Besediloslovje

Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Jezikoslovne vede / Fakulteta za humanistiko

  • de Beaugrande, R., Dressler, W. U., 1981: Einführung in die Textlinguistik. Tübingen. (Uvod v besediloslovje. Prev. A. Derganc in T. Miklič. Ljubljana: Park, 1992).
  • Halliday, M. A. K., Hassan, R., 1989: Language, Context and Text: Aspects of Language in a social–semiotic Perspective. 3. izd. Oxford: Oxford University Press.
  • Halliday, M. A. K., 1985: An Introdution to Functional Grammar. London: Edward Arnold.
  • Bešter, M., 1994: Tipi besedila kot izrazilo sporočevalčevega namena. V: I. Kovačič (ur.):Uporabno jezikoslovje 2. Analiza diskurza. Ljubljana. 44–53.
  • Bizjak, Aleksandra, 2005: Pridiga kot žanr. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.