Dialektologija

Študijski program prve stopnje Slovenistika / Fakulteta za humanistiko

  • T. Logar: Slovenska narečja. Ljubljana, 1975, 1993. Katalog
  • T. Logar: Dialektološke in jezikovnozgodovinske razprave. Ljubljana, 1996. Katalog
  • F. Ramovš: Historična gramatika slovenskega jezika VII. Dialekti. Ljubljana, 1935
  • J. Rigler: Južnonotranjski govori. Akcent in glasoslovje govorov med Snežnikom in Slavnikom. SAZU, 1963. Katalog
  • Z. Zorko: Narečna podoba Dravske doline. Maribor: Kulturni forum, 1995
  • R. Benacchio: Oblikoslovno-skladenjske posebnosti rezijanščine. SR 46, 249-260. E-gradivo