Dialektologija

Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Jezikoslovne vede / Fakulteta za humanistiko

R. Dapit. Nastajanje krajevnih knjižnih jezikov med Slovenci v Furlaniji. V: VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Slovenski knjižni jezik - aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje : ob 450-letnici izida prve slovenske knjige, (Obdobja, 20). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003, str. 301-312.
T. Jakop, Tjaša, V. Cvetko-Orešnik (ur.) 2008: Dvojina v slovenskih narečjih, (Zbirka Linguistica et philologica, 21). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
K. Kenda-Jež Karmen, N. Gliha Komac, (ur.). Shranili smo jih v bančah : slovarski prispevek k poznavanju oblačilne kulture v Kanalski dolini = contributo lessicale alla conoscenza dell'abbigliamento in Val Canale. Ukve: S.K.S. Planika Kanalska dolina; [s. l.]: Slori: ATS Od me-je; Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: = Istituto per la lingua slovena "Fran Ramovš" CRS ASSA, 2007.
T. Logar 1975, 1993: Slovenska narečja. Ljubljana: Mladinska knjiga.
T. Logar 1996: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana: Založba ZRC
Y. MAtras: Language contact 2009: Cambridge Textbooks in Linguistics.
Ramovš1935: Historična gramatika slovenskega jezika VII. Dialekti. Ljubljana.
F. Ramovš 1952: Morfologija slovenskega jezika. Skripta.
J. Rigler 1963: Južnonotranjski govori. Akcent in glasoslovje govorov med Snežnikom in Slavnikom. Ljubljana: SAZU
V. C. M. Scotton 2002: Contact Linguistics: Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes. Oxford University Press.
Smole 2001: Vokalizem, naglas, konzonantizem : ZSD I (Zgodovinska slovnica in dialektologija) : (dvopredmetni in enopredmetni študij). Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
V. Smole 2000: Uvod v slovensko dialektologijo : del vsebine za predmet ZSD II. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost, Katedra za zgodovino slovenskega jezika in dialektologijo.
J. Škofič, Jožica (ur.) 2011: Slovenski lingvistični atlas. 1, Človek (telo, bolezni, družina). 1, Atlas : [(= SLA 1.1)], (Zbirka Jezikovni atlasi). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Z. Zorko 1995: Narečna podoba Dravske doline. Maribor: Kulturni forum.
D. Zuljan Kumar 2007. Diskurzivna analiza briških pogovorov. Ljubljana: Založba ZRC.
U. Weinreich 1966: Languages in Contact. Findings and problems. The Hague, London, Paris. Mounton.
D. Winford 2003: An Introduction to Contact Linguistics. Oxford University Press.