Cilji in kompetence

Glavni cilj predmeta je, da študent opredeli, razvije in zagovarja svoj lastni projekt OI. Projekti so lahko izbrani iz različnih kontekstov, kot so gospodarski razvoj, človekove pravice, poučevanje in učenje, dostop do izobraževanja. Projekt je praviloma interdisciplinaren in obravnava tematiko, relevantno za konkretno organizacijo OI, nevladno organizacijo, podjetje, vladno službo ali izobraževalno ustanovo. Obravnava npr.
Razvoj, ocenjevanje ali vpejevanje strategije OI, poslovne in organizacijske vidike OI, razvoj ali ocenjevanje ter ustvarjanje tečaja ali predmeta . Študenti bodo imeli priložnost sodelovati v obstoječem projektu izbranih mentorjev. Raziskovalno delo se bo izvajalo pod nadzorom izbranega mentorja (redni sestanki) in strokovnjaka iz podjetja, če je to primerno za določen raziskovalni projekt.
Tema projekta bo definirana tako, da jo bodo lahko študenti kasneje nadgradili in razširili v okviru svoje magistrske naloge. To bo študentom omogočilo, da rešijo kompleksnejše probleme, povezane z izbranim projektom.
Pridobljena znanje in veščine bodo študentu pomagale pri pripravi magistrskega dela. Prav tako lahko služijo kot referenca v nadaljnji poklicni karieri.

Študenti bodo pridobili naslednje kompetence:
- sposobost izbrati projekte, ki so izvedljivi v določenen časovnem okviru: kratkoročnem, srednjeročnem ali dolgoročnem,
- sposobnost pridobivanja specifičnega strokovnega znanja na področju OI, ki je povezano s konkretnimi družbenimi, organizacijskimi, vladnimi ali poslovnimi potebami,
- razvoj veščin, značilne za izbrano področje OI, kot rezultat projektnega sodelovanja na področjih, kot so založništvo, gospodarski razvoj, tehnologija, poučevanje in učenje,
- celovito poznavanje postopkov za izvajanje in uporabo OI in OU na izbranem nivoju, tj. mednarodnem, nacionalnem ali organizacijskem,
- sposobnost raziskovanja novih metod in konceptov, kreativnost pri razvoju strategij, modelov in / ali vsebin OI,
-obvladovanje vodenja projektov OI,
- obvladovanje metodologije raziskovalnega dela,
- sposobnost reševanja realnih problemov z uporabo raziskovalnih pristopov,
- sposobnost pisno in ustno predstaviti svoj projekt ter razparvljati o projektu in temah OI z mednarodnim občinstvom.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predpostavlja se znanje snovi naslednjih predmetov prvega letnika: Osnove odprtega izobraževanja, Strategije odprtega izobraževanja, Tehnologije odprtega izobraževanja, Učinkovite didaktične metode v odprtem izobraževanju. Pričakuje se odprtost za nove pristope in kreativnost pri načrtovanju rešitev odprtega izobraževanja.

Vsebina

• Izbira teme, ki upošteva ustrezne organizacijske vidike, izvedljivost projekta in družbeni vpliv
• Iskanje literature in drugih virov informacij
• Individualno raziskovalno delo pod mentorskim nadzorom
• Opredelitev problema
• Raziskovalno in razvojno delo, potrebno za rešitev opredeljenega problema
• Implementacija določenega dela OI ali OU
• Priprava pisnega poročila o projektu
• Ustna predstavitev projekta

Predvideni študijski rezultati

Znanje in spretnosti:

  • Študenti pridobijo znanje o celoviti zasnovi in izvajanju OI in OU z uporabo raziskovalnega dela in inovativnih idej.

  • Razumejo celoten proces preoblikovanja učnega sistema v fleksibilno in odprto izobraževanje. So sposobni oblikovati politike in / ali pravila, pa tudi notranji OU sistem organizacije, povezane z upravljanjem človeških virov.

  • So sposobni voditi in upravljati OI in OU ter razviti celovite strategije OI in OU.

  • Študenti pridobijo sposobnost reševanja resničnih problemov z znanstvenim pristopom.

  • Študenti lahko kritično ocenijo svoje delo, ga predstavijo v pisni in ustni obliki ter razpravljajo z mednarodnim občinstvom.

Temeljna literatura in viri

Literaturo izbere mentor glede na tematiko projekta.

Načini ocenjevanja

• Vmesna ocena napredovanja na projektu (20%) • Poročilo o projektu (50%) • Ustna predstavitev in diskusija (30%)

Reference nosilca

Tanja Urbančič je dekanja Poslovno-tehniške fakultete na Univerzi v Novi Gorici, kjer je zaposlena kot redna profesorica za področje računalništva. Dopolnilno je zaposlena kot raziskovalka na Institutu Jožef Stefan na Odseku za tehnologije znanja. Njene raziskovalne in pedagoške aktivnosti
so osredotočene na upravljanje znanja in tehnologije znanja z aplikacijami v biomedicini in izobraževanju. Sodelovala je pri razvoju novih metod za modeliranje človekove veščine in za odkrivanje znanja iz velikih tekstovnih baz. Je soavtorica poglavij v knjigah uglednih mednarodnih založb in člankov v revijah, kot so IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Knowledge Engineering Review in druge. Ima več kot 20 let izkušenj z načrtovanjem in implementacijo novih študijskih programov in z vpeljevanjem novih metod poučevanja v visokošolsko prakso. Na Univerzi v Novi Gorici koordinira uvajanje e-učenja in aktivnosti v iniciativi Odprimo Slovenijo (Opening up Slovenia). Skupaj z Mitjo Jermolom je razvila in vpeljala v prakso inovativen mednarodni on-line mentorski program Open Education for a Better World, v okviru katerega je ekspertno vodenje zagotovljeno številnim razvijalcem odprtih izobraževalnih virov z vsega sveta. Sodelovala je tudi v drugih mednarodnih in nacionalnih projektih s področja tehnologij in upravljanja znanja, med drugim v projektih Sol-Eu-Net, ConCreTe in ExplorEdu. Na magistrskem študijskem progamu Gospodarski inženiring na Univerzi v Novi Gorici že več kot 10 let mentorsko vodi interdisciplinarne skupinske študentske projekte.

Izbrana bibliografija:

GUBIANI, Donatella, MOZETIČ, Matjaž, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, URBANČIČ, Tanja. E-learning experiment : web conference activities in teaching at a traditional university. International journal of innovation and learning. 2020, vol. 27, no. 1, str. 37-57.

PURVER, Matthew, XIAO, Ping, MILJKOVIĆ, Dragana, PODPEČAN, Vid, POLLAK, Senja, KRALJ, Jan, ŽNIDARŠIČ, Martin, BOHANEC, Marko, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja, et al. Conceptual representations for computational concept creation. ACM computing surveys. [Print ed.]. 2019, vol. 52, no. 1, str. 9-1-9-33.

URBANČIČ, Tanja, POLAJNAR, Anja, JERMOL, Mitja. Open education for a better world : a mentoring programme fostering design and reuse of open educational resources for sustainable development goals. Open praxis. 2019, vol. 11, no. 4, str. 1-18.

GUBIANI, Donatella, CRISTEA, Irina Elena, URBANČIČ, Tanja. Introducing e-learning to a traditional university : a case-study. V: SARASOLA SÁNCHEZ-SERRANO, José Luis (ur.). Qualitative and quantitative models in socio-economic systems and social work. Cham: Springer, 2020. Str. 225-241, ilustr. Studies in systems, decision and control, vol. 208.

LAVRAČ, Nada, JURŠIČ, Matjaž, SLUBAN, Borut, PEROVŠEK, Matic, POLLAK, Senja, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan. Bisociative knowledge discovery for cross-domain literature mining. V: VEALE, Tony (ur.), CARDOSO, F. Amílcar (ur.). Computational creativity : the philosophy and engineering of autonomously creative systems. Cham: Springer, 2019. Str. 121-139.

URBANČIČ, Tanja, ORLIČ, Davor. Opening up education : towards affordable and sustainable solutions. V: EBY, Gulsun (ur.), YUZER, T. Volkan (ur.), ATAY, Simber (ur.). Developing successful strategies for global policies and cyber transparency in E-learning. Hershey: Information Science Reference. 2016, str. 133-144.

CESTNIK, Bojan, BOHANEC, Marko, URBANČIČ, Tanja. QTvity : advancing students' engagement during lectures by using mobile devices. V: RACHEV, Boris (ur.). CompSysTech'15 : proceedings of the 16th International Conference on Computer Systems and Technologies, June 25 - 26, 2015, Dublin, Ireland. New York: ACM. 2015, str. 334-341.

ORLIČ, Davor, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. Supporting teachers in chosing and reusing open educational resources. V: BOROW, Wladimir (ur.). Proceedings, International Conference on e-Learning, e-Learning'15, 11-12 September 2015, Berlin, Germany. [S. l.: s. n.]. 2015, str. 28-33.

ORLIČ, Davor, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. What can VideoLectures.Net and transLectures do for opening higher education to the multicultural world. V: RACHEV, Boris (ur.). CompSysTech'14 : proceedings of the 15th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria, June 27 - 28, 2014. New York: ACM. 2014, 8 str., ilustr.

PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan. Ontological representation of virtual business communities : how to find right business partners. V: CRUZ-CUNHA, Maria Manuela (ur.), VARAJAO, Joao (ur.). Innovations in smes and conducting e-business : technologies, trends and solutions, (Premier reference source). Hershey; New York; London: Information Science Reference: Igi Global. 2011, str. 263-277.

URBANČIČ, Tanja, BOHANEC, Marko, KONTIĆ, Branko. Collaborative decision making : an environmental case study. V: MLADENIĆ, Dunja (ur.), et al. Data mining and decision support : integration and collaboration, (The Kluwer international series in engineering and computer science, SECS 745).

LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Mind the gap : academia-business partnership models and e-collaboration lessons learned. V: MLADENIĆ, Dunja (ur.), et al. Data mining and decision support : integration and collaboration, (The Kluwer international series in engineering and computer science, SECS 745). Boston; Dordrecht; London: Kluwer Academic Publishers. 2003, str. 261-269.

GIDER, Franc, URBANČIČ, Tanja. Developing soft skills for engineering: experience with student Team projects. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], jan./feb. 2010, letn. 43, št. 1, str. 35-39.

LAVRAČ, Nada, LJUBIČ, Peter, URBANČIČ, Tanja, PAPA, Gregor, JERMOL, Mitja, BOLLHALTER, Stefan. Trust modeling for networked organizations using reputation and collaboration estimates. IEEE transactions on systems, man and cybernetics. Pt. C, Applications and reviews, ISSN 1094-6977. [Print ed.], maj 2007, vol. 37, no. 3, str. 429-439, ilustr.

URBANČIČ, Tanja. From fragments of knowledge towords a bigger picture : how can the process be supported. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], 2007, letn. 40, št. 6, str. 263-266.
SOMEREN, Maarten W. van, URBANČIČ, Tanja. Applications of machine learning : matching problems to tasks and methods. Knowledge engineering review, ISSN 0269-8889, 2006, vol. 20, no. 4, str. 363-402.

GUBIANI, Donatella, FABBRETTI, Elsa, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Outlier based literature exploration for cross-domain linking of Alzheimer's disease and gut microbiota. Expert systems with applications, ISSN 0957-4174. [Print ed.], 2017, vol. 85, str. 386-396.

PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Outlier detection in cross-context link discovery for creative literature mining. The Computer journal, ISSN 0010-4620, 2012, vol. 55, no. 1, str. 47-61.

JERMOL, Mitja, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Managing business intelligence in a virtual enterprise : a case study and knowledge management lessons learned. Journal of intelligent & fuzzy systems, ISSN 1064-1246. [Print ed.], 2004, vol. 14, str. 121-136.

URBANČIČ, Tanja. Learning and understanding human skill. Informatica : an international journal of computing and informatics, ISSN 0350-5596, 2001, vol. 25, no. 3, str. 403-408.

CESTNIK, Bojan, MANAKOVA, Natalia, KARALIČ, Aram, URBANČIČ, Tanja. Engaging the net generation students in enhanced teaching and leaning with QTvity : the next steps. V: Proceedings : European thematic network, future education and training in computing: how to support learning at anytime anywhere, International Conference on e-Learning, 8-9 September, Bratislava, Slovakia, (International conference on e-learning, ISSN 2367-6698). [S. l.: s. n.]. 2016, str. 86-93.

CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. Teaching supply chain management with the beer distribution game on mobile devices. V: CABALLERO-GIL, Pino (ur.). Proceedings. [S. l.: s. n.]. 2014, str. 111-117.

CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja, PETRIČ, Ingrid. Ontological representations for supporting learning in business communities. V: SMRIKAROV, Angel (ur.). e-Learning'11 : proceedigs of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, 25-26 August 2011, Bucharest, Romania. Bucharest: ASE Publishing House. 2011