Vodja Centra za kognitivne znanosti jezika (m/ž)

Datum objave: 3. 3. 2023
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja vodstveno delovno mesto vodje Centra za kognitivne znanosti jezika.

Rok za prijavo do: 24. 3. 2023

Kandidati za vodjo Centra za kognitivne znanosti jezika morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • imajo doktorat znanosti s področja,
  • izpolnjujejo pogoje za nosilca raziskovalnih projektov,
  • imajo sposobnost vodenja raziskovalnih skupin,
  • imajo najmanj pet let delovnih izkušenj,
  • znanje slovenskega in angleškega jezika na stopnji C1.

Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko na mesto vodje centra ponovno imenovana.

Kandidati, uvrščeni v ožji izbor bodo na poziv Univerze morali predložiti tudi vizijo razvoja centra.

Prijavi morajo kandidati priložiti:

  • življenjepis,
  • dokazila o izobrazbi,
  • znanstveno in strokovno bibliografijo,
  • motivacijsko pismo z opisom raziskovalnih interesov.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v elektronski obliki v kadrovsko službo Univerze v Novi Gorici, na elektronski naslov tea.stibilj.nemec@ung.si

Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu.

Razpis je odprt do 24. 3. 2023.

Prijave in kontakti:
Tea Stibilj Nemec, telefon: 05 6208 522, e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si