Obvladovanje digitalnih virov in dokumentov

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi znanji s področja ustvarjanja in shranjevanja digitalnih vsebin in baz podatkov. Ta predmet bo študentom omogočil uporabo pridobljenega znanja v ustreznih praktičnih situacijah s tega področja. Na ta način bo študente usposobil za obvladovanje digitalnih virov in dokumentov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja uporabe računalnika in interneta.

Vsebina

• Temeljna znanja s področja obvladovanja digitalnih virov in dokumentov:
◦ Osnove informatike
◦ Ustvarjanje digitalnih vsebin
◦ Digitalno shranjevanje
◦ Klasifikacija digitalnih dokumentov
◦ Uvod v baze podatkov
◦ Digitalni viri
◦ Upravljanje z digitalnimi viri
◦ Sistemi za upravljanje z vsebinami
◦ Proste digitalne vsebine
◦ Digitalne večpredstavnostne vsebine
◦ Zasebnost in digitalne pravice
◦ Osnove preiskovanja digitalnih dokumentov
• Uporaba orodij za računalniško obdelavo in analizo podatkov in besedil
• Uporaba interneta kot vira informacij

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo ob koncu predmeta sposobni razumeti in uporabljati:
• osnovne koncepte informatike
• različne uporabniške programske opreme
• internetnih virov

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

 • Chapman, N. P., Chapman, J. (2011) Digital multimedia. Chichester : J. Wiley & Sons. Katalog E-gradivo
 • Izročki izdani pri predavanjih

Dodatna:

 • Battelle, J. (2010). Iskanje: kako so Google in njegovi tekmeci na novo napisali pravila posla in preoblikovali našo kulturo. Ljubljana: Pasadena.
 • Bogataj Jančič, M. (2008). Avtorsko pravo v digitalni dobi: problematika zaščite avtorskih del s tehnološkimi ukrepi. Ljubljana: Pasadena. E-gradivo
 • Green, B, Wiliam. (2015). Introduction to Electronic Document Management Systems. Academic Press. E-gradivo
 • Gradišar, M., Jaklič, J., Turk, T. (2012). Osnove poslovne informatike. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. Katalog
 • Harvey, R. (2010). Digital Curation: A How-To-Do-It Manual. New York: Neal-Schuman Publishers. E-gradivo
 • Hoffer, J. A., Ramesh, V., Topi, H. (2016). Modern Database Management. New Jersey : Pearson Education. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen končni pisni izpit ter sprotno preverjanje z domačimi nalogami, kolokviji in projektnim delom. Pozitivno ocenjeno sprotno delo je pogoj za pripustitev h končnemu pisnemu izpitu. Z domačimi nalogami in projektnim delom se preveri usposobljenost za uporabo programskih orodij s področja obvladovanja digitalnih virov in dokumentov. S končnim pisnim izpitom se ocenjuje poznavanje temeljnih konceptov informatike, razumevanje zgradbe in delovanja digitalnih virov ter obvladovanja dokumentov (50% sprotno preverjanje, 50% končni pisni izpit)

Reference nosilca

Prof.dr. Imre Cikajlo, pridruženi profesor (rang redni profesor) za področje elektrotehnika, je prejel doktorat znanosti na področju robotike in elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani leta 2003. Od leta 2003 do leta 2004 je bil podoktorski raziskovalec na Univerzi Tohoku v Sendai, na Japonskem in leta 2007 gostujoči raziskovalec na Univerzi v Tokiu, Japonska. Trenutno je višji znanstveni sodelavec na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu v Ljubljani in pridruženi redni profesor na Univerzi v Novi Gorici, Slovenija. Dr. Cikajlo je sodeloval pri več projektih 7. okvirnega programa EU-(GENTLE/S, MIMICS, CORBYS, BALANCE) in Horizont 2020 (PD_manager) in je trenutno odgovoren za razvoj telerehabilitacije in virtualne resničnosti v rehabilitacijski robotiki na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu, Slovenija. Objavil je 53 znanstvenih člankov, skupaj več kot 100, 5 poglavij v tujih znanstvenih monografijah in je soavtor mednarodnega patenta v EU in ZDA. Leta 2000 je prejel Prešernovo nagrado na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Njegova raziskovalna področja so analiza in sinteza gibanja ljudi in strojev, biomehanika, povezovanje senzoričnih informacij, nadzor nad strojem in človekovim gibom in rehabilitacijska robotika. Trenutno se ukvarja z razvojem rehabilitacijskih pripomočkov in postopkov, ki se uporabljajo v kliničnem in / ali domačem okolju z uporabo telerehabilitacijskih tehnik ter uvajanje virtualne resničnosti v rehabilitacijo. Je tudi član ISVR, IFMBE in IEEE.

Izbrane objave:

 1. CIKAJLO, Imre, HUKIĆ, Alma, ZAJC, Dejana. Exergaming as part of the telerehabilitation can be adequate to the outpatient training : preliminary findings of a non-randomized pilot study in Parkinson's disease. Frontiers in Neurology, ISSN 1664-2295. [Online ed.], March 2021
 2. TIMOTIJEVIĆ, Lada, CIKAJLO, Imre, et al. Designing a mHealth clinical decision support system for Parkinson's disease : a theoretically grounded user needs approach. BMC medical informatics and decision making, ISSN 1472-6947, Feb. 2020, vol. 20, iss. 1, str. 1-21,
 3. POTOČNIK, Božidar, DIVJAK, Matjaž, URH, Filip, FRANČIČ, Aljaž, KRANJEC, Jernej, ŠAVC, Martin, CIKAJLO, Imre, MATJAČIĆ, Zlatko, ZADRAVEC, Matjaž, HOLOBAR, Aleš. Estimation of muscle co-activations in wrist rehabilitation after stroke is sensitive to motor unit distribution and action potential shapes. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, ISSN 1534-4320. [Print ed.], May 2020, vol. 28, iss. 5, str. 1208 - 1215
 4. CIKAJLO, Imre, PETERLIN-POTISK, Karmen. Advantages of using 3D virtual reality based training in persons with Parkinson's disease : a parallel study. Journal of neuroengineering and rehabilitation, ISSN 1743-0003, 2019, vol. 16, str. 1-14, ilustr