Glasoslovje slovenskega jezika

Študijski program prve stopnje Slovenistika - prenovljen / Fakulteta za humanistiko

  • Pravopis 8.0 E-gradivo
  • Slovenski pravopis. 2001. Ur. Jože Toporišič. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 3−68 in 87−122. Katalog
  • Šeruga Prek, Cvetka, Antončič, Emica. 2003. Slovenska zborna izreka (priročnik z vajami za javne govorce). Maribor: Aristej. )Katalog Katalog
  • Tivadar, Hotimir. 2004. Fonetično-fonološke lastnosti samoglasnikov v sodobnem knjižnem jeziku. Slavistična revija (52/1), str. 31– 48. E-gradivo
  • Tivadar, Hotimir. 2015. Vloga pravorečja in njegovo poučevanje v slovenskem osnovno- in srednješolskem izobraževanju. Jezik in slovstvo (60/3/4), str. 161–172. E-gradivo
  • Toporišič, Jože. 2000. Slovenska slovnica (4. izdaja). Maribor: Obzorja. Katalog
  • Toporišič, Jože. 1992. Enciklopedija slovenskega jezika. Ljubljana: Cankarjeva založba. Katalog
  • Žagar, France. 1993. Slovenska slovnica in jezikovna vadnica. Maribor: Obzorja. Katalog