Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce pri izbranih mentorjih v letu 2019

Datum objave: 30. 5. 2019
Zaposlitev zunanji

Predmet javnega razpisa je izbira mladih raziskovalcev, ki se bodo v letu 2019 začeli usposabljati za pridobitev doktorata znanosti pri izbranih mentorjih na raziskovalnem področju.
Rok za prijavo: do 30. 6. 2019

RAZISKOVALNO PODROČJE
1.02 FIZIKA - skupaj pet mest pri mentorjih:

  • prof. dr. Gvido Bratina (eksperimenti na področju kvatnomehanskih pojavov v van der Waalsovih heterostrukturah na grafenu) - eno mesto;
  • prof. dr. Giovanni de Ninno (raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in delci) - eno mesto;
  • prof. dr. Danilo Zavrtanik (astrofizika osnovnih delcev, raziskave v okviru mednarodne znanstvene kolaboracije Pierre Auger) - eno mesto;
  • doc. dr. Gabrijela Zaharijas (astrofizika osnovnih delcev, raziskave v okviru mednarodne znanstvene kolaboracije Cherenkov Telescope Array) - eno mesto;
  • doc. dr. Asta Gregorič (fizika atmosfere, meteorologija, daljinsko zaznavanje) - eno mesto.

Od kandidatov pričakujemo:
(1) da izpolnjujejo pogoje za kandidate za mlade raziskovalce v skladu s 113. členom "Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti": https://www.arrs.si/sl/akti/18/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan2018.asp: * imajo najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje; ali * imajo izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela); ali * imajo magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004; ali * imajo glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini; in * starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.
(2) Če se kandidat za mladega raziskovalca ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje ni pomembna. Če ima kandidat opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.
(3) Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.
(4) Agencija ne financira kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristili, kandidatov, ki so prek agencije že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, in kandidatov, ki že imajo opravljen doktorat znanosti.

Obvezne priloge: * kratko motivacijsko pismo, * življenjepis, * kopija diplome oziroma drugih relevantnih dokazil, * priporočilno pismo.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidatke/kandidati pošljejo v elektronski obliki na naslov: Tea Stibilj Nemec tea.stibilj.nemec@ung.si.
Prijava naj bo oblikovno ena sama priponka v PDF formatu. Prijave v natisnjeni obliki lahko pošljejo na naslov Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, z oznako "Razpis za mlade raziskovalce".

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si