Asistent mladi raziskovalec (m/ž)

Datum objave: 15. 3. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosta delovna mesta asistentov mladih raziskovalcev.

Rok za prijavo do: 15. 5. 2023

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo asistenta mladega raziskovalca na študentom prijazni in izrazito razvojno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno infrastrukturo ter z močno vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor. Uspešni kandidati se bodo v okviru štiriletnega usposabljanja vpisali na ustrezni podiplomski študijski program na Fakulteti za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici.

Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske ter katerekoli spolne in druge identitetne opredelitve.

Mentorji za razpisana mesta so:

1. mentor: prof. dr. Andreja Gomboc: 1 delovno mesto
Področje raziskav: Astrofizikalni tranzienti

Pregledi neba, ki ponavljajoče pokrivajo velike dele neba, razkrivajo da obstaja veliko število novih, tranzientih (kratkotrajnih ali prehodnih) izvorov svetlobe na nebu, ki se nenadoma pojavijo in nato sčasoma, na časovnih skalah krajših od sekunde do nekaj let, izginejo. Med njimi so plimska raztrganja zvezd (Tidal Disruption Evenets – TDE), izbruhe sevanja gama (Gamma Ray Bursts – GRB) in dogodki gravitacijskih valov (Gravitational Wave Events – GWE).
Mladi raziskovalec ali mlada raziskovalka bo vključena v mednarodne kolaboracije in raziskovala na hitro razvijajočih se področjih TDEjev, GRBjev in GWEjev, ki jim je skupno to, da so tranzienti povezani s kompaktnimi objekti, točneje z nevtronskimi zvezdami in črnimi luknjami.
Usposabljanje bo umeščeno v raziskovalni program P1-0031 »Večglasniška astrofizika« (vodja programa prof. dr. Samo Stanič). V veliki meri bo povezano z mednarodnimi sodelavci in projektom Rubin LSST, v katerega je vključena mentorica, dr. Andreja Gomboc. Prav tako bo sodeloval oziroma sodelovala z mednarodnimi strokovnjaki s področja modeliranja TDEjev, s katerimi v skupini že sodelujemo.

2. mentor: prof. dr. Franc Marušič: 1 delovno mesto
Področje raziskav: Jezikoslovje

Mladi raziskovalec bo deloval na področju skladnje. Raziskovalno bo vključen v raziskovalni projekt »Obnašanje čeških in slovenskih naslonk«, ki se bo začel 1. maja 2023. V okviru projekta bo sodeloval pri pripravi in izvedbi v projektu načrtovanih eksperimentov, s katerimi bomo preverjali skladenjske, morfološke in glasoslovne lastnosti naslonk v slovanskih jezikih. V okviru projekta je poudarek na preverjanju lastnosti slovenskih in čeških naslonk, naravna smer širitve raziskave pa je seveda še na druge slovanske jezike s primerljivimi naslonkami (npr. slovaščina, hrvaščina, srbščina …). Projekt kombinira teoretično in eksperimentalno jezikoslovje, mladi raziskovalec pa bo vključen v oboje. Osrednji cilj projekta je v znanstveno debato o naslonkah prinesti nove trdne podatke, na katerih se bo lahko gradilo jezikoslovno teorijo.

3. mentor: prof. dr. Matjaž Valant: 1 delovno mesto
Področje raziskav: Sinteza naprednih materialov

Tema doktorskega dela zajema študij sinteznih poti za sintezo naprednih materialov kot so nanostrukturirani katalizatorji in hibridni perovskiti. Doktorsko delo bo zajemalo tudi strukturno in funkcionalno karakterizacijo sintetiziranih sistemov. Pri tem bo kandidat uporabljal sodobne metode karakterizacije, ki temeljijo na rentgentski difrakciji in različnih vrstah spektroskopij, tudi tistih z uporabo sinhrotronske svetlobe.

4. mentor: prof. dr. Dorota Korte: 1 delovno mesto
Področje raziskav: Laserske analizne metode, karakterizacija materialov

Določevanje termičnih ter optičnih lastnosti fotoaktivnih slojev za uporabo v fotoniki ter nelinearni optiki. Za načrtovanje in konstrukcijo optoelektronskih naprav je pomembno poznavanje optičnih ter toplotnih lastnosti fotoaktivnih materialov, kot tudi preučiti korelacijo med njim.
Med fotoaktivnimi materiali so posebej zanimivi metalokinolati s stirilnim fragmentom (MeStQ), saj imajo tako lastnosti fotokromnih kot luminofornih materialov. So to organsko-kovinske spojine s kinolinskim delom, ki se jih lahko uporablja kot aktivne plasti v različnih optoelektronskih napravah. Najpomembnejša prednost teh materialov je ogromna možnost spreminjanja njihovih fizikalnih lastnosti z ustrezno zasnovo njihove kemijske strukture ter enostavnost njihove integracije v fotoniko in nelinearne optične naprave za želeno uporabo.
Cilj raziskave je izvesti študijo o izboljšanju optičnih ter toplotnih lastnosti fotoaktivnih materialov s kinolinskim delom v obliki tankih filmov. V raziskavi se izvede karakterizacija materialov z uporabo fototermičnih tehnik, kot so fototermična spektrometrija odklona snopa (BDS), fototermalna infrardeča radiometrija (PTR) ter frekvenčna termorefleksija (FD-TR). Uporaba teh merilnih tehnik omogoča hkratno ugotavljanje toplotnih ter optičnih lastnosti v eni sami analizi, pri čemer meritve izvajamo na nedestruktiven način. Uporaba BDS, PTR, FD-TR ne bo omejena le na določanje volumskih lastnosti, temveč tudi na študije podpovršinskih struktur in 3D porazdelitve lastnosti materialov (absorpcijski koeficient in lomni količnik, toplotne lastnosti), ki so ključnega pomena za možno uporabo the materialov ter omogoča optimizacijo procesa njihove sinteze glede na želene lastnosti.

5. Mentor: prof. dr. Irina Elena Cristea: 1 delovno mesto
Področje raziskav: Algebra

Kandidat bo delal na področju hiperkompozicijske algebre na Center za informacijske tehnologije in uporabno matematiko. Algebraične hiperkompozicijske strukture predstavljajo tako samostojno raziskovalno smer kot orodje raziskovanja na drugih področjih, kot so: geometrija, grafi in hipergrafi, topologija, kriptografija, teorija kode, teorija avtomatov, verjetnost, teorija mehkih množic itd. Kandidat se bo osredotočil o novih kombinatoričnih vidikih hipergrup, povezanih z aritmetičnimi funkcijami, grafi, mehkimi množicami, s ciljem analizirati podobnosti in razlike s podobnimi temami v klasični algebri. Po drugi strani pa bodo teoretični rezultati motivirani z njihovo prihodnjo uporabnostjo v različnih kompleksnih inženirskih in okoljskih sistemih.

6. Mentor: prof. dr. Mattia Fanetti: 1 delovno mesto
Področje raziskav: Sinteza nanostruktur na površinah

Možnost spreminjanja površine materialov z visoko ločljivostjo je osnova številnih nanotehnoloških pristopov in zanimiva za številne aplikacije. Osnova teh postopkov (na splošno opredeljenih kot litografija) je zmožnost lokalnega sprožanja kemične reakcije, prehoda ali bolj na splošno modifikacije materiala z natančnim nadzorom položaja. Termično aktivirane modifikacije se lahko sprožijo z lokalnim povečanjem temperature. Mladi raziskovalec bo raziskal možnost lokalnega induciranja modifikacij s pomočjo lokalnega segrevanja z e-žarkom, pri čemer bo uporabil e-žarek, ki je prisoten v vrstičnem elektronskem mikroskopu (SEM), opremljenem za segrevanje in-situ. Pristop bo uporabljen za lokalno spodbujanje nekaterih tehnološko pomembnih pojavov, kot so npr. sinteza grafena na kovinskih ali dielektričnih površinah ali sinteza nano-oblikovanih 2D-halkogenidov.

7. mentor: prof. dr. Egon Pavlica: 1 delovno mesto
Področje raziskav: Elektro-optične lastnosti 2D heterostruktur, ki vključujejo organske polprevodnike

Iščemo talentiranega raziskovalca, ki se bo pridružil naši ekipi in raziskoval elektro-optične lastnosti 2D heterostruktur in organskih polprevodnikov. Idealni kandidat ima trdno ozadje na področju fizike trdne snovi in intuicijo za izvajanje fizikalnih eksperimentov. Uspešni kandidat bo odgovoren za razvoj in uvedbo naprednih tehnik za karakterizacijo lastnosti teh materialov ter za načrtovanje in izvajanje eksperimentov, s katerimi bomo pridobili globlje vpoglede v njihovo obnašanje. Kandidat se bo naučil kako se pripravi 2D heterostrukture, ki vsebujejo organske polprevodnike. Poleg tega bo preučil možnosti njihove uporabe z izdelavo nove vrste elektronskih elementov, organskih tranzistorjev, fotodetektorjev, organskih sončnih celic, spominskih elementov, komponent za pridobivanje energije in komponent, ki posnemajo biološke procese, kot so npr. biosenzorji. Izbrani kandidat bo takoj zaposlen in vključen in v raziskovalno delo v Laboratorij za fiziko organskih snovi.
Naloge:

 • Priprava 2D heterostruktur, ki vsebujejo organske polprevodnike.
 • Razvoj in uporaba napredne tehnike za karakterizacijo elektro-optičnih lastnosti 2D heterostruktur.
 • Načrtovanje in izvajanje eksperimentov za preučevanje obnašanja teh materialov v različnih pogojih.
 • Analiza podatkov in razlaga rezultatov, da bi dobili vpogled v temeljne lastnosti struktur
 • Sodelovanje z drugimi raziskovalci, da bi napredovali v našem razumevanju 2D heterostruktur in njihovega potenciala.
 • Objava raziskovalnih ugotovitev v vodilnih znanstvenih revijah in predstavitve na nacionalnih in mednarodnih konferencah.

8. mentor: prof. dr. Katja Mihurko Poniž: 1 delovno mesto
Področje raziskav: Literarne vede, študiji spolov, kulturna zgodovina

Raziskava bo posvečena reprezentacijam moškosti v slovenski književnosti v 20. stoletju. To bo pionirska raziskava na tem področju, zato bo mlada raziskovalka oziroma mladi raziskovalec najprej raziskal_a dosedanje stanje raziskav v mednarodni literarni vedi in študijih spolov, nato bo na izbranem korpusu literarnih del analiziral_a, kako se reprezentacije moškosti vpisujejo v slovensko književnost in literarno vedo. V svojo raziskavo bo vključil_a tudi spoznanja drugih disciplin (kulturna zgodovina spolov, sociologija spolov), ki bodo prispevala k boljšemu razumevanju širšega konteksta reprezentacij moškosti v slovenskem prostoru. Poudarek bo tudi na vključitvi pristopov s področja primerjalne književnosti v raziskavo, ki bodo omogočili premislek o morebitnih specifikah reprezentacij moškosti v slovenski književnosti. Kandidat_ka bo neposredno vključen_a v raziskovalno delo Raziskovalni center za humanistiko na področju kulturnozgodovinskih in literarnovednih raziskav, ki so povezane z digitalnimi repozitoriji, študijami spolov in medkulturnimi stiki.

9. mentor: prof. dr. Artur Stepanov: 1 delovno mesto
Področje raziskav: Jezikoslovje

K prijavi vabimo kandidate, ki jih zanima raziskovanje skladnje slovanskih jezikov s poudarkom na problematiki ‘prostega’ besednega reda. Delo kandidata bo tesno povezano s temami, navezanimi na projekt ‘Meje svobode: permutacijski pristop k besednemu redu v južnoslovanskih jezikih’, katerega cilj je razvoj inovativnih formalnih in eksperimentalnih metod analize prostega besednega reda v južnoslovanskih jezikih kot tudi na splošno. Teoretični del raziskav bo nadgrajen z eksperimentalnimi oz. psiholingvističnimi raziskavami kognitivnih mehanizmov, na podlagi katerih govorci naravnega jezika procesirajo različne vrste besednega reda v realnem času. Kandidat bo delal na Center za kognitivne znanosti jezika, v dinamičnem in interdisciplinarnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

10. mentor: prof. dr. Sandra Gardonio: 1 delovno mesto
Področje raziskav: Znanosti o materialih

Izbrani kandidat bo sodeloval pri raziskavah topoloških materialov v Laboratoriju za raziskave materialov. Za topološke materiale je značilna prisotnost simetrijsko zaščitenih elektronskih stanj, ki omogočajo visoko gibljivost elektronov in njihovo spinsko polarizabilnost. Zaradi teh lastnosti so privlačni za vrsto aplikacij na področju spintronike, katalize itd. Narašča tudi zanimanje za njihovo uporabo v sodobnih energetskih virih kot so, na primer sistemi za cepitev vodnih molekul, termoelektrični sistemi ali električne baterije, in podobno. Predno topološki materiali dosežejo resnično aplikativno vrednost, pa je potrebno rešiti več osnovnih vprašanj. Tako je v ospredju pomanjkljivo razumevanje interakcij med topološkimi lastnostmi in reakcijskimi procesi. V zvezi s tem bo kandidat sintetiziral/popisal izbrane visokokakovostne monokristale katerih struktura in sestava osnovnih ploskev bosta natančno poznani. Pri tem je pomembno, da bodo imele osnovne ploskve monokristalov netrivialno topologijo elektronske energijske pasovne strukture.

11. mentor: prof. dr. Barbara Ressel: 1 delovno mesto
Področje raziskav: Fizika

"Študij elektronskih lastnosti organskih perovskitov brez svinca"
Zaradi stroge potrebe po zmanjšanju obsežnih emisij ogljikovega dioksida za upočasnitev globalnega segrevanja je raziskovanje novih materialov in tehnologij za oskrbo naše družbe s čisto energijo eno najpomembnejših in najzahtevnejših področij v današnji znanosti o materialih. Pretvorba sončne energije ima ogromen potencial, da postane vodilna tehnologija v svetovni proizvodnji energije v prihodnosti, saj je sonce neomejen vir energije v časovnem obzorju milijonov let in v eni uri zagotovi dovolj energije za zadovoljitev globalnih potreb po energiji za eno leto. Materiali na osnovi perovskita so najnovejši razvoj fotonapetostnih materialov in imajo kristalno strukturo ABX3 (A: monovalentni (ne)organski kation, B: dvovalentni kovinski kation, X: halogenidni anion). Dokazano je, da zagotavljajo impresivno učinkovitost pretvorbe energije do 25,7 % in jih je mogoče pripraviti na osnovi topil z zelo nizko količino porabljene energije. Predlagamo raziskovalni projekt za raziskovanje nove družine kositrovih halogenidov perovskitov (in sicer PEA0.15FA0.85SnI2.85Br0.15), kjer bi temeljito preučili elektronsko strukturo in elektronsko dinamiko (tj. poti rekombinacij na specifičnih mestih) s konvencionalno in časovno odvisno fotoemisijo spektroskopijo (TR-PES).

12. mentor: prof. dr. Samo Stanič: 1 delovno mesto
Področje raziskav: Visokoenergijska astrofizika

Elektromagnetno sevanje zelo visokih energij (VHE) nosi pomembne informacije o najbolj energijskih intenzivnih astrofizikalnih pojavih v vesolju. Najobčutljivejši eksperimentalni pristop na tem področju temelji na hkratnem zaznavanju bliskov Čerenkove svetlobe, induciranih s plazovi sekundarnih delcev, ki so nastali pri interakcijah primarnih VHE fotonov z atomskimi jedri atmosferskih plinov. Bliske opazujemo z več teleskopi hkrati (s poljem Čerenkovih teleskopov oziroma IACT) in iz pridobljenih slik rekonstruiramo lastnosti primarnih VHE fotonov. Pri tem je ključnega pomena poznavanje časovnega razvoja glavnih atmosferskih karakteristik, ki ga pridobimo z daljinskim zaznavanjem, ter njihova implementacija v atmosferski kalibraciji meritev IACT.
Mlada raziskovalka ali raziskovalec bo vključen v mednarodni konzorcij Cherenkov Telescope Array Consortium (CTAC), kjer bo v sodelovanju z mednarodnimi partnerji prispeval k razvoju state-of-the art Ramanskega lidarja observatorija CTA in analizi ter uporabi njegovih meritev. Izgradnja CTA se v obliki CTAO ERIC (ustanovna članica je tudi Slovenija) začenja v letu 2023. Usposabljanje bo umeščeno v raziskovalni program P1-0031 »Večglasniška astrofizika« (vodja programa prof. dr. Samo Stanič) ter infrastrukturno podprto z ESFRI projektom CTA.

13. mentor: prof. dr. Gabrijela Zaharijas: 1 delovno mesto
Področje raziskav: Visokoenergijska astrofizika

Narava temne snovi danes predstavlja eno izmed največjih nerešenih ugank v fiziki delcev in astrofiziki. Na področju astrofizike zato že potekajo številni eksperimenti, ki opazujejo energijsko najintenzivnejše astrofizikalne objekte v vesolju. Ti eksperimenti imajo hkrati možnost za odkritje temne snovi, bodisi preko njenih razpadnih produktov ali zaradi gravitacijskih učinkov. Mladi raziskovalec oziroma raziskovalka se bo osredotočala na študij temne snovi z uporabo meritev satelita Fermi LAT ter observatorijev Cherenkov Telescope Array (CTAO) in Vera Rubin. Center za astrofiziko in kozmologijo (CAC) Univerze v Novi Gorici je aktiven na področju večglasniške in visokoenergijske astrofizike. Raziskave izvajamo v okviru velikih mednarodnih raziskovalnih kolaboracij, kot so Fermi LAT, CTA, Vera Rubin Observatory in Pierre Auger Observatory. Usposabljanje bo umeščeno v raziskovalni program P1-0031 »Večglasniška astrofizika« ter infrastrukturno podprto z ESFRI projektom CTA (vodja prof. dr. Samo Stanič), ki se izvajata v CAC.

14. mentor: doc. dr. Kristina Pranjić: 1 delovno mesto
Področje raziskav: Literarne vede / novi mediji / kulturna zgodovina

Tematika raziskovanja doktorskega študenta se bo nanašala predvsem na študij avantgardne literature in umetnosti 20. stoletja na prostorih Srednje in Jugovzhodne Evrope. Poseben poudarek bo na kulturni zgodovini avantgarde, ki vključuje študije lokalnih avantgard v širši mednarodni perspektivi in preučuje vpliv avantgarde ne samo na področju estetike, ampak tudi v okviru širšega kulturnega in političnega konteksta: njihove medije, prostore, recepcijo in publiko, politične in spolne perspektive, povezave med lokalnimi in internacionalnimi avantgardami ter kulturne posledice avantgardnih gibanj. Raziskava lahko vključuje različne avantgardne manifestacije: literaturo, vizualne umetnosti, revije, gledališče in performans, arhitekturo in oblikovanje, radio in film. Kandidat_ka bo neposredno vključen_a v raziskovalno delo Raziskovalni center za humanistiko na področju kulturnozgodovinskih in literarnovednih raziskav, ki so povezane z digitalnimi repozitoriji, študijami spolov in medkulturnimi stiki.

15. mentor: doc. dr. Matteo de March: 1 delovno mesto
Področje raziskav: Primerjalna onkologija

Splošni cilj projekta je prikazati izvedljivost in uporabnost humano-pasje primerjalne onkološke platforme za razumevanje biologije in razvoj učinkovitega zdravljenja redkih rakov, začenši z modelom MM (Mukozni Melanom) in MCT (Mastocitom). Projekt ima možnost da postane multidisciplinarna raziskovalna struktura, kakršna v Sloveniji še ne obstaja, v Evropi obstaja le nekaj pionirskih primerov na tem področju, medtem ko je v ZDA že uspešno vzpostavljena (https://ccr.cancer.gov/Comparative-Oncology-Program; Burton et al., 2018 Clin Cancer Res 24:5830; LeBlanc, 2019 Vet Pathol 56:642; Canine Comparative Oncology and Genomics Consortium (CCOGC) - www.ccogc.org). Za dosego cilja je potrebno uskladiti sodelovanje skupin s komplementarnim strokovnim znanjem. MR na UNG bo identificiral koristne biomarkerje ter razvije imunoreagente, primerne za vizualizacijo tumorjev z visoko ločljivostjo, in za tarčno dostavo zdravil v človeške in pasje celice. Ti reagenti bodo na živalskem modelu ovrednoteni na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani (VFLJ), na človeških bioloških vzorcih pa na Onkološkem inštitutu (OI).

Specifični cilji projekta so:

 • izolacija, funkcionalna validacija, inženiring in proizvodnja nanoteles (Nb), specifičnih za MM in MCT. Zato, da bodo Nb uporabna za primerjalno onkologijo, bo izbira izvedena tako, da se bodo pridobile vezivne molekule, ki bodo navzkrižno reagirale s človeškimi in pasjimi antigeni, izraženimi na tumorskih celicah;
 • identifikacija novih bioloških označevalcev za MM in MCT, ki jih bo mogoče uporabiti za slikovno diagnostiko in terapevtske pristope;
 • raziskava uporabnosti na novo identificiranih označevalcev za slikanje in situ med resekcijo pasjih MM in MCT ter za mapiranje varovalnih bezgavk;
 • raziskava uporabnosti na novo identificiranih reagentov za tarčno dostavo zdravil pri zdravljenju pasjih MM in MCT;
 • ocena na novo identificiranih označevalcev za diagnostiko biopsijskih (arhivskih in novih) vzorcev pasjih MM in MCT ter ocena uporabnost njihovega izražanja kot napovednega dejavnika.

Kandidati morajo obvezno izpolnjevati pogoje za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce v skladu s Pravil o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev na Univerzi v Novi Gorici.

Pogoji za izbor kandidata za mladega raziskovalca:

 • še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti,
 • še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec,
 • od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot 4 leta. V primeru odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, ki nastane po zaključku študijskega programa, s katerim se je/se bo vpisal na doktorski študij, se to obdobje podaljša za čas trajanja upravičene odsotnosti. V primeru upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa se to obdobje podaljša le v primeru, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev (odsotnost daljša od šest mesecev pomeni najmanj šest mesecev in en dan), in sicer največ za čas upravičene odsotnosti.

V skladu z 11. členom Pravil o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev mora mladi raziskovalec za začetek financiranja usposabljanja pridobiti habilitacijski naziv asistent. Za pridobitev naziva asistent mora izpolnjevati pogoje v skladu s 4. členom Pravil o pogojih in postopku za pridobitev naziviv znanstvenih sodelavecvv, visokošolskih učiteljev in sodelavecv na Univerzi v Novi Gorici.

Merila za ocenjevanje in izbor kandidata za mladega raziskovalca:

 • ocena razgovora s kandidatom (do 5 točk),
 • objavljeni članki (do 3 točke),
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu (do 3 točke),
 • prejete nagrade oziroma priznanja (do 1 točke),
 • povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program (1 točka za povprečno oceno od vključno 9 do 10 in 0,5 točke za povprečno oceno od vključno 8 do 8,99).

Izbrani mladi raziskovalci, ki ob prijavi na razpis še ne bodo imeli zaključenega študijskega programa druge stopnje, morajo študij zaključiti najkasneje do 15. septembra.

Univerza v Novi Gorici bo z izbranimi kandidati za mlade raziskovalce sklenila pogodbe o zaposlitvi.

Usposabljanje mladih raziskovalcev se financira do pridobitve doktorata znanosti, vendar največ za čas 4 let.

Za postopek izbora mladih raziskovalcev se smiselno uporabljajo določila Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (UL. RS., 186/2021), Zakon od delovnih razmerjih ZDR-1, Pravila o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev in Pravila o pogojih in postopku za pridobitev nazivov znanstvenih sodelavcev, visokošolskih učiteljev in sodelavcev na Univerzi v Novi Gorici.

Obvezne priloge k prijavi:

 • kratko motivacijsko pismo,
 • življenjepis,
 • kopija diplome, seznam opravljenih izpitov s povprečno oceno študija oziroma druga relevantna dokazila.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 15. 5. 2023, in sicer v e-obliki na e-naslov careers@ung.si
Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si