Evalvacija pedagoškega in raziskovalnega dela na UNG

Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanja kakovosti na študijskih programih UNG so organizirane v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in akti, ki jih je sprejel Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS): Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, Merila za prehode med študijskimi programi, Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS, Minimalni standardi za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih, in drugimi akti ter skladno s priporočenimi Evropskimi standardi in navodili za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva (European standards and guidelines for internal quality assurance within higher education institutions).

Temeljni mehanizem za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, za razvoj kulture kakovosti in dograjevanje postopkov in strategije za zagotavljanje in stalen dvig kakovosti na UNG je samoevalvacija. UNG opravlja samoevalvacijo po enotni metodologiji ne vseh enotah UNG in na univerzi kot celoti na letni ravni. V sklopu samoevalvacije analizira celotno svojo dejavnost in dosežke ter pripravi predloge ukrepov za nadaljnji razvoj. Samoevalvacija o zagotavljanju kakovosti izvajanja študijskih programov se vsako leto opravlja na fakultetah, akademijah oziroma visokih šolah UNG. Evalvacija raziskovalnega dela pa poteka v okviru celotne univerze. Vanjo so zajete vse raziskovalne enote UNG (laboratoriji in centri UNG) kot tudi raziskovalni sodelavci, ki raziskovalne, aplikativne ali razvojne projekte izvedejo v okviru pedagoških enot UNG.

Osrednji element pri izvedbi samoevalvacije so letna samoevalvacijska poročila. Samoevalavcijsko poročilo pripravi vsaka od pedagoških enot UNG (fakulteta, akademija in visoka šola). Na nivoju univerze pa se posebej pripravi samoevalvacijsko poročilo o spremljanju in zagotavljanju kakovosti pedagoškega in raziskovalnega dela na UNG, ki med drugim vsebuje tudi povzetke samoevalvacijskih poročil vseh pedagoških enot UNG, ter letno Poročilo o delu UNG, kjer so bolj podrobno analizirani raziskovalni dosežki na UNG.

Letna samoevalvacijska poročila pedagoških enot UNG obravnavata dekan in Senat posamezne fakultete, akademije oz. visoke šole in podajata predloge za izboljšave rektorju Univerze v Novi Gorici. Univerzitetno poročilo obravnava Senat UNG. Letno poročilo o raziskovalnem delu na UNG obravnava Upravni odbor UNG.

Samoevalvacijska poročila fakultet, akademij in visoki šol UNG so pripravljena po enotni metodologiji in imajo enako strukturo, ki je predstavljena v Poslovniku kakovosti UNG. V poročilih so zajeta naslednja področja: delovanje visokošolskega zavoda, kadri, organizacija in izvedba izobraževanja na vseh študijskih programih, študenti, materialni pogoji; vpetost v okolje, zagotavljanje kakovosti, inovativnosti in razvojne naravnanosti.

Samoevalvacijsko poročilo univerze zajema pregled delovanja univerze kot celote in poleg omenjenih področji analizira tudi delovanje skupnih služb UNG in drugih podpornih dejavnosti, ki delujejo na nivoju univerze in nudijo podporo vsem pedagoškim in raziskovalnim enotam UNG (Študentska pisarna, Mednarodna pisarna, Karierni center, Alumni klub, univerzitetna knjižnici UNG, založba UNG, mednarodna pisarna, Komisija za kakovost UNG, računovodska, pravna in personalna služba UNG, ter druge strokovne službe). Raziskovalna dejavnost, ki poteka po raziskovalnih enotah UNG, in raziskovalni dosežki na UNG so bolj podrobno analizirani v letnem Poročilo o delu UNG. Samoevalvacijsko poročilo univerze vsebuje tudi povzetke samoevalvacijskih poročil vseh pedagoških enot UNG.

Letna poročila