Politehnika je postala Univerza v Novi Gorici

17. marec 2006

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije je na svoji seji 17. marca letos potrdil vlogo Politehnike Nova Gorica za spremembo statusa v univerzo in s tem dejanjem omogočil nastanek četrte slovenske univerze.

Prizadevanja za vzpostavitev univerze na Goriškem so stara več kot stoletje. Z ustanovitvijo Fakultete za znanosti o okolju – predhodnice Politehnike Nova Gorica leta 1995 pa se je začela načrtna izgradnja institucije, ki danes izpolnjuje stroge zahteve za pridobitev univerzitetnega statusa. Politehnika Nova Gorica je od svojega nastanka sistematično razvijala svoj raziskovalni značaj, tako da so vsi redno zaposleni viskošolski učitelji v prvi vrsti vrhunski raziskovalci, ki delujejo v osmih raziskovalnih enotah in predavajo na petih dodiplomskih in petih podiplomskih študijskih programih. Študijski proces se je na Politehniki Nova Gorica izvajal v pedagoških enotah – šolah, ki se bodo po novem imenovale fakultete. Nova univerza ima ta trenutek štiri fakultete: Fakulteto za znanosti o okolju, Fakulteto za aplikativno naravoslovje, Fakulteto za slovenske študije Stanislava Škrabca in Fakulteto za podiplomske študije. V kratkem pa pričakujemo še vzpostavitev Poslovno tehniške fakultete in Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo. Poleg raziskovalnih in pedagoških enot ima nova univerza vzpostavljene vse spremljajoče dejavnosti: študentsko pisarno, knjižnico, založbo in Fundacijo Edvard Rusjan.

Na isti seji je Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije podelil javno veljavnost dodiplomskemu visokošolskemu strokovnemu študijskemu programu prve stopnje Vinogradništvo in vinarstvo. To je prvi študij v Sloveniji, ki po zgledu tujih sodobnih študijev združuje znanja iz vinogradništva in vinarstva in omogoča študentom veliko izbirnost predmetov. Kakovost študija pa je podobno kot na drugih študijskih programih dodatno zagotavljana z delom v majhnih skupinah, ki omogočajo osebni kontakt študenta s profesorjem.