Rak in okolje

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študentom predstaviti glavne značilnosti rakavih obolenj, pomen zunanjih in notranjih dejavnikov pri nastanku raka, epidemiologijo rakavih obolenj, metodološke pristope za vrednotenje potencialnih karcinogenov ter pomen preventivnih ukrepov in zgodnjega odkrivanja raka.
Študent pridobi tudi sposobnost kritičnega branja in vrednotenja strokovne literature s področja ter pozna načine za oceno tveganja okoljskih dejavnikov pri nastanku raka.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno osnovno znanje s področja genetike in celične biologije ter kemije.

Vsebina

 • Biologija raka: genski mehanizmi in mutageneza, celični mehanizmi, tumorsko mikrookolje, imunski odziv in rak;

 • Zunanji in notranji dejavniki nastanka rakavih obolenj;

 • Razvrstitev karcinogenov;
 • Mehanizmi nastanka raka pri posameznih skupinah karcinogenov;
 • Epidemiologija rakavih obolenj v Sloveniji in svetu;
 • Metodologija in pristopi za določanje genotoksičnosti in kancerogenosti testiranih substanc;
 • Izpostavljenost in ocena tveganja;
 • Odkrivanje rakavih obolenj;
 • Splošna in specifična preventiva rakavih obolenj.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študentje poznajo in razumejo osnovne principe nastanka rakave bolezni; vse od spremembe genske informacije, maligne transformacije celic, rasti tumorja, vaskularizacije, mehanizmov tumorskega mikrookolja do pomena imunskih procesov pri nastanku in razvoju rakave bolezni. Študenti poznajo pomen genskega ozadja posameznika pri dovzetnosti in nastanku posameznih oblik raka. Poznajo glavne skupine karcinogenov in mehanizme njihovega delovanja. Poznajo okvirne epidemiološke podatke o pojavnosti raka v Sloveniji in širše. Poznajo uveljavljene metode za določanja genotoksičnega in karcinogenega potenciala in znajo izbrati najustreznejšo metodo za določeno skupino snovi. Poznajo merila za oceno tveganja izpostavljenosti določenemu kemičnemu, fizikalnemu ali biološkemu dejavniku in so sposobni racionalne presoje in osnovne ocene tveganja in izpostavljenosti. Sposobni so kritičnega branja relevantne strokovne literature. Naučijo se izbrati ustrezno literaturo, povezano z izbrano seminarsko temo, pripraviti zgoščeno predstavitev in jo predstaviti ostalim študentom.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

 • Cancers in the Urban Environment: How Malignant Diseases Are Caused and Distributed Among the Diverse People and Neighborhoods of a Major Global Metropolis/Thomas M. Mack, Elsevier 2020, 978-0-12-811745-3 Katalog E-gradivo

Dodatna:

 • World cancer report 2008, Editors: P. Boyle and B. Levin, published by the International Agency for Research on Cancer, Lyon, France, 2008 E-gradivo
 • Environmental Factors, Genes, and the Development of Human Cancers, Editors: R. Deodutta and D. M. Tevfik, published by Springer, 2010 E-gradivo
 • Cancer and the environment, NIH Publication No. 03–2039, August 2003
  E-gradivo
  h1. Podrobnejša literatura pri določenih poglavjih:
 • SCHER/SCCP/SCENIHR scientific opinion on the risk assessment methodologies and approaches for genotoxic and carcinogenic substances, January 2009
  E-gradivo

Epidemiologija * IARC; http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/epi/index.php
E-gradivo

Preventiva * IARC; http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/prev/index1.php
E-gradivo

Načini ocenjevanja

Pisni izpit ali seminar - 100 % (v primeru število študentov, manjšega od pet; pisni del in ustna predstavitev)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje Biotehnologija na Univerzi v Novi Gorici.

1) de Marco A (2018) Nanomaterial bio-activation and macromolecules functionalization: the search for reliable protocols. Prot Expr Purif, 147:49-54
2) Popovic M, Mazzega E, Toffoletto B, de Marco A (2018) Isolation of anti-extra-cellular vesicle single-domain antibodies by direct panning on vesicle-enriched fractions. Microbial Cell Fact, 17:6
3) de Marco A (2017) Acting on folding effectors to improve recombinant protein yields and functional quality. Meth Mol Biol (Heterologous Gene Expression in E. coli), 1586:197-210
4) Crépin R, Gentien D, Duché A, Rapinat A, Reyes C, Némati F, Massonnet G, Decaudin D, Djender S, Moutel S, Desrumeaux K, Cassoux N, Piperno-Neumann S, Amigorena S, Perez F, Roman Roman S, de Marco A (2017) Nanobodies against surface biomarkers enable the analysis of tumor genetic heterogeneity in uveal melanoma Patient Derived Xenografts. Pigment Cell Melanoma Res, 30:317-327
5) Ambrosetti E, Paoletti P, Bosco A, Parisse P, Scaini D, Tagliabue E, de Marco A, Casalis L (2017) Quantification of circulating cancer biomarkers via sensitive topographic measurements on single binder nanoarrays. ACS Omega, 2:2618-2629