Obvladovanje digitalnih virov in dokumentov

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi znanji s področja ustvarjanja in shranjevanja digitalnih vsebin in baz podatkov. Ta predmet bo študentom omogočil uporabo pridobljenega znanja v ustreznih praktičnih situacijah s tega področja. Na ta način bo študente usposobil za obvladovanje digitalnih virov in dokumentov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja uporabe računalnika in interneta.

Vsebina

• Temeljna znanja s področja obvladovanja digitalnih virov in dokumentov:
◦ Osnove informatike
◦ Ustvarjanje digitalnih vsebin
◦ Digitalno shranjevanje
◦ Klasifikacija digitalnih dokumentov
◦ Uvod v baze podatkov
◦ Digitalni viri
◦ Upravljanje z digitalnimi viri
◦ Sistemi za upravljanje z vsebinami
◦ Proste digitalne vsebine
◦ Digitalne večpredstavnostne vsebine
◦ Zasebnost in digitalne pravice
◦ Osnove preiskovanja digitalnih dokumentov
• Uporaba orodij za računalniško obdelavo in analizo podatkov in besedil
• Uporaba interneta kot vira informacij

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo ob koncu predmeta sposobni razumeti in uporabljati:
• osnovne koncepte informatike
• različne uporabniške programske opreme
• internetnih virov

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

  • Chapman, N. P., Chapman, J. (2011) Digital multimedia. Chichester : J. Wiley & Sons. Katalog E-gradivo
  • Izročki izdani pri predavanjih

Dodatna:

  • Battelle, J. (2010). Iskanje: kako so Google in njegovi tekmeci na novo napisali pravila posla in preoblikovali našo kulturo. Ljubljana: Pasadena.
  • Bogataj Jančič, M. (2008). Avtorsko pravo v digitalni dobi: problematika zaščite avtorskih del s tehnološkimi ukrepi. Ljubljana: Pasadena. E-gradivo
  • Green, B, Wiliam. (2015). Introduction to Electronic Document Management Systems. Academic Press. Katalog E-gradivo
  • Gradišar, M., Jaklič, J., Turk, T. (2012). Osnove poslovne informatike. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Katalog
  • Harvey, R. (2010). Digital Curation: A How-To-Do-It Manual. New York: Neal-Schuman Publishers. Katalog E-gradivo
  • Hoffer, J. A., Ramesh, V., Topi, H. (2016). Modern Database Management. New Jersey : Pearson Education. Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen končni pisni izpit ter sprotno preverjanje z domačimi nalogami, kolokviji in projektnim delom. Pozitivno ocenjeno sprotno delo je pogoj za pripustitev h končnemu pisnemu izpitu. Z domačimi nalogami in projektnim delom se preveri usposobljenost za uporabo programskih orodij s področja obvladovanja digitalnih virov in dokumentov. S končnim pisnim izpitom se ocenjuje poznavanje temeljnih konceptov informatike, razumevanje zgradbe in delovanja digitalnih virov ter obvladovanja dokumentov (50% sprotno preverjanje, 50% končni pisni izpit)

Reference nosilca

Dr. Imre Cikajlo, je redni profesor za področje elektrotehnike, je zagovarjal doktorat znanosti na področju robotike in elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani leta 2003. Od leta 2003 do leta 2004 je bil podoktorski raziskovalec na Univerzi Tohoku v Sendai, na Japonskem in leta 2007 gostujoči raziskovalec na Univerzi v Tokiu, Japonska. Trenutno je dekan Poslovno-tehniške fakultete Univerze v Novi Gorici in višji znanstveni sodelavec na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu v Ljubljani. Dr. Cikajlo je sodeloval pri več projektih 7. okvirnega programa EU-(GENTLE/S, MIMICS, CORBYS) in H2020 (PD_manager) in inovativnih projektih za startupe (MindMyths Ltd) in gospodarstvo (Gorenje). Objavil je več kot 50 znanstvenih člankov, skupaj več kot 100, 5 poglavij v tujih znanstvenih monografijah. Je soavtor mednarodnega patenta v EU in ZDA. Leta 2000 je prejel Prešernovo nagrado na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Njegova raziskovalna področja so analiza in sinteza gibanja ljudi in strojev, biomehanika, povezovanje senzoričnih informacij, nadzor nad strojem in človekovim gibom in rehabilitacijska robotika. Trenutno se ukvarja z razvojem rehabilitacijskih pripomočkov in postopkov, ki se uporabljajo v kliničnem in / ali domačem okolju z uporabo telerehabilitacijskih tehnik ter uvajanje virtualne resničnosti v rehabilitacijo. Je tudi član ISVR, IFMBE in IEEE.

Izbrane objave
1. CIKAJLO, Imre, HUKIĆ, Alma, UDOVČIĆ PERTOT, Anja. The size and behavior of virtual objects have influence on functional exercise and motivation of persons with multiple sclerosis : a randomized study. Scientific reports. Nov. 2022, vol. 12, art. no. 19375, 13 str.,
2. CIKAJLO, Imre, HUKIĆ, Alma, ZAJC, Dejana. Exergaming as part of the telerehabilitation can be adequate to the outpatient training : preliminary findings of a non-randomized pilot study in Parkinson's disease. Frontiers in Neurology. [Online ed.]. March 2021, vol. 12, str. 1-11.
3. TIMOTIJEVIĆ, Lada, CIKAJLO, Imre, et al. Designing a mHealth clinical decision support system for Parkinson's disease : a theoretically grounded user needs approach. BMC medical informatics and decision making. Feb. 2020, vol. 20, iss. 1, str. 1-21.
4. POTOČNIK, Božidar, DIVJAK, Matjaž, URH, Filip, FRANČIČ, Aljaž, KRANJEC, Jernej, ŠAVC, Martin, CIKAJLO, Imre, MATJAČIĆ, Zlatko, ZADRAVEC, Matjaž, HOLOBAR, Aleš. Estimation of muscle co-activations in wrist rehabilitation after stroke is sensitive to motor unit distribution and action potential shapes. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering. [Print ed.]. May 2020, vol. 28, iss. 5, str. 1208 - 1215,
5. GORŠIČ, Maja, CIKAJLO, Imre, GOLJAR KREGAR, Nika, NOVAK, Vesna D. A multisession evaluation of a collaborative virtual environment for arm rehabilitation. Presence : teleoperators and virtual environments. [Online ed.]. 2018 (izšlo 2020), vol. 27, no. 3, str. 274-286,
6. CIKAJLO, Imre, ČIŽMAN ŠTABA, Urša, VRHOVAC, Suzana, LARKIN, Frances, RODDY, Mark. A cloud-based virtual reality app for a novel telemindfulness service : rationale, design and feasibility evaluation. JMIR research protocols, ISSN 1929-0748, Jun. 2017, vol. 6, iss. 6, str. e108, ilustr. https://doi.org/10.2196/resprot.6849, doi: 10.2196/resprot.6849. [COBISS.SI-ID 2348905]
7. CIKAJLO, Imre, ŠPRAGER, Sebastijan, ERJAVEC, Tatjana, ZAZULA, Damjan. Cardiac arrhythmia alarm from optical interferometric signals during resting or sleeping for early intervention. Biocybernetics and Biomedical Engineering, ISSN 0208-5216, 2016, vol. 36, no. 1, str. 267-275, doi: 10.1016/j.bbe.2015.12.006. [COBISS.SI-ID 2128233],
KRPIČ, Andrej, SAVANOVIĆ, Arso, CIKAJLO, Imre. Telerehabilitation : remote multimedia-supported assistance and mobile monitoring of balance training outcomes can facilitate the clinical staff's effort. International journal of rehabilitation research, ISSN 0342-5282. [Print ed.], 2013, vol. 36, no. 2, str. 162-171, doi: 10.1097/MRR.0b013e32835dd63b. [COBISS.SI-ID 1671017],