Odprto izobraževanje v podjetjih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom predstaviti vlogo in perspektive uvajanja OI v podjetjih in organizacijah ter jih usposobiti za uspešno in učinkovito postavitev in vodenje upravljanja s človeškimi viri na podlagi OI. Končni cilj je podati študentom dovolj znanja in kompetenc, da ne bodo le upoštevali obstoječih OI pristopov v HRM, temveč tudi obvladali proces razvoja modelov.

Študenti bodo pridobii naslednje kompetence:

  • poglobljeno razumevanje pomena uvajanja odprtega izobraževanja v podjetja in organizacije ter usposobljenost za uspešno postavitev in učinkovito vodenje upravljanja s človeškimi viri (angl. Human Resource Management, HRM) z uporabo odprtega izobraževanja,

  • sposobnost razvoja učnih načrtova za odprto izobraževanje v podjetjih, skladno s potrebnimi kompetencami in veščinami v podjetju,

  • sposobnost povezovanja kompetenc podjetja z mednarodnimi standardi, sposobnost analize in modeliranja kompetenc vključno z razvojem novih modelov z namenom izboljšav na področju HRM v povezavi z odprtim izobraževanjem.

  • razumevanje širših poslovanih vidikov OI ter globok vpogled v funkcioniranje nekaterih industrijskih panog in izobraževalnih organizacij, kot so visokošolske ustanove, nevladne organizacije, založniki, telekomunikacijske industrije,

  • znanje in veščine za kritično presojo obstoječih modelov, razumevanje vrednosti in tveganj izvajanja,

  • sposobnost vzpostaviti, izvajati, spremljati in upravljati upravljanje človeških virov na osnovi OI in OU.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Študenti morajo imeti splošno znanje o ekosistemih OI, akterjih, procesih, orodijih in pristopih k OI. Poznati morajo osnove poslovanja, organizacijo in vlogo izobraževanja v podjetjih in organizacijah. Dobro morajo razumeti vlogo sistemov upravljanja človeških virov (HRM), procesov in delovanja v podjetjih ter vlogo osnovnega razvoja spretnosti in kompetenc. Študenti morajo biti sposobni uporabljati komunikacijska orodja in orodja za sodelovanje ter biti pripravljeni delati v interdisciplinarnih skupinah.

Vsebina

Podrobno se bodo učili o modelih spretnosti in kompetenc, obstoječih kompetenčnih stand-ardih in standardih v razvoju, ocenjevanju spretnosti in kompetenc, pristoih k mod-eliranju in pristopih k OI in odprtemu učenju (OU) v podjetjih.

Dobili bodo pregled nad obstoječimi orodji in mehanizmi za podporo razvoju spretnosti in kompetenc, ter spoznali dobre prakse in uspešne primere pri razvoju poslovanja z OI.

Uvodnemu delu bo sledil poglobljen vpogled v obstoječe in potencialno ustrezne HRM, pod-prte z OI in OU. Študentje bodo spoznavali temeljne procese učenja, odprto kulturo organ-izacije, ekipe in posameznike ter vplive OI in OU na uspešnost podjetij. Pridobili bodo globlji vpogled v standarde spretnosti in kompetenc ter kako z njimi povezati notranje procese v podjetjih z modeli in procesi učenja.

Posebna pozornost bo namenjena razvoju ku-rikuluma za podjetja.

Poleg tega se bodo študenti učili, kako oceniti obstoječe pristope in jih prilagoditi svojim po-trebam.

Na koncu bodo preučili alternativne in nastaja-joče modele dodane vrednosti, ki bodo temelji-li na fleksibilnem in odprtem učenju.

Podrobneje bodo obravnavane naslednje teme:

1) Učni načrti v industriji in odprto izo-braževanje
2) Odprti standardi kompetenc in spretnosti
3) Razvoj in izvajanje modelov kompetenc in spretnosti
4) Odprto izobraževanje, ki podpira upravljanje človeških virov
5) Prilagoditev založniške dejavnosti odprtim izobraževalnim virom
6) Druge industrijske panoge in odprto izo-braževanje
7) NVO in start-up podjetja za odprto izo-braževanje
8) Odprto izobraževanje in poslovanje v vi-sokem šolstvu

Predvideni študijski rezultati

Po končanem predmetu bodo študenti:

• Razumeli OI in OU v podjetjih in organizacijah.

• Imeli dober pregled nad standardi kompetenc in veščinami, orodji in mehanizmi za njihovo ocenjevanje, spremljanje in razvoj.

• Pridobili kompetence za razvoj učnih načrtov, temelječih na OI, ki bodo povezani z zahtevanimi spretnostmi in kompetencami v podjetjih

• Usposobljeni samostojno voditi proces uvajanja OI in OU v organizacijo in ga vključiti v obstoječe sisteme upravljanja s človeškimi viri.

Temeljna literatura in viri

Dermol, V. (ed.), Rakowska, A. (2014) Strategic approaches to human resources management practice. Bangkok, Celje, Lublin: ToKnowPress.

Torrington, D., Hall, L., in Taylor, S. (2008). Human Resource Management. Harlow: Pearson Edu-cation Limited.

Swanson, R. A, in Holton, E. F. (2009). Foundations of Human Resource Development. Berrett Koehler Publishers.

Dermol V. (2010). Vplivi usposabljanj na učenje v podjetju in na njegovo uspešnost. Celje: Med-narodna fakulteta za družbene in poslovne študije.

Dermol V., Čater T. (2013). The influence of training and training transfer factors on organisa-tional learning and performance. Personnel Review, 42 (3), 324-348.
Florjančič, V. (2015). Odprto izobraževanje kot izziv usposabljanja zaposlenih v podjetjih. V: Ka-včič, K. (ur.), Rižnar, I. (ur.), Gomezelj Omerzel, D. (ur.). Iz raziskav v podjetniško prakso, (Znanstvene monografije Fakultete za management Koper, ISSN 1855-0878). Koper: Fakulteta za management. 2015, str. 75-88.

Načini ocenjevanja

• Vmesne predstavitve • Zaključni izpit, ki bo sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela

Reference nosilca

Valerij Dermol je izredni profesor in ima habilitacijo s področja managementa. Poleg dela v visokošolskem izobraževanju ima tudi izkušnje z usposabljanjem, svetovanjem, managementom v poslovanju in v visokem šolstvu v Sloveniji in v tujini. Delal je v mednarodnem svetovalnem podjetju in kot neodvisni svetovalec in izobraževalec na področjih marketinga, prodaje, vodenja, managementa in komuniciranja.