Frazeologija

Študijski program prve stopnje Slovenistika / Fakulteta za humanistiko

  • Álvarez de la Granja, María (ur.). 2008. Fixed Expressions in Cross-Linguistic Perspective. A Multilingual and Multidisciplinary Approach. Hamburg: Verlag Dr. Kovac. Katalog
  • Burger, Harald, Dobrovol´skij, Dmitrij, Kuhn, Peter, & Norrrick, Neal. (ur.) 2007. Phraseology: An International Handbook of Contemporary Research: Vols. 1-2. Berlin: de Gruyter. Katalog1 Katalog2
  • Gantar, Polona. 2001 Slovenska frazeologija v dosedanjih slovarjih glede na aktualna slovaropisna načela. Jezikoslovni zapiski 7/1–2: 207–223. E-gradivo
  • Kržišnik, Erika. 1987. Prenovitev kot inovacijski postopek. Slava: debatni list 1: 49–56.
  • Kržišnik, Erika. 1987/1988. Frazeološko gradivo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Slava: debatni list 2/2: 143–162.
  • Kržišnik, Erika. 1994. Frazeologija v kratki pripovedni prozi druge polovice 19. stoletja. XXX. seminar slovenskega jezika, literatura in kulture, 53–67. Katalog
  • Kržišnik, Erika. 1996. Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih. Slavistična revija 44/2: 133–154. E-gradivo
  • Toporišič, Jože. 1973/74. K izrazju in tipologiji slovenske frazeologije. Jezik in slovstvo XIX/8: 273–279. E-gradivo
  • Vrbinc, Marjeta. 1997. Frazeološke enote: definicija in razvrstitev. Vestnik 31/1–2: 127–159.