Asistent - mladi raziskovalec s področja eksperimentalne fizike dvodimenzionalnih heterostrukur (m/ž)

Datum objave: 20. 6. 2019
Zaposlitev zunanji

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta - mladega raziskovalca s področja eksperimentalne fizike dvodimenzionalnih heterostrukur.
Rok za prijavo: do 1. 8. 2019

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo asistenta - mladega raziskovalca na študentom prijazni in izrazito razvojno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v dinamičnem in interdisciplinarnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno opremo ter z izrazito vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor.

"Laboratorij za fiziko organskih snovi":http://www.ung.si/sl/raziskave/laboratorij-za-fiziko-organskih-snovi/ Univerze v Novi Gorici vabi kandidate za doktorski študij na področju eksperimentalne fizike dvodimenzionalnih heterostrukur. Izbrani kandidat se bo ukvarjal s študijem vloge Moiréjevih vzorcev na transport električnega naboja v heterostruturah grafen/izolator/grafen. Naučil se bo izdelave heterostruktur in pri tem obvladal luščenje grafenskih lističev in njihovo manipulacijo, optično litografijo, mikroskopijo na atomsko silo z izpeljanimi metodami in merjenja nizkih elekričnih tokov. Študent bo vpisan v študijskih program Fizika 3. stopnja, ki ga izvaja Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Med študijem, ki traja štiri leta, bo študent opravljal tudi dela asistenta pri dodiplomskih predmetih s področja fizike na Fakulteti za naravoslovje.

Od kandidatov pričakujemo odlične komunikacijske sposobnosti, tekoče znanje angleščine in predanost eksperimentalni fiziki trdne snovi. Dobro znanje s področja elektronskih lastnosti trdnih snovi je zaželjeno.

Kandidati za delovno mesto morajo obvezno izpolnjevati pogoje mlade raziskovalce v skladu s 113. členom Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, in sicer da: * imajo najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri, doseženo po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8,00 ter izpolnjuje pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje; ali * imajo izobrazbo, doseženo po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, sprejetem v Republiki Sloveniji po 11. juniju 2004, in povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00 (upošteva se tudi ocena diplomskega in magistrskega dela); ali * imajo magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004; ali * imajo glede na prvo, drugo in tretjo alinejo primerljivo izobrazbo, doseženo na univerzah v tujini; in * starost do vključno 28 let (upošteva se letnica rojstva); starostna meja se dvigne nad 28 let, če je mladi raziskovalec brez finančne podpore že opravil eno oziroma dve leti podiplomskega študija tretje stopnje, in sicer se za vsak opravljen letnik doda eno leto.

(2) Če se kandidat za mladega raziskovalca ob sklenitvi pogodbe vpisuje v drugi oziroma tretji letnik študijskega programa tretje stopnje, povprečna ocena dodiplomskega študija po študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, oziroma povprečna ocena vseh izpitov in vaj študijskega programa prve stopnje in študijskega programa druge stopnje ni pomembna. Če ima kandidat opravljen magisterij, dosežen po magistrskem študijskem programu, sprejetem v Republiki Sloveniji pred 11. junijem 2004, povprečna ocena dodiplomskega študija ni pomembna.

(3) Če je kandidat za mladega raziskovalca izkoristil dopust iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo v trajanju najmanj šestih mesecev, pri čemer se za enega otroka upošteva eno leto, se starostna meja dvigne nad 28 let. Enako velja za daljšo, najmanj šestmesečno dokumentirano bolezensko odsotnost kandidata.

(4) Agencija ne financira kandidatov za mlade raziskovalce, ki se ob podpisu pogodbe vpisujejo v dodatno leto študijskega programa tretje stopnje oziroma so navedeni status že izkoristili, kandidatov, ki so prek agencije že bili financirani v programu mladih raziskovalcev, in kandidatov, ki že imajo opravljen doktorat znanosti.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis s seznamom morebitnih znanstvenih objav,
  • opis svojega pogleda na raziskave,
  • kopija diplome oziroma drugih relevantnih dokazil.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 1. 8. 2019, in sicer v e-obliki ali v tiskani obliki. Prijave v e-obliki pošljejo kandidati na e-naslov tea.stibilj.nemec@ung.si. Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu. Prijave v tiskani obliki kandidati pošljejo na naslov Univerza v Novi Gorici, Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, s pripisom Razpis za mlade raziskovalce.

Kontakt v primeru vprašanj v zvezi s postopkom prijave: Tea Stibilj Nemec, tel. 05 6205 822, e-pošta
tea.stibilj.nemec@ung.si

Več informacij v zvezi z znanstvenim delom je na voljo pri vodji Laboratorija za fiziko organskih snovi prof. dr. Gvidu Bratini (gvido.bratina@ung.si).

O Laboratoriju za fiziko organskih snovi
Laboratorij za fiziko organskih snovi Univerze v Novi Gorici deluje na področju osnovnih in aplikativnih raziskav transportnih lastnosti organskih polprevodnikov in dvodimenzionalnih materialov ter njihovih mešanic. Razpolaga s eksperimentalno opremo za merjenje časovne odvisnosti tokov fotovzbujenih nosilcev naboja, popolno opremo za izdelavo tankih slojev z različnimi metodami - naparevanje, nanašanje iz raztopine, čistimi prostori z enomikronsko lasersko litografijo, komoro s kontrolirano atmosfero in vakuumskim naparjevalnikom in mikroskopijo na atomsko silo z izpeljanimi metodami. Raziskovalna skupina ima na voljo nasodobnejši vrstični elektronski mikroskop, presevni elektronski mikroskop in časovno odvisno spektroskopijo fotoelektronov. Sodeluje s številnimi mednarodnimi raziskovalnimi skupinami s področja organske elektonike in je pridruženi član evropskega projekta Graphene Flagship.

Priponke

Kontakt

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 620 58 22
e-pošta: tea.stibilj.nemec@ung.si