Izbrana poglavja iz manjšinskih književnosti in književnosti malih narodov

Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Literarne vede / Fakulteta za humanistiko

Ciril BERGLES, 1990: Na rob antologije slovenskega zdomskega pesništva. V: To drevo na tujem raste: antologija slovenskega zdomskega pesništva zadnjih štiridesetih let. Ljubljana: Alep (Aleph; 22). 152–158.

Pere CALDERS, 1999: Raziskovanje znanih otokov. Eseji o položaju v katalonski
povojni književnosti. Nova revija. 159–167.

Gilles DELEUZE idr., 1975: Kafka pour une littérature mineure. Paris: Éditions de Minuit.
– –, 1995: Kafka: [za manjšinsko književnost]. Prev. Vera Troha. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura.

Maria Josep ESCRIVÀ, 2005: Zadnjih sto let katalonske poezije (Els darrers
cent anys de la poesia catalana). Sodobnost. 403–415.

Franci JUST, 2009: Zatišja in stišja porabskega literarnega mikrokozmosa. V: Slovenski mikrokozmosi – medenični in medkulturni odnosi. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. 163–178.

Alessandra KERSEVAN, 2003: Kratek zgodovinski opis furlanske književnosti. Videm: s. n.

Cvetka KOCJANČIČ idr., 1997: Slovenska izseljenska literatura v Kanadi in med ameriškimi Slovenci. V: Rast: revija za literaturo, kulturo in družbena vprašanja, št. 1/2, str. 61–73.

Niko KOŠIR (ur.), 1981: Katalonska poezija XX stoletja. Prev. Niko Košir in Janez Menart. Ljubljana: CZ.

Vesna LOPIČIĆ (ur.), 2010: Migrating Memories: Central Europe in Canada. Vol. 1, Literary Anthology. Brno: Central European Association for Canadian Studies (Niš: Sven).

Irena NOVAK POPOV, 2009: Dve beneškoslovenski pesnici: Marina Cernetig, Gabriella Tomasetig – Podpotnikova. V: Trinkov koledar za Beneške Slovence za leto 2009. 192–200.

France PAPEŽ, 1980: Slovensko zdomsko pesništvo. V: Antologija slovenskega zdomskega pesništva. Ur. Tine Debeljak. Buenos Aires: Slovenska Kulturna Akcija – Editorial Baraga.

Jože POGAČNIK, 1996: O manjšinskih jezikih in književnostih. Sodobnost, št. 1/2, str. 136–145.
– –, 2001: Književnost v zamejstvu in zdomstvu. V: Jože Pogačnik idr.: Slovenska književnost III. Ljubljana: DZS. 351–401.

Barbara PREGELJ, 2011: Pahorjevo pojmovanje manjšinskih književnosti. V: Poetika slovenstva: družbeni in literarni opus Borisa Pahorja. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 259–268.

Primož STURMAN, 2009: Furlanska književnost. Sodobnost, št. 5, str. 537–543.

Simona ŠKRABEC, 1999: Pripovedovalec neverjetnih zgodb. Predstavitev Caldersa
in sodobne katalonske književnosti. Nova revija. 168–179.

Janja ŽITNIK, 1999: Slovenska izseljenska književnost I–III. Ljubljana: Založba ZRC – Založba Rokus.