Učinkovite didaktične metode v odprtem izobraževanju

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je podati pregled teoretičnih osnov učenja in poučevanja, hkrati pa usposobiti študente, da bodo obvladali specifične pedagoške, didaktične in metodične pristope k OU in bodo znali izbrati ustrezne pristope za učne cilje in specifičen kontekst.

Študenti bodo pridobili:
• poglobljeno znanje o specifičnih pedagoških, didaktičnih in metodičnih pristopih v kontekstu OU ter sposobnost kritičnega ocenjevanja pedagoških didaktičnih pristopov v obstoječih OU tečajih,
• poznavanje in razumevanje različnih teorij učenja, psihologije učenja, razvoja kompetenc in spretnosti ter sodobnih in novih pristopov v kontekstu OU,
• poglobljeno znanje in spretnosti za kritično vrednotenje različnih rešitev in pristopov k OU in njihovo usklajevanje s strategijami OU in učnimi cilji,
• sposobnost oblikovanja rešitev odprtega izobraževanja, ki temeljijo na učinkovitih didaktičnih pristopih in smiselno uporabljajo najboljše razpoložljive tehnologije.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predpostavlja se:
• splošno razumevanje področja in pomena pedagogike, didaktike in metodike v izobraževanju,
• seznanjenost z ekosistemom odprtega izobraževanja (OI), udeleženci ter deležniki in osnovnimi procesi odprtega učenja (OU),
• zmožnost uporabe orodij za komunikacijo ter sodelovanje in pripravljenost za delo v interdisciplinarnih timih.

Vsebina

• Učinkovite pedagoške prakse.
• Pedagoške metode, didaktika in metodika. Pedagoški principi v OU, didaktika in metodika za OU.
• Teorije učenja in znanja, psihologija učenja, kognicija in kognitivni proces, učni stili, vpliv kulturnega in zgodovinskega okolja na učenje.
• Ustrezni pristopi k učnim ciljem; individualne, skupinske in organizacijske strategije učenja.
• Model učnih ciljev na osnovi taksonomije učenja, poučevanja in ocenjevanja. Taksonomija izobraževalnih ciljev (dimenzija znanja in dimenzija kognitivnih procesov).
• Pojmi odprtosti in transparentnosti v učenju, sodelovalno in vzajemno učenje, personalizirano učenje; motivacijski pristopi; kompetence in spretnosti.
• Inovacijski pristopi v OU.
• Ocenjevanje, vrednotenje in veljavnost ustreznih pristopov v OU glede na opredeljeno strategijo in učne cilje OU.
• Poslovno in organizacijsko učenje vključno z razvojem kompetenc in spretnosti glede na organizacijske poslovne strategije, principe organizacije in globalne inovacije ter tržne in poslovne smeri.

Podrobneje bodo obdelane naslednje teme:
1. Splošne teorije in metode učenja
2. Psihologija učenja
3. Izobraževalni cilji, poučevanje in ocenjevanje
4. Teorije in metode učenja, uporabljene v OU
5. Pedagogika za OU
6. Didaktični pristopi v OU
7. Metodika za OU
8. Na študenta osredotočeno učenje in samo-regulativno učenje
9. Interakcija med podatki pri učenju
10. Vseživljensko učenje in učenje v različnih realnih kontekstih ter avtentičnih okoljih
11. Primeri e-učenja v različnih disciplinah
12. S tehnologijo podprto učenje na znanstveno-tehnološkem področju
13. Študije primerov in kritično ocenjevanje
14. Inovativni pristopi in prakse.

Predvideni študijski rezultati

Ob koncu predmeta bodo študenti:
• imeli dober pregled teoretičnih osnov učenja in poučevanja
• obvladali specifične pedagoške, didaktične in metodične pristope k OU
• znali izbrati ustrezne pristope in jih povezati z učnimi cilji ter individualnimi/skupinskimi preferencami v OU
• zmožni vrednotiti, preverjati in kritično oceniti pedagoško, didaktično in metodično vrednost OU ob upoštevanju različnih možnosti in omejitev
• zmožni refleksije o svojih dosežkih implementacije OU z ustreznimi metodami in pristopi.

Temeljna literatura in viri

Beetham, H. & R. Sharpe, R. (Eds.) (2013). Rethinking Pedagogy for a Digital Age: Designing for 21st Century Learning (2nd Ed.). Routledge.
Clark, R.C., Mayer, R.E. (2016). e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning (4th Ed.). Wiley.
Rao, K., Edelen-Smith, P. & Wialehua, C. (2015) Universal design for online courses: Applying principles to pedagogy. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning, 30(1), 35-52. doi: 10.1080/02680513.2014.991300
Teräs, H., & Herrington, J. (2014). Neither the frying pan nor the fire: In search of a balanced authentic e-learning design through an educational design research process. The International Review Of Research In Open And Distance Learning, 15(2), 232-253.

Načini ocenjevanja

• Vmesne predstavitve, seminar, vaje; vrstniška- in samo-evalvacija • Zaključni izpit: ocena teoretičnega znanja in praktične uporabe ustreznih pristopov v OU tečaju.

Reference nosilca

Veronika Dolar ima doktorat iz ekonomije in ima več kot 17 let izkušenj na področju izobraževanja. Poučevala je na številnih univerzah in fakultetah v ZDA, vključno z Universtity of Minnesota in St. Olaf College v Minnesoti, na Cleveland State University, Kent State University in Case Western Reserve University v Ohiu, ter Long Island University in State University Of New York (SUNY) Old Westbury College v New Yorku. Zaposlena je na State University Of New York kot docentka, na Univerzi v Novi Gorici pa sodeluje kot pridružena profesorica. Objavila je številne članke s področja ekonomskega izobraževanja. Prejela je nagrade za poučevanje in je maja 2020 prejela SUNY-jevo nagrado za učinkovite spletne prakse in sicer za projekt z naslovom Uporaba projekta PhotoVoice pri predmetu urbane ekonomije. Poleg tega je izjemno vključena v gibanje Odprtih Izobraževalnih Virov (OIV). Povabljena je bila v svetovalni svet SUNY OIV in je bila tudi SUNYjev OVI fakultetni prvak. Trenutno je so-predsednica Ad Hoc OVI fakultentega odbora na SUNY Old Westbury. Profesorica Dolar je prejela Creative Commons certifikat za pedagoške tečaj in je sodelovala v pedagoški fundaciji, osredotočen na tedenskih razmislekih v okviru sodelovalnega prostora za raziskovanje in izvajanje instruktivnih praks, ki temeljijo na dokazih z uporabo OIV preko Faculty Guild - strokovne razvojne platforme. Profesorica Dolar je aktivna članica Creative Commons Global Network, Creative Commons Open Education Platform ter tudi v Open SUNY Online Teaching Community. Predavala je tudi na številnih seminarjih in predstavitah o poučevanju in učenju z odprtimi izobraževalnimi viri ter o uporabi odprte pedagogike. Sodelovala je tudi, najprej kot razvijalka, kasneje pa kot mentorica na odprtem izobraževanju za boljši svet (OE4BW) – spletni mednarodni mentorski program.

Izbrane objave

• Dolar, V. (2019). Online Open Educational Resources (OER) Course: Environmental and Health Concerns in Food Consumption and Production, Open Education for a Better World under UNESCO’s auspices

• Dolar, V. (2018). Nutrition, calories, and food prices. SUNY Open Assessment Anthology, 2018.

• Dolar, V. (2018). Does Instant Feedback on Online Homework Assignments Improve Student Learning in Introductory Economics Classes?, Journal of Economics and Economic Education Research, 19(2), 1-15.

• Isoldi, K., & Dolar V. (2016). Chapter 11: Blending Better Beverage Options: A Nutrition Education and Experiential Workshop for Youths, In Areej Hassan (Ed.), Pediatric Behavioral Nutrition Factors: Environment, Education, and Self-Regulation, Apple Academic Press.

• Dolar, V. (2016). Are we Teaching Outside the Box? A National Survey on Teaching Minimum Wage in Undergraduate Economics Classes, Forum for Social Economics.

• Isoldi, K., & Dolar V. (2016). Cooking Up Energy®: Improvements Following Participation in an Afterschool Cooking and Nutrition Education Program, American Journal of Health Behavior, 40(5), 634-644.

• Buttet, S., & Dolar, V. (2014). Design and Use of Rubrics in Undergraduate Economics Classes. Perspectives on Economic Education Research, 9(1), 36-55.

• Dolar, V. (2013). The Treatment of Minimum Wage in Undergraduate Economics Textbooks Revisited. International Journal of Pluralism and Economics Education, 4(2), 157-182.