Osnove odprtega izobraževanja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom omogočiti širok pregled nad tematiko odprtega izobraževanja (OI) ter zagotoviti njihovo razumevanje osnovnih pojmov, potrebnih za študij pri ostalih predmetih študijskega programa.

Študenti bodo pridobili naslednje kompetence:

  • razumeli bodo celoten ekosistem OI in njegove osnovne elemente, vključno z nacionalnimi in institucionalnimi politikami, glavnimi gradniki in akterji, osnovnimi procesi in scenariji njihovega uvajanja, dodano vrednostjo OI ter možnimi ovirami v procesu izvajanja OI na nacionalnem, lokalnem ali organizacijskem okolju,

  • znali bodo prepoznati in predvideti posledice, ki jih prinaša vpeljevanje OI v tradicionalna izobraževalna okolja in posledice, ki jih prinaša podjetjem ter družbi kot celoti,

  • razumeli bodo povezanost OI s temami, zajetimi v ciljih trajnostnega razvoja UNESCO (ang. Sustainable Development Goals, SDG),

  • vedeli bodo, kaj se pričakuje od vodje na področju OI.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predpostavlja se osnovno poznavanje področja informacijsko komunikacijskih tehnologij ter osnovno razumevanje izobraževalnih okolij.

Vsebina

1) Zgodovina in razvoj OI
2) Odprt dostop in politike, ki omogočajo odprtost
3) Odprto izobraževanje: koncepti, pro-cesi, vloge, organizacija
4) Odprto učenje: koncepti, procesi, vloge, organizacija
5) Mentorji za vsakega učenca
6) Učenje veščin za 21. stoletje
7) Univerzalni dostop do svetovnih učilnic
8) Z IKT podprto učenje
9) Dostopnost e-učenja
10) Didaktika, pedagogika in andragogika v OI
11) Temeljni koncepti: učne poti, učni ob-jekti, personalizacija
12) Standardi in licence: Dublin Core, IMS Core, LOM – IEEE, Creative Commons
13) Trendi razvoja: kontekstualizirano učenje, umetna inteligenca, mikro učenje, reference in mikroreference o kvalifikacijah, poglobljeno učenje,
14) Ovire: kakovost storitev, ocenjevanje, pravne ovire, kritično mišljenje

Predvideni študijski rezultati

Študent bo sposoben

• razumeti kompleksnost ekosistema OI, OI besedišče, osnovne koncepte, organizacijske modele in modele z dodano vrednostjo, procese in akterje OI,

• razumeti vlogo, funkcijo in potrebne kompetence vodje na področju OI,

• oceniti pripravljenost obstoječih učnih okolij za OI,

• sestaviti osnovni scenarij implementacije OI v obstoječem izobraževalnem okolju,

• razlikovati med dobrimi in slabimi praksami OI,

• kritično razmisliti o uspešnosti vpeljevanja novih modelov uporabe OI.

Temeljna literatura in viri

Urbančič, T., Orlič, D. (2016). Opening up education: towards affordable and sustainable solutions. V: EBY, Gulsun (ur.), YUZER, T. Volkan (ur.), ATAY, Simber (ur.). Developing successful strategies for global policies and cyber transparency in E-learning. Hershey: Information Science Reference. 2016, str. 133-144.
Orr, D., Weller, M., and Farrow. R. (2018). Models for online, open, flexible and technology enhanced higher education across the globe – a comparative analysis, chapters 2-5. International Council for Distance Education. Available at https://oofat.oerhub.net/OOFAT/ (CC-BY 4.0 Attribution licence)
Bregar, L. (2011) Trendi v e-izobraževanju ter dejavniki uspešnega in učinkovitega vpeljevanja v izobraževanje odraslih v Sloveniji. Andragoška spoznanja, 17(4), str. 44-59.
Hegarty, B. (2015). Attributes of Open Pedagogy: A Model for Using Open Educational Resources. Educational Technology, (August), 3–13.
Pučko, M., Jurca, B., & Jermol, M. (2016). Odprto izobraževanje v zdravstvu – tehnologija in metoda. Andragoška spoznanja, 22(4), 57-71.
Cooperman, L. (2018) “Open Education, Core Concepts and More,” Talk delivered as part of Open Education Design course, OE For a Better World (OE4BW), Univerza v Novi Gorci, Slovenia. Available at http://videolectures.net/educationdesign2018_cooperman_oe_concepts/

Aktualni članki iz strokovne in znanstvene literature / New relevant articles from professional and scientific journals

Načini ocenjevanja

• Sprotno delo – naloge (30%) • Predstavitev scenarija implementacije odprtega izobraževanja (70%)

Reference nosilca

Tanja Urbančič je dekanja Poslovno-tehniške fakultete na Univerzi v Novi Gorici, kjer je zaposlena kot redna profesorica za področje računalništva. Dopolnilno je zaposlena kot raziskovalka na Institutu Jožef Stefan na Odseku za tehnologije znanja. Njene raziskovalne in pedagoške aktivnosti
so osredotočene na upravljanje znanja in tehnologije znanja z aplikacijami v biomedicini in izobraževanju. Sodelovala je pri razvoju novih metod za modeliranje človekove veščine in za odkrivanje znanja iz velikih tekstovnih baz. Je soavtorica poglavij v knjigah uglednih mednarodnih založb in člankov v revijah, kot so IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Knowledge Engineering Review in druge. Ima več kot 20 let izkušenj z načrtovanjem in implementacijo novih študijskih programov in z vpeljevanjem novih metod poučevanja v visokošolsko prakso. Na Univerzi v Novi Gorici koordinira uvajanje e-učenja in aktivnosti v iniciativi Odprimo Slovenijo (Opening up Slovenia). Skupaj z Mitjo Jermolom je razvila in vpeljala v prakso inovativen mednarodni on-line mentorski program Open Education for a Better World, v okviru katerega je ekspertno vodenje zagotovljeno številnim razvijalcem odprtih izobraževalnih virov z vsega sveta. Sodelovala je tudi v drugih mednarodnih in nacionalnih projektih s področja tehnologij in upravljanja znanja, med drugim v projektih Sol-Eu-Net, ConCreTe in ExplorEdu. Na magistrskem študijskem progamu Gospodarski inženiring na Univerzi v Novi Gorici že več kot 10 let mentorsko vodi interdisciplinarne skupinske študentske projekte.

Izbrana bibliografija:

GUBIANI, Donatella, MOZETIČ, Matjaž, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, URBANČIČ, Tanja. E-learning experiment : web conference activities in teaching at a traditional university. International journal of innovation and learning. 2020, vol. 27, no. 1, str. 37-57.

PURVER, Matthew, XIAO, Ping, MILJKOVIĆ, Dragana, PODPEČAN, Vid, POLLAK, Senja, KRALJ, Jan, ŽNIDARŠIČ, Martin, BOHANEC, Marko, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja, et al. Conceptual representations for computational concept creation. ACM computing surveys. [Print ed.]. 2019, vol. 52, no. 1, str. 9-1-9-33.

URBANČIČ, Tanja, POLAJNAR, Anja, JERMOL, Mitja. Open education for a better world : a mentoring programme fostering design and reuse of open educational resources for sustainable development goals. Open praxis. 2019, vol. 11, no. 4, str. 1-18.

GUBIANI, Donatella, CRISTEA, Irina Elena, URBANČIČ, Tanja. Introducing e-learning to a traditional university : a case-study. V: SARASOLA SÁNCHEZ-SERRANO, José Luis (ur.). Qualitative and quantitative models in socio-economic systems and social work. Cham: Springer, 2020. Str. 225-241, ilustr. Studies in systems, decision and control, vol. 208.

LAVRAČ, Nada, JURŠIČ, Matjaž, SLUBAN, Borut, PEROVŠEK, Matic, POLLAK, Senja, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan. Bisociative knowledge discovery for cross-domain literature mining. V: VEALE, Tony (ur.), CARDOSO, F. Amílcar (ur.). Computational creativity : the philosophy and engineering of autonomously creative systems. Cham: Springer, 2019. Str. 121-139.

URBANČIČ, Tanja, ORLIČ, Davor. Opening up education : towards affordable and sustainable solutions. V: EBY, Gulsun (ur.), YUZER, T. Volkan (ur.), ATAY, Simber (ur.). Developing successful strategies for global policies and cyber transparency in E-learning. Hershey: Information Science Reference. 2016, str. 133-144.

CESTNIK, Bojan, BOHANEC, Marko, URBANČIČ, Tanja. QTvity : advancing students' engagement during lectures by using mobile devices. V: RACHEV, Boris (ur.). CompSysTech'15 : proceedings of the 16th International Conference on Computer Systems and Technologies, June 25 - 26, 2015, Dublin, Ireland. New York: ACM. 2015, str. 334-341.

ORLIČ, Davor, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. Supporting teachers in chosing and reusing open educational resources. V: BOROW, Wladimir (ur.). Proceedings, International Conference on e-Learning, e-Learning'15, 11-12 September 2015, Berlin, Germany. [S. l.: s. n.]. 2015, str. 28-33.

ORLIČ, Davor, CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. What can VideoLectures.Net and transLectures do for opening higher education to the multicultural world. V: RACHEV, Boris (ur.). CompSysTech'14 : proceedings of the 15th International Conference on Computer Systems and Technologies, Ruse, Bulgaria, June 27 - 28, 2014. New York: ACM. 2014, 8 str., ilustr.

PETRIČ, Ingrid, URBANČIČ, Tanja, CESTNIK, Bojan. Ontological representation of virtual business communities : how to find right business partners. V: CRUZ-CUNHA, Maria Manuela (ur.), VARAJAO, Joao (ur.). Innovations in smes and conducting e-business : technologies, trends and solutions, (Premier reference source). Hershey; New York; London: Information Science Reference: Igi Global. 2011, str. 263-277.

URBANČIČ, Tanja, BOHANEC, Marko, KONTIĆ, Branko. Collaborative decision making : an environmental case study. V: MLADENIĆ, Dunja (ur.), et al. Data mining and decision support : integration and collaboration, (The Kluwer international series in engineering and computer science, SECS 745).

LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Mind the gap : academia-business partnership models and e-collaboration lessons learned. V: MLADENIĆ, Dunja (ur.), et al. Data mining and decision support : integration and collaboration, (The Kluwer international series in engineering and computer science, SECS 745). Boston; Dordrecht; London: Kluwer Academic Publishers. 2003, str. 261-269.

GIDER, Franc, URBANČIČ, Tanja. Developing soft skills for engineering: experience with student Team projects. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], jan./feb. 2010, letn. 43, št. 1, str. 35-39.

LAVRAČ, Nada, LJUBIČ, Peter, URBANČIČ, Tanja, PAPA, Gregor, JERMOL, Mitja, BOLLHALTER, Stefan. Trust modeling for networked organizations using reputation and collaboration estimates. IEEE transactions on systems, man and cybernetics. Pt. C, Applications and reviews, ISSN 1094-6977. [Print ed.], maj 2007, vol. 37, no. 3, str. 429-439, ilustr.

URBANČIČ, Tanja. From fragments of knowledge towords a bigger picture : how can the process be supported. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Tiskana izd.], 2007, letn. 40, št. 6, str. 263-266.
SOMEREN, Maarten W. van, URBANČIČ, Tanja. Applications of machine learning : matching problems to tasks and methods. Knowledge engineering review, ISSN 0269-8889, 2006, vol. 20, no. 4, str. 363-402.

GUBIANI, Donatella, FABBRETTI, Elsa, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Outlier based literature exploration for cross-domain linking of Alzheimer's disease and gut microbiota. Expert systems with applications, ISSN 0957-4174. [Print ed.], 2017, vol. 85, str. 386-396,

PETRIČ, Ingrid, CESTNIK, Bojan, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Outlier detection in cross-context link discovery for creative literature mining. The Computer journal, ISSN 0010-4620, 2012, vol. 55, no. 1, str. 47-61.

JERMOL, Mitja, LAVRAČ, Nada, URBANČIČ, Tanja. Managing business intelligence in a virtual enterprise : a case study and knowledge management lessons learned. Journal of intelligent & fuzzy systems, ISSN 1064-1246. [Print ed.], 2004, vol. 14, str. 121-136.

URBANČIČ, Tanja. Learning and understanding human skill. Informatica : an international journal of computing and informatics, ISSN 0350-5596, 2001, vol. 25, no. 3, str. 403-408.

CESTNIK, Bojan, MANAKOVA, Natalia, KARALIČ, Aram, URBANČIČ, Tanja. Engaging the net generation students in enhanced teaching and leaning with QTvity : the next steps. V: Proceedings : European thematic network, future education and training in computing: how to support learning at anytime anywhere, International Conference on e-Learning, 8-9 September, Bratislava, Slovakia, (International conference on e-learning, ISSN 2367-6698). [S. l.: s. n.]. 2016, str. 86-93.

CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja. Teaching supply chain management with the beer distribution game on mobile devices. V: CABALLERO-GIL, Pino (ur.). Proceedings. [S. l.: s. n.]. 2014, str. 111-117.

CESTNIK, Bojan, URBANČIČ, Tanja, PETRIČ, Ingrid. Ontological representations for supporting learning in business communities. V: SMRIKAROV, Angel (ur.). e-Learning'11 : proceedigs of the International Conference on e-Learning and the Knowledge Society, 25-26 August 2011, Bucharest, Romania. Bucharest: ASE Publishing House. 2011