Praktikum voditeljskih veščin za vključujočo družbo znanja

Cilji in kompetence

Iniciative za odprto izobraževanje se pri implementaciji soočajo s posebnimi izzivi, ki zahtevajo občutljivo, prilagodljivo in podporno vodenje. Prek učenja, refleksije in praktične uporabe uvidov na dejanskih primerih (iz literature ali lastnih izkušenj) bodo študenti pridobili znanje in spretnosti za izvajane takega vodenja.

Študenti bodo pri predmeta pridobili naslednje kompetence:

  • ustvariti in voditi inkluzivne izobraževalne ekosisteme,

  • prepoznati pogoste vzorce v skupnostih, ki so povezane z odprtim izobraževanjem, ter razviti ustrezne podporne in spodbujevalne strukture;

  • razviti in implementirati modele kompetenc in veščin ter podpreti kadrovske managerje v vprašanjih, povezanih z odprtim izobraževanjem kadrov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je predznanje, ki ga študenti pridobijo pri predmetu Osnove odprtega izobraževanja v prvem semestru prvega letnika. Študenti morajo poznati ključne koncepte odprtega izobraževanja, strategije implementacije tovrstnega izobraževanja in problematike, povezane z ustvarjanjem ustreznega učnega okolja za uspeh učencev. Svoje znanje morajo znati uporabiti za samostojno ali skupinsko delo na področju vodenja.

Vsebina

Pri predmetu se bodo študenti na podlagi primerov in prek lastnega razmišljanja naučili, kako razvijati vodenje in implementacijo iniciative odprtega učenja. V okviru predmeta je vodenje definirano kot »proces vplivanja na družbo, ki pripomore k temu, da ima delovanje drugih za skupno dobro kar največji učinek«.
Skupno dobro je v tem primeru prispevek k doseganju ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG) in še zlasti k razvoju vkjučujoče družbe znanja. Na predavanjih bodo študenti raziskovali teoretično ozadje, modele, strategije, koncepte in pristope. Nato bodo s kombinacijo spletnih predavanj, samostojnega učenja in praktičnega dela razvili uporabne pristope učinkovitega vodenja za implementacijo odprtega izobraževanja. Teme, ki jih bodo raziskovali, so razdeljene v štiri sklope:

• vodstvene spretnosti s poudarkom na uporabi v ravnih in mrežnih strukturah,
• vodenje in pomoč pri implementaciji na področju izobraževanja,
• odprto izobraževanje kot problem podpiranja inovativnosti,
• trajnostni razvojni cilji kot skupna vrednota in njihova implementacija.

Predvideni študijski rezultati

Po zaključku predmeta bodo študenti:

• razumeli izzive vodenja v iniciativah za odprto izobraževanje ter razvili uvide in kompetence, ki jim bodo pomagali pri uspešnem vodenju iniciativ;
• sposobni podpirati in vplivati na procese v ravnih in mrežnih strukturah;
• razumeli razlike med implementacijo na individualni, institucionalni in državni ravni, ter znali ustrezno prilagoditi svoja vodstvena orodja, metode in obnašanje;
• s skupinsko nalogo in projektom pokazali, kako se njihov pristop k vodenju lahko uporabi za doseganje 17 trajnostnih razvojnih ciljev na individualni, institucionalni in družbeni ravni.

Temeljna literatura in viri

Barker, J., Jeffery, K., Jhangiani, R. S., & Veletsianos, G. (2018). Eight Patterns of Open Textbook Adoption in British Columbia. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 19(3), 1–8. https://doi.org/10.19173/irrodl.v19i3.3723
Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2009). Strategy Safari: The Complete Guide Through the Wilds of Strategic Management. FT Prentice Hall.
Orr, D., Rimini, M., & van Damme, D. (2015). Open Educational Resources - A catalyst for innovation. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264247543-en
Tornatzky, L. G., Eveland, J. D., & Fleischer, M. (1990). Technological Innovation as a Process. In L. G. Tornatzky & M. Fleischer (Eds.), The Processes of Technological Innovation (pp. 27–50). Lexington Books.
United Nations. (2015). Transforming our world by 2030: A new agenda for global action (Zero draft of the outcome document for the UN Summit to adopt the Post-2015 Development Agenda). Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1819BN 2_26 June final.pdf
Wenger, Etienne C., McDermott, Richard, and Snyder, Williams C. (2002), Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge, Harvard Business School Press, Cambridge, USA.
Working Group on the Digitalization Scorecard. (2017). Which policies and regulation can help advance digitalisation. Broadband Commission for Sustainable Development. Retrieved from http://broadbandcommission.org/Documents/publications/WorkingGroupDigitalGenderDivide-report2017.pdf

Načini ocenjevanja

• Vmesne predstavitve • Zaključni izpit

Reference nosilca

Dr. Valerij Dermol je izredni profesor in ima habilitacijo s področja managementa. Poleg dela v visokošolskem izobraževanju ima tudi izkušnje z usposabljanjem, svetovanjem, managementom v poslovanju in v visokem šolstvu v Sloveniji in v tujini. Delal je v mednarodnem svetovalnem podjetju in kot neodvisni svetovalec in izobraževalec na področjih marketinga, prodaje, vodenja, managementa in komuniciranja.