Geografski informacijski sistem

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski magistrski študijski program Okolje

Cilji in kompetence

Osvežitev osnovnih pojmov in zakonitosti geografskih informacijskih sistemov (GIS) ter spoznavanje kompleksnejših pristopov. Izobraževanje za pridobivanje naprednejšega teoretičnega znanja iz GIS, ki bo preneseno v prakso na vajah. Cilj predmeta je tudi usposobiti slušatelje za vsakdanjo napredno rabo GIS orodij pri reševanju okoljskih izzivov. Študentje bodo znanje praktično preizkušali na vajah ali v okviru svojih seminarskih nalog.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet je namenjen nadgradnji znanja in praktičnih izkušenj na področju prostorske informatike, tako da zahteva osnovno predznanje s tega področja. Predmet se navezuje na predmet Okoljski informacijski sistemi in GIS (1OK008).

Vsebina

• Osvežitev osnov geografskih informacijskih sistemov (GISov)
• Podatki v GIS, njihov prikaz in kartografija
• Izdelava in naprednejše urejanje objektov v GIS
• Kontrola kvalitete podatkov v GIS
• Naprednejše operacije in kompleksnejše analize v GIS
• Osnove modeliranja z rastrskimi podatki
• Osnovni koncepti analiz z geostatistiko
• Osnove izgradnje modelov operacij v GIS
• Načrtovanje GIS projekta

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Slušatelji spoznajo: zahtevnejše operacije v geografskih informacijskih sistemih (GIS-ih); izdelavo in naprednejše urejanje prostorskih podatkov; analizo prostorskih podatkov; osnovnih konceptov prostorske statistike; naučijo se: urejanja in spreminjanja prostorskih podatkov, izvajanja matematičnih, logičnih in drugih operacij s podatki ter izdelave enostavnejših modelov operacij v GIS. Pridobljeno znanje je uporabno predvsem kot orodje in pristop za reševanje problemov pri študiju okolja.

Temeljna literatura in viri

 • Burrough, P., McDonnell, R. (1998): Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press, Oxford. E-gradivo
 • Drobne, S., Podobnikar, T. (1999): Osnovni pojmi v geografskih informacijskih sistemih, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo za geodezijo, Ljubljana. E-gradivo
 • Kvamme, K., Oštir-Sedelj, K., Stančič, Z., Šumrada, R. (1997): Geografski informacijski sistemi, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana. Katalog
 • Triglav, J., (1996): Geomatika, mozaik merskih metod (posebna izdaja revije Življenje in tehnika), Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.
 • Zborniki »Geografski informacijski sistemi v Sloveniji« (od leta 1991 dalje), Založba ZRC, Ljubljana. Katalog Katalog Katalog Katalog Katalog Katalog Katalog Katalog
 • Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W. (2005): Geographic Information Systems and Science, Wiley & Sons, Chichester.E-gradivo

Načini ocenjevanja

Prisotnost na vajah 80% (delež pri oceni 40 %), seminarska naloga ali pisni izpit (delež pri oceni 60 %)

Reference nosilca

Dr. Marko Komac je pridruženi profesor ranga izredni profesor za področje geologija na Univerzi v Novi Gorici.

 1. KOMAC, Marko. Regional landslide susceptibility model using the Monte Carlo approach - the case of Slovenia. Geological Quarterly, ISSN 1641-7291, 2012, vol. 56, no. 1, str. 41-54. [COBISS.SI-ID 2015829]; kategorija: 1A3 (Z1); točke: 67.38

 2. KOMAC, Marko, URBANC, Janko. Assessment of spatial properties of karst areas on a regional scale using GIS and statistics - the case of Slovenia. Journal of caves and karst studies, ISSN 1090-6924, 2012, vol. 74, no. 3, str. 251-261, doi: 10.4311/2010ES0188R. [COBISS.SI-ID 2093909]; kategorija: 1A4 (Z1); točke: 25.66, št. avtorjev: 2

 3. JEMEC AUFLIČ, Mateja, KOMAC, Marko. From national landslide database to national hazard assessment. V: MAMBRETTI, S. (ur.). Landslides, (Safety & Security Engineering Series, ISSN 2047-7686). Southampton; Boston: Wit Press, cop. 2012, str. 11-26. [COBISS.SI-ID 1983317]; kategorija: 3B (Z1); točke: 15

 4. KOMAC, Marko, URBANC, Janko. Karta površinske razširjenosti in stopnje zakraselosti kraških območij v Sloveniji 1:250.000 = Map of the spatial distribution and karstification intensity of surficial karst areas in Slovenia 1:250.000. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2013. 1 zvd., barve. ISBN 978-961-6498-40-1. [COBISS.SI-ID 269747456]; kategorija: 2C (Z2); točke: 10

 5. KOMAC, Marko, KUMELJ, Špela, RIBIČIČ, Mihael. Zemljevid dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov v Sloveniji 1:250.000 = Debris-flow susceptibility map of Slovenia 1:250.000. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije: = Geological survey of Slovenia, 2010. 1 zvd, barve. ISBN 978-961-6498-17-3. [COBISS.SI-ID 246759936]; kategorija: 2C (Z2); točke: 6.67

 6. HE, Xiaogang, HONG, Yang, YU, Xiaodi, CERATO, Amy B., ZHANG, Xinhua, KOMAC, Marko. Landslides susceptibility mapping in Oklahoma state using GIS-based weighted linear combination method. V: SASSA, Kyoji (ur.), CANUTI, Paolo (ur.), YIN, Yueping (ur.). Landslide science for a safer geoenvironment. Vol. 2, Methods of landslide studies. Cham ... [etc.]: Springer, cop. 2014, str. 371-377, doi: 10.1007/978-3-319-05050-8_58. [COBISS.SI-ID 2281045]; kategorija: 4C (Z2); točke: 4.17

 7. VERBOVŠEK, Timotej, KOMAC, Marko. Študijsko gradivo za predmet GIS v geologiji : (prosojnice s predavanj in vaj) : avtor in nosilec predmeta: doc. dr. Timotej Verbovšek : poglavje o daljinskem zaznavanju: doc. dr. Marko Komac. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, NTF, Odd. za geologijo, avg. 2010. 267 str., ilustr. http://www.geo.ntf.uni-lj.si/tverbovsek/. [COBISS.SI-ID 835678]; kategorija: SU (S) Drugo učno gradivo; točke: 1

 8. KOMAC, Marko, KUMELJ, Špela, RIBIČIČ, Mihael. Model dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov v Sloveniji v merilu 1: 250.000 = Debris-flow susceptibility model of Slovenia at scale 1: 250,000. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2009, vol. 52, no. 1, str. 87-104. [COBISS.SI-ID 1649493]; kategorija: 1C (Z2); točke: 10