Računovodstvo in poslovne finance

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je naučiti študente razumevanja osnovnih pojmov računovodstva in poslovnih financ .

Študenti pridobijo naslednje kompetence:
- osnovna znanja o uporabi računovodskih informacij v podjetju in uveljavljene praktične rešitve poslovnih financ,
- praktično usmerjena znanja o načinih in koristih uporabe temeljnih računovodskih izkazov za izboljšanje kakovosti sprejemanja poslovnih odločitev in o tem, kako se rešujejo finančni problemi,
- znanja o normativnih okvirih poslovanja gospodarskih družb in vodenju računovodstva,
- razumevanje različnih možnosti za financiranje podjetja in spoznavanje področja kapitalskih naložb.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi ni potrebno posebno predhodno znanje.

Vsebina

 1. Uvod v računovodstvo in poslovne finance
 2. Seznanitev z računovodstvom in financami
 3. Ugotavljanje finančnega (položaja oz.) stanja in
  poročanje uporabnikom
 4. Ugotavljanje poslovnega izida in poročanje
  uporabnikom
 5. Računovodstvo za gospodarske družbe
 6. Ugotavljanje finančnega izida in poročanje o njem
 7. Analiza in razlaga računovodskih izkazov
 8. Finančno planiranje
 9. Financiranje podjetja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

• Razumevanje osnovnih pojmov računovodstva in financ
• Razumevanje, analiziranje in pojasnjevanje informacij iz temeljnih računovodskih izkazov
• Normativna ureditev gospodarskih družb in njihovega računovodstva
• Primeri finančnega planiranja
• Razreševanje dilem glede financiranja podjetja
• Primeri kapitalskih naložb podjetja

Temeljna literatura in viri

• Ivan Turk, Slavka Kavčič, Majda Kokotec-Novak, Stanko Koželj, Marjan Odar: Finančno računovodstvo: splošni del, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2004.
• Peter Atrill, Eddie McLaney: Accounting and Finance for Non-specialist. 8th edition, 2012. E-gradivo
• Berk, A: Poslovne finance, 3. dopolnjena in poprav. izd., Ekonomska fakulteta, 2007
• Berk, I. Lončarski, P. Zajc: Vodnik po predmetu Poslovne finance. Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2002.
• Dolenc, P., Stubelj, I. in Laporšek, S. (2016). Poslovne finance s primeri in z rešitvami.
• Brigham, E. in J. Houston (2016). Fundamentals of Financial Management. Mason: South-Western. Katalog E-gradivo
• Brealey, R., Myers, S: Principles of corporate finance, twelfth edition, McGraw-Hill/Irwin,cop. 2017. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je pozitivno ocenjeno seminarsko delo. Študenti lahko 50 % izpita opravijo s pozitivno oceno iz pisnega kolokvija iz računovodstva. Sicer se izpit običajno opravlja pisno iz snovi v celoti, v določenih primerih pa se lahko po oceni nosilca predmeta izvede tudi opravljanje ustnega izpita. Ocenjevanje kompetenc: S seminarskim delom se preverjajo praktična znanja o načinih in koristih uporabe temeljnih računovodskih izkazov za izboljšanje kakovosti sprejemanja poslovnih odločitev in o tem, kako se rešujejo finančni problemi. S pisnim izpitom pa osnovna znanja o uporabi računovodskih informacij v podjetju in uveljavljene praktične rešitve poslovnih financ, znanja o normativnih okvirih poslovanja gospodarskih družb in vodenju računovodstva, razumevanje različnih možnosti za financiranje podjetja in znanje s področja kapitalskih naložb. 50/50

Reference nosilca

Doc. dr. Mateja Gorenc je diplomirana inženirka matematike, magistrica financ in računovodstva, je doktorica znanosti in Certificirana preiskovalka prevar na področju financ in računovodstva. Je predavateljica na Univerzi v Novi Gorici za predmeta Računovodstva in finance na Poslovno-tehniški fakulteti ter Računovodstvo in vodenje evidenc na Fakulteti za Vinogradništvo in vinarstvo. Raziskovalno se ukvarja predvsem s področjem forenzičnega računovodstva, objavila je več člankov za revijo Poslovodno računovodstvo in strokovne prispevke za konferenco, ki jih organizira Inštitut za forenzične preiskave v financah in računovodstvu (konferenca Poslovna forenzika).

Izbrane objave

Gorenc, M. (2020): Analysis of intended and non-intended use of public funds. Expanding horizons: business, management and technology for better society [Elektronski vir] : proceedings of the MakeLearn and TIIM International Conference : 20-22 May 2020, online conference. - Str. 235-251

Mendez, R. I. & Gorenc, M. (2020): Possibilities for the measurement of the intellectual capital on case of company Gorenje d. d. Innovative issues and approaches in social sciences. ISSN 1855-0541. - Vol. 13, no. 1 (2020), str. 20-32

Gorenc, M. (2020): Pripomočki preiskovanja goljufij = Fraud investigation accessories. Poslovodno računovodstvo [Elektronski vir] = Management accounting. ISSN 2712-6099. - Letn. 13, št. 3/4 (2020), Str. 25-39

Gorenc, M. & Vidmar, U. (2020): Uspešno prijavljanje na Obzorje 2020 = Successful application for Horizon 2020. Poslovodno računovodstvo. ISSN 1855-4032. - Letn. 13, št. 1 (mar. 2020), str. 59-95

Gorenc, M. (2019): Benford's law as a useful tool to determine fraud in financial statements. Management. ISSN 1854-4231. - Vol. 14, iss. 1 (spring 2019), str. 19-31, 87-88

Mayr, B., Gorenc, M. & Robnik, L. (2019): Nenamenska poraba javnih sredstev kot oblika nezakonite porabe javnih sredstev = Non-intended use of public funds as a form of illegal use of public funds. Poslovodno računovodstvo. ISSN 1855-4032. - Letn. 12, št. 3/4 (sep. 2019), str. 5-34

Gorenc, M. (2019): Sledenje nedovoljenim transakcijam = Tracing unauthorized transactions. Poslovodno računovodstvo. ISSN 1855-4032. - Letn. 12, št. 3/4 (sep. 2019), str. 77-85

Gorenc, M. (2018): Benfordov zakon kot uporabno orodje za revizorje in forenzične računovodje = Benford's law as a useful tool for auditors and forenzic accountants. Poslovodno računovodstvo. ISSN 1855-4032. - Letn. 11, št. 1 (apr. 2018), str. 5-21

Gorenc, M. (2018): Odkrivanje računovodskih prevar s forenzičnim računovodstvom = Detection of accouting frauds with forenzic accountancy. Poslovodno računovodstvo. ISSN 1855-4032. - Letn. 11, št. 3/4 (sep.-dec. 2018), str. 20-38

Gorenc, M. (2017): Electronic monitoring in the workplace. Innovative issues and approaches in social sciences [Elektronski vir]. ISSN 1855-0541. - Vol. 10, no. 1 (2017), str. 54-86

Gorenc, M. (2017): Odkrivanje kraj in goljufij iz računovodskih izkazov = Detection of theft and frauds from financial statements. Poslovna forenzika : zbornik 1. konference, september 2017. - Letn. 10, št. 3/4 (sep. 2017), str. 256-278

Jerman-Blažič, B & Gorenc, M. (2017): Deviance in the internet use in working environment : key factors and remedies based on an exploratory study. Review of European studies. ISSN 1918-7173. - Vol. 9, no. 4 (2017), str. 52-71

Gorenc, M., Jerman-Blažič, B & Goltnik Urnaut, A. (2016): Abuse of internet services in the workplace and the emergence of addiction. Innovative issues and approaches in social sciences [Elektronski vir]. ISSN 1855-0541. - Vol. 9, no. 2 (2016), str. 116-136

Gorenc, M., Jerman-Blažič, B & Goltnik Urnaut, A. (2016): Internet addiction - empirical verification for Slovenia. Innovative issues and approaches in social sciences [Elektronski vir]. ISSN 1855-0541. - Vol. 9, no. 3 (2016), str. 23-42

Gorenc, M. (2015): Elektronski nadzor zaposlenih in pravica do zasebnosti na delovnem mestu = Electronic monitoring of employees and right to privacy in the workplace. Poslovodno računovodstvo. ISSN 1855-4032. - Letn. 8, št. 3 (sep. 2015), str. 66-79

Gorenc, M. (2012): Pomen računovodskih informacij za odločanje v srednje velikih in velikih slovenskih podjetjih = The importance of accounting information for decision making in the medium and large Slovenian companies. Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2012 : zbornik povzetkov referatov : 4. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15.-16. november 2012 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2012 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th-16th November 2012. - Str. 79-80