Politike odprtega izobraževanja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je zagotoviti študentom pregled nad obstoječimi mednarodnimi, nacionalnimi in organizacijskimi politikami in predpisi, pomembnimi za odprto izobraževanje. Cilj je tudi zagotoviti, da bodo študenti razumeli kompleksno okolje teh politik, njihovo soodvisnost in razmerje do formalnih izobraževalnih politik na različnih ravneh.

V sklopu predmeta bodo študenti pridobili naslednje kompetence:

 • analizirati in ocenjevati obstoječe nacionalne in mednarodne politike, relevantne za odprto izobraževanje, in razvijati njihove konkretne izboljšave v skladu s strateškimi cilji,

 • obvladati potrebne procese in aktivnosti razvoja politik OE, ki jih bodo znali vzpostaviti, izvajati, upravljati in nadzorovati na mednarodni in na nacionalni ravni.

 • kritično presojati obstoječe politike, jih povezovati s prihajajočimi spremembami na področju odprtega izobraževanja ter družbe na splošno,

 • vzpostaviti, izvajati, upravljati in nadzorovati razvojne procese politik na mednarodni nacionalni ravni,

 • načrtovati in uvajati formalna pravila, smernice in potrebno dokumentacijo odprtega izobraževanja v posameznih organizacijah.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj je znanje, pridobljeno pri predmetu prvega letnika Strategije odprtega izobraževanja. Študenti morajo razumeti splošne osnove razvoja in uvajanja politik ter vlogo vključenih interesnih skupin in posameznikov. Poznati morajo tudi osnovne soodvisnosti in formalne strukture politik.

Študenti morajo znati uporabljati orodja za medsebojno komunikacijo in sodelovanje in morajo biti pripravljeni za delo v interdisciplinarnih skupinah.

Vsebina

V okviru predavanj se bodo študenti seznanili s splošnimi vidiki politik, odprtimi politikami in še posebej z odprtim izobraževanjem. Dobili bodo pregled nad obstoječimi mednarodnimi, regionalnimi in nekaterimi nacionalnimi politikami ter analizo najboljših in najslabših primerov v praksi. Zato bodo seznanjeni s kompleksnostjo okolja odprtih politik ter z razmerjem med različnimi politikami v razmerju do formalne zakonodaje.

Uvodnemu delu bo sledil podrobnejši vpogled v razvoj politik. Študenti se bodo naučili postopkov uvajanja politik in se seznanili z ovirami, na katere lahko naletijo med procesom njihovega uvajanja. Ker se razvoji politik na mednarodni in nacionalni ravni razlikujejo, bodo študenti morali razumeti subjekte, ki so odgovorni za določene politike, interesne skupine in posameznike, ki morajo biti udeleženi v teh politikah ter mehanizme za njihovo uvajanje.

Poseben poudarek bo na politikah, ki so usmerjene v najbolj pomembne segmente odprtega izobraževanja vključno z odprtim dostopom, odprtimi izobraževalnimi viri, odprto programsko opremo, nepristranskim dostopom do izobraževanja, enakostjo spolov in medkulturnimi vidiki, formalno politiko izobraževanja, varovanjem zasebnosti in varnostno politiko.

V zaključnem delu predavanj bodo obravnavani alternativni in novo nastajajoči modeli politik in procesov vključno z odprtimi politikami, participativnim upravljanjem in transparentnimi postopki razvoja politik.

Naslednje teme bodo obravnavane podrobneje:

 1. Pregled politik odprtega izobraževanja
 2. Mednarodne in čezmejne politike
 3. Politike odprtih standardov
 4. Posebne politike za zagotavljanje virov za odprto izobraževanje
 5. Vključenost politik OI v druge strateške plane na področju izobraževanja
 6. Kritična analiza politik odprtega izobraževanja
 7. Odprte politike in strategije za zagotavljanje odprtega izobraževanja
 8. Varovanje podatkov in zasebnosti

Predvideni študijski rezultati

Študijski rezultati študentov:

• imeli bodo dober pregled nad mednarodnimi in nacionalnimi politikami, povezanimi z OI,
• razumeli bodo okolje, v katerem nastajajo in se izvajajo politike OI, ter njihov medsebojni odnos in soodvisnost,
• razvili bodo sposobnost razvoja in uvajanja politik ob upoštevanju ovir ter pripravljalnih aktivnosti,
• obvladali bodo razvoj politik in njihovo uresničevanje na mednarodni in nacionalni ravni,
• sposobni bodo ocenjevati, vrednotiti in kritično ocenjevati obstoječe politike.

Temeljna literatura in viri

 1. INAMORATO DOS SANTOS, Andrea, Policy Approaches to Open Education - Case Studies from 28 EU Member States (OpenEdu Policies), Publications Office of the European Union, 2017, ISBN 978-92-79-73495-3.

 2. Policy development handbook, Developed and financed by the NORMAK Project, http://www.vlada.mk/

 3. NWANKWO, Wilson, Assessment of Open Educational Resources in Tertiary Institutions: The Computerized Information Model, Communications, 5(6), 58-72

 4. DIY Committee, How to Develop Policies and Procedures.
  http://www.diycommitteeguide.org/resource/how-to-develop-policies-and-procedures

 5. Open Education Policy Network, https://oerpolicy.eu/

Načini ocenjevanja

• Predstavitve med predavanji • Končni izpit, ki bo kombinacija teoretičnega znanja in praktičnega dela pri izvajanju ustreznih politik na mednarodni, nacionalni in organizacijski ravni

Reference nosilca

Dr. Dominic Orr is adjunct professor for educational management at the University of Nova Gorica, Slovenia and part of the team leadership at GIZ for the BMZ-funded digital learning platform called atingi, which has over 400 thousand registered users. He follows and shapes educational reform through his work. In 2020 a publication he co-authored on the future of higher education in 2030 was published by Springer. He has worked as an external consultant for the EU, the OECD, UNESCO and the World Bank.

Izbrane objave:

Janssen, B., & Orr, D. (2020). Falling Walls Future Learning Report 2020. Falling Walls. Unpublished internal report.

Orr, D. (2020). Bologna Process in the Global Higher Education Arena. Going Digital? European Higher Education Area: Challenges for a New Decade, 503–515. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56316-5_31

Orr, D. (2020). Mind the gap - preparing for the future of higher education now (ACA Think Pieces). ACA. https://aca-secretariat.be/post_other_pub/aca-think-pieces-the-world-after-covid-19-4/?yearPub=2020

Orr, D., Luebcke, M., Schmidt, J. P., Ebner, M., Wannemacher, K., Ebner, M., & Dohmen, D. (2020). Higher Education Landscape 2030: A Trend Analysis Based on the AHEAD International Horizon Scanning. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44897-4

Orr, D., Pupinis, M., & Kirdulytė, G. (2020). Towards a European approach to micro-credentials: a study of practices and commonalities in offering micro-credentials in European higher education. European Union. https://doi.org/10.2766/7338

Miao, F., Mishra, S., Orr, D., & Janssen, B. (2019). Guidelines on the development of open educational resources policies. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371129

Buchem, I., Orr, D., & Brunn, C. (2019). Making competences visible with Open Badges. Hochschulforum Digitalisierung. https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/HFD_AP_Nr48_Open_Badges_Bericht_2019_EN_web.pdf