Asistent mladi raziskovalec s področja ultra-hitre karakterizacije kompleksnih materialov (m/ž)

Datum objave: 17. 5. 2024
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja delovno mesto asistenta mladega raziskovalca s področja ultra-hitre karakterizacije kompleksnih materialov.
Rok za prijavo do: 14. 6. 2024

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo asistenta mladega raziskovalca na študentom prijazni in izrazito razvojno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno infrastrukturo ter z močno vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor. Uspešni kandidati se bodo v okviru štiriletnega usposabljanja vpisali na ustrezni podiplomski študijski program na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici.

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske ter katerekoli spolne in druge identitetne opredelitve.

Mentor: prof. dr. Giovanni De Ninno: 1 delovno mesto

Področje raziskav: Ultra-hitra karakterizacija kompleksnih materialov

Prijave so dobrodošle za doktorsko mesto na področju eksperimentalne fizike na Laboratoriju za kvantno optiko Univerze v Novi Gorici (Slovenija). Osredotočenje raziskovalnega projekta je preučevanje statičnih in dinamičnih lastnosti magnetno urejenih sistemov s pomočjo laserskih magneto-optičnih učinkov in/ali spektroskopskih tehnik. Eksperimentalne dejavnosti bodo potekale s pomočjo naprave, ki generira visoko-redne (XUV) harmonike infrardečega visoko-močnega laserja, s čimer se ustvarjajo kratki impulzi v razponu desetin femtosekund. Takšno sevanje se lahko natančno nastavi na M in N absorpcijske robove različnih prehodnih kovinskih in redkozemeljskih spojin, kar omogoča časovno občutljive preiskave kompleksnih materialov v odzivu na elektronske in kristalne vzburitve.
Projekt vključuje nadaljnji razvoj in karakterizacijo eksperimentalne naprave, ki zajema generacijo ultra-kratkih (nekaj femtosekund in atosekund) XUV impulzov, ki nosijo tako vrtljiv kot tudi orbitni kotni moment.
Raziskovalno delo bo izkoristilo mrežo mednarodnih sodelovanj, ki vključujejo predvsem ekipe, ki delajo s prostim elektronskim laserjem FERMI na Elettra Sincrotrone Trieste (Italija).

Kandidati morajo obvezno izpolnjevati pogoje za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce v skladu s Pravili o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev na Univerzi v Novi Gorici.

Pogoji za izbor kandidata za mladega raziskovalca:

 • še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;
 • še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec;
 • od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot 4 leta. V primeru odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, ki nastane po zaključku študijskega programa, s katerim se je/se bo vpisal na doktorski študij, se to obdobje podaljša za čas trajanja upravičene odsotnosti. V primeru upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa se to obdobje podaljša le v primeru, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev (odsotnost daljša od šest mesecev pomeni najmanj šest mesecev in en dan), in sicer največ za čas upravičene odsotnosti.

V skladu z 11. členom Pravil o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev mora mladi raziskovalec za začetek financiranja usposabljanja pridobiti habilitacijski naziv asistent. Za pridobitev naziva asistent mora izpolnjevati pogoje v skladu s 4. členom Pravil o pogojih in postopku za pridobitev nazivov znanstvenih sodelavecev, visokošolskih učiteljev in sodelavecv na Univerzi v Novi Gorici.

Merila za ocenjevanje in izbor kandidata za mladega raziskovalca:

 • ocena razgovora s kandidatom (do 5 točk);
 • objavljeni članki (do 3 točke);
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu (do 3 točke);
 • prejete nagrade oziroma priznanja (do 1 točke);
 • povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program (1 točka za povprečno oceno od vključno 9 do 10 in 0,5 točke za povprečno oceno od vključno 8 do 8,99).

Izbrani mladi raziskovalci, ki ob prijavi na razpis še ne bodo imeli zaključenega študijskega programa druge stopnje, morajo študij zaključiti najkasneje do 15. septembra.

Univerza v Novi Gorici bo z izbranimi kandidati za mlade raziskovalce sklenila pogodbe o zaposlitvi.

Usposabljanje mladih raziskovalcev se financira do pridobitve doktorata znanosti, vendar največ za čas 4 let.

Za postopek izbora mladih raziskovalcev se smiselno uporabljajo določila Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (UL. RS., 186/2021), Zakon od delovnih razmerjih ZDR-1, Pravila o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev in Pravila o pogojih in postopku za pridobitev nazivov znanstvenih sodelavcev, visokošolskih učiteljev in sodelavcev na Univerzi v Novi Gorici.

Obvezne priloge k prijavi:

 • kratko motivacijsko pismo,
 • življenjepis,
 • kopija diplome, seznam opravljenih izpitov s povprečno oceno študija oziroma druga relevantna dokazila.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 14. 6. 2024, in sicer v e-obliki na e-naslov careers@ung.si.

Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Nina Cotič, tel. 05 6205 817, e-pošta: careers@ung.si