Statistika

Cilji in kompetence

Namen predmeta je zagotoviti matematično znanje in veščine, ki so potrebne pri kvalitativnem in kvantitativnem študiju poslovnih/finančnih problemov. Študenti se naučijo osnovnih konceptov teorija verjetnostnega računa in statistike, z uporabo Excela/Geogebre.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev

Vsebina

 1. Verjetnost in statistika
  • Definicija in osnovni pojmi
  • Računanje z dogodki
  • Slučajne spremenljivke
  • Matematično upanje, varianca, mediana
  • Regresija in korelacijski coeficiente
  • Preizkušanje statističnih domnev:
  postopek preizkušanja domnev, osnovna in ničelna domneva, napake pri preizkušanju domnev
  • Bivariatna analiza: analiza povezanosti
  dveh opisnih spremenljivk nominalnega in ordinalnega značaja (χ^2 test, Spearmanov koeficient korelacije),
  ugotavljanje linearne povezanosti dveh
  numeričnih spremenljivk (Pearsonov koeficient korelacije, enostavna linearna, regresija, koeficient determinacije).
  • Uporaba računalniških programov Excel/GeoGebra za statistično analizo: urejanje in prikazovanje podatkov, izračun vseh pomembnih parametrov, preizkušanje domnev.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Do konca tega predmeta bo študent sposoben:
- izbrati ustrezno statistično metodo za analizo danega nabora podatkov v Excelu/GeoGebra in interpretirati rezultate, urejanje in prikaz podatkov
- izračunati statistične parametre (pričakovano vrednost, povprečje, varianco, mediano, standardni odklon, …)
- testiranje statističnih hipotez
- določiti verjetnost dogodka

Temeljna literatura in viri

• A. Vadnjal, Elementarni uvod v verjetnostni račun, DZS, Ljubljana, 1979. Katalog
• R. Jamnik, Matematika, DMFA, Ljubljana 1994. Katalog
• M. Omladič, V. Omladič, Matematika in denar, Knjižnica Sigma, DMFA, Ljubljana, 1995.
• M. Omladič, D. Kobal, M. Jerman, Poslovna matematika, Visoka strokovna šola za podjetništvo, Portorož, 2002
• K. Košmelj, Uporabna statistika, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2001. E-gradivo
• F.M. Dekking, et al., A modern introduction to Probability and Statistics, Springer 2005. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga in domača naloga, pisni izpit 30/70

Reference nosilca

Izr. prof. Dorota Korte

Področja dejavnosti:
fizika, analiza materialov, laserske metode
Zaposlitev / kariera:
Izr. prof. Dorota Korte se je leta 2006 doktorirala iz fizike na Tehnicni Univerzi Silesia, Poljska. Raziskovalno delo je začela leta 2007 na Tehnicni Univerzi Silesia v Giwice, Poljska, kjer je bila zaposlena 1 leto kot asistentka in 3 leta kot adiunkt. Od junija 2008 je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici. Predava Fiziko na FVV in Statistiko na PTF, FVV in FZO ter Projekt II na PTF.

Izbrane objave:

 1. EBRAHIMPOUR, Zeinab, PLIEKHOVA, Olena, CABRERA, Humberto, ABDELHAMID, Mahmoud, KORTE, Dorota, GADEDJISSO-TOSSOU, Komlan Segbéya, NIEMELA, Joseph J., LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, FRANKO, Mladen. Photodegradation mechanisms of reactive blue 19 dye under UV and simulated solar light irradiation. Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy. [Print ed.]. May 2021, vol. 252, str. 1-10, ilustr. ISSN 1386-1425. DOI: 10.1016/j.saa.2021.119481. [COBISS.SI-ID 49732355]
 2. CABRERA, Humberto, GOLJAT, Leja, KORTE, Dorota, MARÍN MOARES, Ernesto, FRANKO, Mladen. A multi-thermal-lens approach to evaluation of multi-pass probe beam configuration in thermal lens spectrometry. Analytica chimica acta. [Print ed.]. Mar. 2020, vol. 1100, str. 182-190, ilustr. ISSN 0003-2670. DOI: 10.1016/j.aca.2019.12.009. [COBISS.SI-ID 5499131]
 3. TOPIĆ, Jelena, ĆURKO, Natka, KOVAČEVIĆ GANIĆ, Karin, BUTINAR, Lorena, ALBREHT, Alen, VOVK, Irena, KORTE, Dorota, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. Synthesis of pyranoanthocyanins from Pinot Noir grape skin extract using fermentation with high pyranoanthocyanin producing yeasts and model wine storage as potential approaches in the production of stable natural food colorants. European Food Research and Technology, Zeitschrift für Lebensmittel-Untersuchung und -Forschung. A. [Print ed.]. 2020, vol. 246, iss. 6, str. 1141-1152, ilustr. ISSN 1438-2377. DOI: 10.1007/s00217-020-03467-2. [COBISS.SI-ID 5598715]
 4. JOVANCIC, N., MARKUSHEV, D. K., MARKUSHEV, Dragan D., ALEKSIĆ, S. M., PANTIĆ, D. S., KORTE, Dorota, FRANKO, Mladen. Thermal and elastic characterization of nanostructured Fe2O3
  polymorphs and TiO2-coated Fe2O3
  using open photoacoustic cell. International journal of thermophysics. Jul. 2020, vol. 41, iss. 7, str. 1-17, ilustr. ISSN 0195-928X. DOI: 10.1007/s10765-020-02669-w. [COBISS.SI-ID 15900163]
 5. TOPIĆ, Jelena, BUTINAR, Lorena, ALBREHT, Alen, VOVK, Irena, KORTE, Dorota, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka. The impact of Saccharomyces and non-Saccharomyces yeasts on wine colour : a laboratory study of vinylphenolic pyranoanthocyanin formation and anthocyanin cell wall adsorption. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie. 2020, vol. 123, str. 1-9, ilustr. ISSN 0023-6438. DOI: 10.1016/j.lwt.2020.109072. [COBISS.SI-ID 5559803]
 6. TOPIĆ, Jelena, BUTINAR, Lorena, ĆURKO, Natka, KOVAČEVIĆ GANIĆ, Karin, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, KORTE, Dorota, FRANKO, Mladen. Implementation of high performance liquid chromatography coupled to thermal lens spectrometry (HPLC-TLS) for quantification of pyranoanthocyanins during fermentation of Pinot Noir grapes. SN applied sciences. 2020, vol. 2, iss. 7, str. 1-15, ilustr. ISSN 2523-3963. DOI: 10.1007/s42452-020-3005-8. [COBISS.SI-ID 20043011]
 7. BUDASHEVA, Hanna, KRAVOS, Aleksander, KORTE, Dorota, BRATKIČ, Arne, GAO, Yue, FRANKO, Mladen. Determination of dissolved iron redox species in freshwater sediment using DGT technique coupled to BDS. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2019, vol. 66, no. 1, str. 239-246, ilustr. ISSN 1580-3155. http://dx.doi.org/10.17344/acsi.2018.4848, DOI: 10.17344/acsi.2018.4848. [COBISS.SI-ID 5332475]
 8. TOMSIČ, Gaja, GOLJAT, Leja, BUDASHEVA, Hanna, KORTE, Dorota, BRATKIČ, Arne, FRANKO, Mladen. Determination of iron in environmental water samples by FIA-TLS. Acta chimica slovenica. [Spletna izd.]. 2019, vol. 66, no. 4, str. 814-820, ilustr. ISSN 1580-3155. http://dx.doi.org/10.17344/acsi.2018.4825, DOI: 10.17344/acsi.2018.4825. [COBISS.SI-ID 5512955]
 9. CABRERA, Humberto, RAMÍREZ-MIQUET, Evelio E., SUÁREZ-VARGAS, José J., BARRERA RAMÍREZ, John Fredy, KORTE, Dorota, NIEMELA, Joseph J. Pump-probe photothermal self-mixing system for highly sensitive trace detection. IEEE sensors journal. [Print ed.]. 2019, vol. 19, iss. 7, str. 2547 - 2552, ilustr. ISSN 1530-437X. DOI: 10.1109/JSEN.2018.2889600. [COBISS.SI-ID 5335803]
 10. CABRERA, Humberto, ASHRAF, I., MATROODI, F., RAMÍREZ-MIQUET, Evelio E., AKBAR, J., SUÁREZ-VARGAS, José J., BARRERA RAMÍREZ, John Fredy, KORTE, Dorota, BUDASHEVA, Hanna, NIEMELA, Joseph J. Photothermal lens technique : a comparison between conventional and self-mixing schemes. Laser physics. [Print ed.]. 2019, vol. 29, no. 5, str. 1-5, ilustr. ISSN 1054-660X. DOI: 10.1088/1555-6611/ab0a66. [COBISS.SI-ID 5366267]
 11. CABRERA, Humberto, KORTE, Dorota, et al. Absorption spectra of ethanol and water using a photothermal lens spectrophotometer. Applied spectroscopy. 2018, vol. 72, no. 7, str. 1069-1073, ilustr. ISSN 0003-7028. DOI: 10.1177/0003702818759073. [COBISS.SI-ID 5165307]
 12. MAVER, Uroš, XHANARI, Klodian, ŽIŽEK, Marko, KORTE, Dorota, GRADIŠNIK, Lidija, FRANKO, Mladen, FINŠGAR, Matjaž. A combination of interdisciplinary analytical tools for evaluation of multi-layered coatings on medical grade stainless steel for biomedical applications. European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics. [Print ed.]. July 2018, vol. 128, str. 230-246, ilustr. ISSN 0939-6411. DOI: 10.1016/j.ejpb.2018.05.002. [COBISS.SI-ID 21403414]
 13. PROSKURNIN, Mikhail A., KORTE, Dorota, FRANKO, Mladen, et al. Photothermal beam deflection spectroscopy for the determination of thermal diffusivity of soils and soil aggregates. International journal of thermophysics. [Online ed.]. 2018, vol. 39, str. 1-13, ilustr. ISSN 1572-9567. https://link.springer.com/article/10.1007/s10765-018-2401-4, DOI: 10.1007/s10765-018-2401-4. [COBISS.SI-ID 5166075]
 14. MARTÍN-PALMA, Raúl J., KORTE, Dorota, et al. Thermoelectric properties of nanostructured porous silicon. Materials research express. 2018, vol. 5, no. 1, str. 015004-1-015004-17, ilustr. ISSN 2053-1591. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/2053-1591/aa9d53, DOI: 10.1088/2053-1591/aa9d53. [COBISS.SI-ID 4963579]
 15. VODIŠEK, Nives, ŠULIGOJ, Andraž, KORTE, Dorota, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška. Transparent photocatalytic thin films on flexible polymer substrates. Materials. Oct. 2018, vol. 11, iss. 10, str. 1-16, ilustr. ISSN 1996-1944. http://dx.doi.org/10.3390/ma11101945, DOI: 10.3390/ma11101945. [COBISS.SI-ID 5251067]
 16. RODIČ, Peter, KATIĆ, Jozefina, KORTE, Dorota, DESIMONE, Paula M., FRANKO, Mladen, CERÉ, Silvia, METIKOŠ-HUKOVIĆ, Mirjana, MILOŠEV, Ingrid. The effect of cerium ions on the structure, porosity and electrochemical properties of Si/Zr-based hybrid sol-gel coatings deposited on aluminum. Metals. 2018, vol. 8, no. 4, str. 248-1-248-20. ISSN 2075-4701. DOI: 10.3390/met8040248. [COBISS.SI-ID 31314471]
 17. KORTE, Dorota, GRAHOVAC, Aleš, JERKIČ, Andrej, BUDIČ, Bojan, FRANKO, Mladen, et al. Speciation and determination of ionic and trace-level colloidal silver in selected personal care products by thermal lens spectrometry. Pharmaceutica analytica acta. 2018, vol. 9, iss. 1, str. 1-10, ilustr. ISSN 2153-2435. DOI: 10.4172/2153-2435.1000573. [COBISS.SI-ID 5114619]
 18. CABRERA, Humberto, KORTE, Dorota, FRANKO, Mladen, et al. Trace detection and photothermal spectral characterization by a tuneable thermal lens spectrometer with white-light excitation. Talanta. [Print ed.]. Jun. 2018, vol. 183, str. 158-163, ilustr. ISSN 0039-9140. DOI: 10.1016/j.talanta.2018.02.073. [COBISS.SI-ID 5110011]
 19. MARKUSHEV, Dragan D., ORDONEZ-MIRANDA, J., RABASOVIĆ, Mihajlo, CHIRTOC, M., TODOROVIĆ, D. M., BIALKOWSKI, S. E., KORTE, Dorota, FRANKO, Mladen. Thermal and elastic characterization of glassy carbon thin films by photoacoustic measurements. The European physical journal plus. 2017, vol. 132, no. 33, str. 1-9, ilustr. ISSN 2190-5444. DOI: 10.1140/epjp/i2017-11307-2. [COBISS.SI-ID 4645883]
 20. KORTE, Dorota, KAUKLER, Dejan, FANETTI, Mattia, CABRERA, Humberto, DAUBRONT, E., FRANKO, Mladen. Determination of petrophysical properties of sedimentary rocks by optical methods. Sedimentary geology. [Print ed.]. 2017, vol. 350, str. 72-79, ilustr. ISSN 0037-0738. DOI: 10.1016/j.sedgeo.2017.01.007. [COBISS.SI-ID 4659707]
 21. CARRARO, Giorgio, MACCATO, Chiara, GASPAROTTO, Alberto, WARWICK, Michael E. A., SADA, Cinzia, TURNER, Stuart, BAZZO, Antonio, ANDREU, Teresa, PLIEKHOVA, Olena, KORTE, Dorota, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, VAN TENDELOO, Gustaaf, MORANTE, Juan Ramón, BARRECA, Davide. Hematite-based nanocomposites for light-activated applications : esynergistic role of TiO2
  and Au introduction. Solar energy materials and solar cells. [Print ed.]. 2017, vol. 159, str. 456-466, ilustr. ISSN 0927-0248. DOI: 10.1016/j.solmat.2016.09.037. [COBISS.SI-ID 4528891]