Cilji in kompetence

Cilj predmeta je , da študenti pridobijo poglobljeno znanje in razumevanje o digitalnih in izobraževalnih igrah, da jih bodo znali kritično vrednotiti in smiselno načrtovati njihovo uporabo za doseganje predvidenih učnih ciljev odprtem izobraževanju

Študenti bodo pridobili naslednje kompetence:

• poznavanje in razumevanje uporabe učnih iger za izobraževanje in usposabljanje,
• poznavanje različnih zahtev ciljnih tržnih in uporabniških skupin, omejitve različnih platform, etične in kulturne razlike.
• usposobljenost za kritično vrednotenje, izbiro in oblikovanje izobraževalnih iger prilagojeno zahtevam OI,
• sposobnost izbirati med obstoječimi izobraževalnimi igrami tiste, ki najbolje ustrezajo posameznim učnim scenarijem v akademskem, poslovnem ali drugem formalnem ali neformalnem izobraževanju.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Razumevanje osnovnih konceptov, strategij in didaktičnih modelov odprtega izobraževanja. Predpostavlja se sposobnost uporabe orodij za računalniško urejevanje vsebin, orodij za podporo komuniciranju in sodelovanju, pripravljenost na delo v interdisciplinarni skupini.

Vsebina

• Osnove digitalnih in izobraževalnih iger in kako jih lahko uporabimo za načrtovanje v OI.
• Teoretične osnove, modeli in metode učenja z igrami.
• Kritično vrednotenje izobraževalnih iger na osnovi pridobljenih izkušenj učenja z igrami.
• Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih izobraževalnih iger glede na opredeljene učne cilje.
• Inovativni pristopi n najboljše prakse v izobraževalnih igrah.
• Koncepti učenja z izobraževalnimi igrami, sodelovalno in vzajemno učenje, personalizirano učenje; motivacijski pristopi, učenje kompetenc in spretnosti.
• Izbira ustreznih izobraževalnih iger z ozirom na učne cilje ter individualne, skupinske in organizacijske strategije učenja.

Podrobneje bodo predstavljene naslednje teme:
1. Teorija in terminologija iger
2. Učni modeli in mehanike iger
3. Tržišča, ciljne skupine in uporaba izobraževalnih iger
4. Retorični in etični pogledi na uporabo izobraževalnih iger
5. Platforme in orodja za oblikovanje izobraževalnih iger
6. Proces oblikovanja in izdelave digitalnih iger
7. Oblikovanje izobraževalne igre glede na strategijo in učne cilje v odprtem izobraževanju
8. Kritično vrednotenje izobraževalnih iger

Predvideni študijski rezultati

Ob koncu predmeta bodo študenti:

• imeli dober pregled teoretičnih osnov, funkcionalnosti, terminologije in taksonomije e-iger,

• zmožni vrednotiti, preveriti in na osnovi lastnih izkušenj kritično oceniti nabor iger,

• zmožni vrednotiti in kritično oceniti razmerje med igrami, igranjem in učenjem v formalnih in neformalnih učnih okvirjih,

• zmožni oblikovati inovativne izobraževalne igre in aktivnosti, ki temeljijo na učenju s pomočjo iger, za lastno prakso.

Temeljna literatura in viri

Dörner,R. Göbel,S. Effelsberg,W. & Wiemeyer, J. (2016) Serious Games: Foundations, Concepts and Practice. Springer International Publishing Switzerland. ISBN 978-3-319-40611-4.

Iuppa, N & Borst, T (2006) Story and Simulations for Serious Games: Tales from the Trenches, Focal Press

Juul, J. (2013). The art of failure : an essay on the pain of playing video games. Cambridge, Mass., MIT Press.
Michael, D & Chen, S. (2006). Serious Games: Games That Educate, Train, and Inform. Thompson Course Technology.

Oates E. (2016) Learning and Designing with Serious Games: Crowdsourcing for Procurement. In: De Gloria A., Veltkamp R. (eds) Games and Learning Alliance. GALA 2015. Lecture Notes in Computer Science, vol 9599. Springer, Cham.

Pivec, M. & Gründler, J. (Eds.) Proceedings of the 11th European Conference on Games Based Learning. ACPI: Reading, UK, 2017

Ritterfeld, U., Cody, M., and Vorderer, P. Serious Games: Mechanisms and Effects. Routledge, London, 2009.

Schell, J. (2014) The Art of Game Design: A Book of Lenses, Second Edition. CRC Press, Taylor & Francis Group.

Whitton, N. (2010). Learning with digital games : a practical guide to engaging students in higher education. London, Routledge.

Načini ocenjevanja

• Vmesne predstavitve, vaje; vrstniška- in samo-evalvacija • Projektno delo: uporaba teoretičnega znanja in ustreznih praktičnih pristopov

Reference nosilca

Maja Pivec je izredna profesorica na področju izobraževalnih tehnologij na FH JOANNEUM University of Applied Sciences v Gradcu, Avstija, kjer poučuje predvsem o izobraževalnih igrah in gamifikaciji. Njeno delo je usmerjeno v področje izobraževalnih iger, e-učenje in uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij v izobraževanju. Med leti 1993 do 2004 je dobila več mednarodnih štipendij in nagrad za raziskovanje inovativnih izobraževalnih tehnologih in pristopov, ter ekspertnih sistemov. Leta 2001 ji je bila v Avstriji podeljena nagrada Herthe Firnberg na področju računalništva. Leta 2003 je za svoje interdisciplinarno delo na področju emotivnih aspektov interakcije uporabnik-računalnik in izobraževalnih iger dobila European Science Foundation nagrado. Od leta 2013 poučuje tudi na programu Master of Science of European Project and Public Management v Grazu, ki poteka v sodelavi s podjetjem IBSA Graz in FH JOANNEUM. Od leta 2015 je gostujoča profesorica na UPV (Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Dibujo) v Valenciji, Španija in poučuje na magistrskem programu Master en Animación. Je avorica ali soavtorica več knjig in poglavij na temo izobraževalnih iger in uporabe informacijske tehnologije za učenje. Je vabljena predavateljica, gostiteljica znanstvenih kongresov, članica programskih odborov in referentka na številnih mednarodnih kongresih. Ima več kot 100 mednarodnih objav. V letih 2009 in 2017 je gostila European Conference on Game-Based Learning, za kar ji je bila v 2018 podeljena nagrada Graz Congress Award.