Strategije odprtega izobraževanja

Cilji in kompetence

Cilj tega predmeta je usposobiti študente za razvoj strategij in izvedbenih načrtov za vpeljevanje odprtega izobraževanja, ki bo primerno določenem kontekstu. To vključuje strategije na mednarodni ravni, nacionalne OI strategije kot tudi strategije na ravni organizacije.

Študenti bodo pridobili naslednje kompetence:

  • izdelati ali izboljšati strategijo OI za konkretna izobraževalna okolja na mednarodnem, nacionalnem in organizacijskem nivoju,

  • vrednotiti in kritično oceniti strategije OI, izvedbene načrte OI in njihove izide,

  • razlikovati med dobrimi in slabimi strategijami OI,

  • povezati strategije z zahtevami notranjega sistema in zunanjimi trendi ter dejavniki, ki vplivajo na izvajanje OI.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Študenti morajo imeti osnovno znanje o globalnem ali specifičnem izobraževalnem okolju ter konceptu in pristopih odprtega izobraževanja, ki jih spoznajo pri predmetu Uvod v odprto izobraževanje. Sposobni morajo biti uporabljati orodja za komuniciranje in sodelovanje ter biti pripravljeni za delo v interdisciplinarnih skupinah.

Vsebina

Študenti se bodo tekom izvajanja predmeta učili o strategijah za implementacijo odprtega izobraževanja (OI) v določenem okolju - mednarodnem, nacionalnem, organizacijskem.
Študenti se bodo podrobneje seznanili s trendi v izobraževanju in politikami, ki vplivajo na sedanje vloge in procese v izobraževanju, da bi bolje razumeli uspešne strategije OE, korake izvajanja, priložnosti in ovire, ki jih je treba upoštevati pri razvijanju in izvajanju OE v določenem kontekstu.
Študenti bodo preučevali uspešne strategije, ki se običajno razlikujejo od primera do primera, zato bo pomemben učni rezultat študentova sposobnost ustvarjanja uspešnih strategij, izdelave korakov uvajanja, sledenja, ocenjevanja in upravljanja uvajanja OI primerno določenemu kontekstu.

Podrobneje bodo obdelane naslednje teme:

1) Trendi v izobraževanju in organizacijah
2) Modeli dodane vrednosti
3) Politike odprtega dostopa
4) Spreminjanje vlog, pravil in organizacije
5) Motivacija in modeli dodane vrednosti za zainteresirane strani
6) Najpogostejše strategije
7) Pot do implementacije, organizacijske spremembe, kulturnih sprememb
8) Na študenta osredotočeno učenje

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo:

• imeli poglobljeno znanje o modelih dodane vrednosti in smereh razvoja v OI, ter vpogled v potrebne družbene in organizacijske spremembe, različna kulturna in pravna okolja, ustrezne politike in predvsem najboljše prakse OI,

• znali pripraviti učinkovite strategije uvajanja in razvoja OI,

• znali izdelati izvedbene načrte za uvajanje OI,

• sposobni spremljati, voditi, ovrednotiti, validirati ter kritično oceniti predlagane dejavnosti in potekajoče postopke uvajanja OI,

• sposobni kritično ovrednotiti svoje dosežke v smislu razvoja novih modelov OI in njihove uporabe,

• razumeli glavne gonilne sile in ovire ter njihove vplive pri uvajanju strategije OI,

• sposobni oblikovati podporne dejavnosti, ki so potrebne za učinkovito izvajanje strategije OI.

Temeljna literatura in viri

Orr, D., Weller, M., and Farrow. R. (2018). Models for online, open, flexible and technology enhanced higher education across the globe – a comparative analysis, chapters 6-9. International Council for Distance Education. Available at https://oofat.oerhub.net/OOFAT/ (CC-BY 4.0 Attribution licence)

Kane, G. C., Palmer, D., Philips Nguyen, A., Kiron, D., & Buckley, N. (2015). Strategy, Not Technology, Drives Digital Transformation. MIT Sloan Management Review, (57181), 27. Available at https://sloanreview.mit.edu/projects/strategy-drives-digital-transformation/

Orr, D. (2018) Aligning Open Education with Strategic Goals. Talk delivered as part of Open Education Design course, OE For a Better World (OE4BW), Univerza v Novi Gorci, Slovenia. Available at http://videolectures.net/educationdesign2018_orr_strategic_goals/

Amiel, T., ter Haar, E., Vieira, M. S., & Soares, T. C. (in press). Who benefits from the public good? How OER is contributing to the private appropriation of the educational commons. In P. N. Mizukami & J. F. Reia (Eds.), Shadow libraries – From the photocopier to the cloud: Access to knowledge, piracy and education. Rio de Janeiro: CTS/FGV.

Načini ocenjevanja

• Vmesne predstavitve • Izpit, ki bo združeval teoretični del in predstavitev praktičnega dela pri opredelitvi strategije OI, razvite tekom predmeta.

Reference nosilca

Dr. Dominic Orr is adjunct professor for educational management at the University of Nova Gorica, Slovenia and part of the team leadership at GIZ for the BMZ-funded digital learning platform called atingi, which has over 400 thousand registered users. He follows and shapes educational reform through his work. In 2020 a publication he co-authored on the future of higher education in 2030 was published by Springer. He has worked as an external consultant for the EU, the OECD, UNESCO and the World Bank.

Selected bibliography:

Janssen, B., & Orr, D. (2020). Falling Walls Future Learning Report 2020. Falling Walls. Unpublished internal report.

Orr, D. (2020). Bologna Process in the Global Higher Education Arena. Going Digital? European Higher Education Area: Challenges for a New Decade, 503–515. https://doi.org/10.1007/978-3-030-56316-5_31

Orr, D. (2020). Mind the gap - preparing for the future of higher education now (ACA Think Pieces). ACA. https://aca-secretariat.be/post_other_pub/aca-think-pieces-the-world-after-covid-19-4/?yearPub=2020

Orr, D., Luebcke, M., Schmidt, J. P., Ebner, M., Wannemacher, K., Ebner, M., & Dohmen, D. (2020). Higher Education Landscape 2030: A Trend Analysis Based on the AHEAD International Horizon Scanning. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44897-4

Orr, D., Pupinis, M., & Kirdulytė, G. (2020). Towards a European approach to micro-credentials: a study of practices and commonalities in offering micro-credentials in European higher education. European Union. https://doi.org/10.2766/7338

Miao, F., Mishra, S., Orr, D., & Janssen, B. (2019). Guidelines on the development of open educational resources policies. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371129

Buchem, I., Orr, D., & Brunn, C. (2019). Making competences visible with Open Badges. Hochschulforum Digitalisierung. https://hochschulforumdigitalisierung.de/sites/default/files/dateien/HFD_AP_Nr48_Open_Badges_Bericht_2019_EN_web.pdf