Projektni dan 2015

23. 1. 2015 je na Fakulteti za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici potekal projektni dan, v sklopu katerega študenti prvostopenjskega študijskega programa Okolje vsako leto predstavijo izsledke svojega raziskovalnega dela, ki ga v okviru skupinskih projektov opravljajo med študijem.

Tri projektne skupine študentov 3. letnika so predstavile svoje projekte, preučevane teme pa so odražale sodobne problematike na področju znanosti o okolju. Prva projektna skupina je pod mentorstvom prof. dr. Julie Ellis Burnet preučevala ekološke funkcije in ekološko vrednost lip v drevoredih med Ljubljano in Trstom, medtem ko je projektna skupina pod mentorstvom dr. Marilyne Pflieger preučevala obnašanje antibiotikov, ki se uporabljajo v ribogojstvu, in s pomočjo podatkov, pridobljenih iz izbranih ribogojnih obratov v Sloveniji in Italiji, preučila možnosti čiščenja odpadnih ribogojnih voda s pomočjo fotolize in fotokatalize. Tretja projektna skupina je pod mentorstvom doc. dr. Andreja Kržana in asistentke Andreje Palatinus izdelala študijo o prisotnosti plastičnih delcev in mikroplastike v slovenskem morju. Študenti 2. letnika so predstavili svoj tekoči projekt, v okviru katerega pod mentorstvom doc. dr. Minoo Tasbihi preučujejo učinkovito razgradnjo organskih onesnaževal. Ker skupinski projekt predstavlja del obveznih vsebin študija, so študenti svoje izsledke predstavili ocenjevalni komisiji, ki je podala enotno mnenje, da so vse skupine skupinske projekte uspešno opravile.

Med delom v okviru skupinskega projekta, ki se sicer izvaja v vseh treh letnikih, študenti pridobijo dragocene izkušnje na področju znanstvenega raziskovanja ter laboratorijskega in terenskega dela. Naučijo se opredeliti znanstveni problem, izdelati pregled literature s preučevanjega področja, sestaviti poročilo in svoje izsledke ustrezno predstaviti – tako v obliki pisnega poročila kot tudi ustne predstavitve projekta. Tako razvijajo številne kompetence, na primer timsko delo, zmožnost pisanja osnovnih znanstvenih besedil, pisanje in govorno nastopanje v tujem jeziku (tako poročilo kot samo predstavitev projekta ter predstavitveni poster študenti namreč pripravijo v angleškem jeziku). Obenem usvojijo osnove komuniciranja z javnostjo, saj pri raziskovalnem delu sodelujejo z zunanjimi projektnimi partnerji in predstavniki širše javnosti.

Pridobljeno znanje, kompetence in izkušnje študentom koristijo tako pri pisanju diplomskega dela in morebitnem nadaljnjem študiju kot tudi pri izgradnji lastne poklicne poti in vzpostavljanjem stika s potencialnimi delodajalci.

Dogodka so se udeležili tudi zunanji projektni partnerji (predstavniki Parka Škocjanske jame), dekanja fakultete, mentorji projektnih skupin, sodelavci fakultete in študenti. Poročila o projektih bodo v kratkem javno dostopna tudi v Univerzitetni knjižnici, zato bodo izsledke pri svojem študiju, raziskavah in preučevanju omenjenih okoljskih problematik lahko uporabljali tako študenti in raziskovalci kot tudi širša javnost.

Avtorica besedila: Veronika Piccinini