Didaktika književnosti

Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Literarne vede / Fakulteta za humanistiko

Blažič, M.: Kreativno pisanje, ZRSŠ, Ljubljana 1992.
Božič, Z.: Zlati poljub in Poljub zlata (DZ za DB), DZS, Ljubljana 1998.
Božič, Z.: Slovenska literatura v šoli in Prešeren, Tangram, Ljubljana 2010.
Gradišar, A. in Pečjak, S.: Bralne učne strategije, ZRSŠ, Ljubljana 2002.
Grosman, M.: Zagovor branja: Bralec in književnost v 21. stoletju, Sophia, Ljubljana 2004.
Krakar Vogel, B.: Poglavja iz didaktike književnosti, DZS, Ljubljana 2004.
Rosandić, D.: Metodika književnog odgoja i obrazovanja, Školska knjiga, Zagreb 1986.
Žagar, F.: Šolske besedilne vrste, ZO, Maribor 1992.
Žbogar, A.: Iz didaktike književnosti, Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana 2013.