Asistent mladi raziskovalec s področja primerjalne onkologije (m/ž)

Datum objave: 17. 5. 2024
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta mladega raziskovalca s področja primerjalne onkologije.
Rok za prijavo do: 14. 6. 2024

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo asistenta mladega raziskovalca na študentom prijazni in izrazito razvojno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno infrastrukturo ter z močno vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor. Uspešni kandidati se bodo v okviru štiriletnega usposabljanja vpisali na ustrezni podiplomski študijski program na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici.

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske ter katerekoli spolne in druge identitetne opredelitve.

Mentor: prof. dr. Ario De Marco: 1 delovno mesto

Področje raziskav: Primerjalna onkologija 

Cilj predlaganega projekta je nadaljnji razvoj študija redkih rakavih oboljenj z izkoriščanjem podobnosti med ljudmi in psi. Le-ti dejansko razvijejo spontane tumorje z biološkimi in histološkimi značilnostmi, ki so lahko skoraj enake tistim pri človeški patologiji. V sodelovanju z našimi kolegi v Sloveniji in tujini bomo izolirali rekombinantna protitelesa, selektivna za membranske biomarkerje rakavih celic. Proizvedena protitelesa, spojena z različnimi reagenti, bodo uporabljena za proizvodnjo fluoteles (fuzijskih proteinov, ki jih tvorita rekombinantno nanotelo influorescentni protein), ki bodo nato testirani za in vivo identifikacijo ciljnih tumorskih celic in za vodenje njihove kirurške odstranitve. Pričakujemo tudi, da bomo identificirali nove biomarkerje za natančnejše profiliranje poliklonalnih spontanih tumorjev, kar bo ključnega pomena za vrednotenje različnih razredov zdravil.

Kandidati morajo obvezno izpolnjevati pogoje za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce v skladu s Pravili o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev na Univerzi v Novi Gorici.

Pogoji za izbor kandidata za mladega raziskovalca:

 • še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;
 • še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec;
 • od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot 4 leta. V primeru odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, ki nastane po zaključku študijskega programa, s katerim se je/se bo vpisal na doktorski študij, se to obdobje podaljša za čas trajanja upravičene odsotnosti. V primeru upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa se to obdobje podaljša le v primeru, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev (odsotnost daljša od šest mesecev pomeni najmanj šest mesecev in en dan), in sicer največ za čas upravičene odsotnosti.

V skladu z 11. členom Pravil o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev mora mladi raziskovalec za začetek financiranja usposabljanja pridobiti habilitacijski naziv asistent. Za pridobitev naziva asistent mora izpolnjevati pogoje v skladu s 4. členom Pravil o pogojih in postopku za pridobitev naziviv znanstvenih sodelavecvv, visokošolskih učiteljev in sodelavecv na Univerzi v Novi Gorici

Merila za ocenjevanje in izbor kandidata za mladega raziskovalca:

 • ocena razgovora s kandidatom (do 5 točk);
 • objavljeni članki (do 3 točke);
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu (do 3 točke);
 • prejete nagrade oziroma priznanja (do 1 točke);
 • povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program (1 točka za povprečno oceno od vključno 9 do 10 in 0,5 točke za povprečno oceno od vključno 8 do 8,99).

Izbrani mladi raziskovalci, ki ob prijavi na razpis še ne bodo imeli zaključenega študijskega programa druge stopnje, morajo študij zaključiti najkasneje do 15. septembra.

Univerza v Novi Gorici bo z izbranimi kandidati za mlade raziskovalce sklenila pogodbe o zaposlitvi.

Usposabljanje mladih raziskovalcev se financira do pridobitve doktorata znanosti, vendar največ za čas 4 let.

Za postopek izbora mladih raziskovalcev se smiselno uporabljajo določila Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (UL. RS., 186/2021), Zakon od delovnih razmerjih ZDR-1, Pravila o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev in Pravila o pogojih in postopku za pridobitev nazivov znanstvenih sodelavcev, visokošolskih učiteljev in sodelavcev na Univerzi v Novi Gorici.

Obvezne priloge k prijavi:

 • kratko motivacijsko pismo,
 • življenjepis,
 • kopija diplome, seznam opravljenih izpitov s povprečno oceno študija oziroma druga relevantna dokazila.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 14. 6. 2024, in sicer v e-obliki na e-naslov careers@ung.si.
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Nina Cotič, tel. 05 6205 817, e pošta careers@ung.si