Družba in kultura vzhodnoalpskega prostora od prazgodovine do visokega srednjega veka

Študijski program prve stopnje Kulturna zgodovina / Fakulteta za humanistiko

 • Zakladi tisočletij. Modrijan, Ljubljana 1999. Katalog
 • M. Brodar, Stara kamena doba v Sloveniji. Altsteinzeit in Slowenien. Ljubljana 2009. E-gradivo
 • I. Turk, Divje babe I. Paleolitsko najdišče mlajšega pleistocena v Sloveniji, I. in II. del. Upper Pleistocene Palaeolithic site in Slovenia, vol. I and II. ZRC SAZU, Ljubljana, 2007 in 2014. 1 Katalog E-gradivo1 E-gradivo2
 • I. Turk (ur./ed.), Viktorjev spodmol in Mala Triglavca Prispevki k poznavanju mezolitskega obdobja v Sloveniji Viktorjev spodmol and Mala Triglavca Contributions to understanding the Mesolithic period in Slovenia. ZRC SAZU, Ljubljana 2004. E-gradivo
 • A. Gaspari (ur./ed.), Zalog pri Verdu. Tabor kamenodobnih lovcev na zahodnem robu Ljubljanskega barja. Zalog near Verd. Stone Age hunters' camp at the western edge of the Ljubljansko barje. ZRC SAZU, Ljubljana 2006. E-gradivo
 • A. Velušček (ur./ed.), Koliščarska naselbina Stare gmajne in njen čas Ljubljansko barje v 2. polovici 4. tisočletja pr. Kr. Stare gmajne Pile-dwelling Settlement and Its Era The Ljubljansko barje in the 2nd half of the 4th millennium BC. ZRC SAZU, Ljubljana 2009. E-gradivo
 • A. Velušček, Koliščarji. O koliščarjih in koliščarski kulturi Ljubljanskega barja. ZRC SAZU, Ljubljana 2010. Katalog E-gradivo
 • Bronasta doba na Slovenskem. The Bronze Age in Slovenia. Narodni muzej, Ljubljana 1987. Katalog
 • J. Dular, Severovzhodna Slovenija v pozni bronasti dobi. ZRC SAZU, Ljubljana 2013. E-gradivo
 • J. Dular, Halštatske nekropole Dolenjske. Die hallstattzeitlichen Nekropolen in Dolenjsko. ZRC SAZU, Ljubljana 2003. Katalog E-gradivo
 • J. Dular, S. Tecco Hvala, Jugovzhodna Slovenija v starejši železni dobi Poselitev, gospodarstvo, družba. South-Eastern Slovenia in the Early Iron Age Settlement, economy, society. ZRC SAZU, Ljubljana 2007. Katalog E-gradivo
 • J. Horvat, A. Bavdek, Okra. Vrata med Sredozemljem in Srednjo Evropo. Ocra. The gateway between the Mediterranean and Central Europe. ZRC SAZU, Ljubljana 2009. E-gradivo
 • J. Horvat, Arheološka najdišča Ptuja Rabelčja vas. Archaeological Sites of Ptuj. Rabelčja vas. ZRC SAZU, Ljubljana 2010. E-gradivo
 • I. Tušek, Rimska vojska v republiki in cesarstvu. PM Ptuj-Ormož, Ptuj 2012. E-gradivo
 • S. Ciglenečki, Höhenbefestigungen aus der Zeit von 3. bis 6. Jh. im Ostalpenraum – Višinske utrdbe iz časa 3. do 6. st. v vzhodnoalpskem prostoru. SAZU, Ljubljana 1987. E-gradivo
 • S. Ciglenečki, Z. Modrijan, T. Milavec, Poznoantična utrjena naselbina Tonovcov grad pri Kobaridu. Naselbinski ostanki in interpretacija (zv. 1). Najdbe (zv. 2). Late Antique fortified settlement Tonovcov grad near Kobarid Settlement remains and interpretation (vol. 1). Finds (vol.2). ZRC SAZU, Ljubljana 2011. E-gradivo1 E-gradivo2
 • A. Pleterski, Zgodnjesrednjeveška naselbina na blejski Pristavi. Najdbe. Frühmittelalterliche Siedlung Pristava in Bled. Funde. ZRC SAZU, Ljubljana 2008. Katalog E-gradivo
 • A. Pleterski, The Invisible Slavs. Župa Bled in the »Prehistoric« Early Middle Ages. ZRC SAZU, Ljubljana 2013. E-gradivo
 • B. Štular, Srednjeveška Ljubljana. Arheološke raziskave. ZRC SAZU, Ljubljana 2014. E-gradivo
 • P. Štih, V. Simoniti, Slovenska zgodovina do razsvetljenstva. Mohorjeva družba, Ljubljana/Celovec 1995. Katalog
 • P. Štih, Srednjeveške goriške študije: Prispevki za zgodovino Gorice, Goriške in Goriških grofov. Goriški muzej, Nova Gorica 2002. Katalog
 • R. Bratož, Rimska zgodovina. Del 1, Od začetkov do nastopa cesarja Dioklecijana. Zbirka Zgodovinskega časopisa 33, Ljubljana 2007. Katalog
 • R. Bratož, Med Italijo in Ilirikom : slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki. Zbirka Zgodovinskega časopisa 46 / Dela 39, Ljubljana 2014.
 • M. Šašel Kos, The Roman inscriptions in the National Museum of Slovenia. Lapidarij Narodnega muzeja Slovenije. NMS, Ljubljana 1997. E-gradivo
 • M. Šašel Kos, Colonia Iulia Emona - the genesis of the Roman city. Colonia Iulia Emona - nastanek rimskega mesta. Arheološki vestnik 63, Ljubljana 2012, str. 79-104 E-gradivo