnik optik, gradbeni tehnik, elektrotehnik ali strojni tehnik in izpit iz splošne mature iz predmeta matematika. Če je kandidat ta predmet že opravljal na poklicni maturi, pa izpit iz splošne mature iz predmeta fizika. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravljal na poklicni maturi.

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal program gimnazije ali katerikoli štiriletni srednješolski program.

Dodatne informacije

Fakulteta za naravoslovje
T: 05 365 35 00
E: info.fn@ung.si