Izbrana poglavja iz slovenskega jezikoslovja

Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Jezikoslovne vede / Fakulteta za humanistiko

Poleg Slovenske slovnice Jožeta Toporišiča, spadajo med osnovno literature še članki iz različnih revij, tako domačih jezikoslovnih revij (npr. Slavistična revija, Jezik in slovstvo, Slovenski jezik in Jezikoslovni zapiski) kot tudi tujih, na primer: Linguistic Inquiry, Natural Language and Linguistic Theory, Syntax, Lingua, The Linguistic Review, Natural Language Semantics, Language, Linguistics itd.