Ekonomika v vinogradništvu in vinarstvu

Visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo / Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo

Temeljna:
• Turk, Jernej: Agrarna ekonomika - teorija in aplikacije. Univerzitetni učbenik, Fakulteta za kmetijstvo Univerze v Mariboru, 1998, 176 str. E-gradivo
• Fotokopije prosojnic s predavanj.

Dodatna:
• Karić, Marijan, Tolušič, Zdravko, Lacković Zlatko: Ekonomika voćarske i vogradarsko-vinarske proizvodnje, Požega, Veleučilište u Požegi, 2002, 156 str.
• Peters, G. H. (Ed.): Agricultural economics. - Aldershot ; Brookfield : E. Elgar Publishing, 1995, 633 str.
• Turk, Jernej: Teoretične in empirične analize v agrarni ekonomiki. Učbenik za podiplomski študij, Fakulteta za kmetijstvo Univerze v Mariboru, 2001, 225 str. Katalog
• Downey, D. W., Erikson S. P.: Agribusiness Management, McGraw-Hill, New York, 1987, 477 str. E-gradivo
• VADNAL, Katja. Agrarna ekonomika : osnove, trg, država. 1. izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2003. 237 str., graf. prikazi, tabele. E-gradivo
• VADNAL, Katja. Agrarna ekonomika : osnove, trg, država : delovni zvezek za vaje. 1. izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2002. 88 str., graf. prikazi, tabele.
• Avsec, Franci, Erjavec, Emil: Evropsko kmetijsko pravo. 1. natis. Ljubljana, GV založba, 2005. 461 str.
• Erjavec, Emil: Skupna kmetijska politika in slovensko kmetijstvo. V: FERFILA, Bogomil (ur.), ČERNE, Fedor, FERFILA, Bogomil. Slovenia and European Union, (Knjižna zbirka Politični procesi in inštitucije). Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 2002, str. 333-349. E-gradivo
• Prosojnice in Miteam učilnica UNG.