Okoljski informacijski sistemi in GIS

Cilji in kompetence

Spoznavanje osnovnih pojmov in zakonitosti okoljskih in geografskih informacijskih sistemov (GIS). Izobraževanje za pridobivanje teoretičnega znanja iz prostorske informatike, ki bo preneseno v prakso na vajah. Cilj predmeta je tudi usposobiti slušatelje za vsakdanjo rabo GIS orodij pri reševanju okoljskih izzivov. Študentje bodo znanje praktično preizkušali na vajah ali v okviru svojih seminarskih nalog.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoji za kvalitetno opravljanje študijskih obveznosti so osnovno poznavanje dela z računalnikom ter srednješolsko znanje matematike in geografije.

Vsebina

• Uvod v okoljske in geografske informacijske sisteme (GIS)
• Podatki v GIS
• Spletni GIS in standardi
• GIS in kartografija
• Izdelava in urejanje objektov v GIS
• Kontrola kvalitete podatkov v GIS
• Enostavnejše operacije in analize v GIS
• Daljinsko zaznavanje in GIS – osnove
• Boolova algebra in mehka logika – osnove

Predvideni študijski rezultati

Slušatelji spoznajo: osnove okoljskih in geografskih informacijskih sistemov (GIS-ov); standarde za izdelavo prostorskih podatkov; naučijo se: izvajanja zahtevnejših poizvedovanj po vsebini prostorskih podatkov ter njihovo iskanje na podlagi večstopenjskih kriterijev; kreiranja in spreminjanja grafičnega atributa prostorskega podatka; povezovanja grafičnega atributa z opisnim/tabelarnim atributom prostorskega podatka; izdelave kartografskega izdelka – karte; pretvorbe med različnimi tipi in formati prostorskih podatkov; izvajanja osnovnih analiz prostorskih podatkov.

Temeljna literatura in viri

 • Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Management and Applications, 2nd Edition (2005). Editors: Paul A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire, David W. Rhind. 404 pp. ISBN: 978-0-471-73545-8 Katalog
 • Fundamentals of Geographic Information Systems, 4ed (2012). Michael N. Demers. 460 pp. ISBN: 978-8126537211. Katalog E-gradivo
 • Introduction to Remote Sensing, Sixth Edition (2022). James B. Campbell, Randolph H. Wynne, and Valerie A. Thomas. 634 pp. ISBN 9781462549405 Katalog E-gradivo
 • Remote Sensing Digital Image Analysis, An Introduction, 5th Edition (2014). John A. Richards. 494 pp. Springer Berlin, Heidelberg. ISBN: 978-3-642-44101-1. Katalog E-gradivo

Načini ocenjevanja

Preverjanje znaja poteka v obliki prisotnosti na vajah, kolokviju iz vaj (40 % ocene) ter pisnem izpitu (60 % ocene).

Reference nosilca

Dr. Marko Komac je pridruženi profesor ranga izredni profesor za področje geologije na Univerzi v Novi Gorici.

 1. KOMAC, Marko. Regional landslide susceptibility model using the Monte Carlo approach - the case of Slovenia. Geological Quarterly, ISSN 1641-7291, 2012, vol. 56, no. 1, str. 41-54. [COBISS.SI-ID 2015829]; kategorija: 1A3 (Z1); točke: 67.38
 2. KOMAC, Marko, URBANC, Janko. Assessment of spatial properties of karst areas on a regional scale using GIS and statistics - the case of Slovenia. Journal of caves and karst studies, ISSN 1090-6924, 2012, vol. 74, no. 3, str. 251-261, doi: 10.4311/2010ES0188R. [COBISS.SI-ID 2093909]; kategorija: 1A4 (Z1); točke: 25.66, št. avtorjev: 2
 3. JEMEC AUFLIČ, Mateja, KOMAC, Marko. From national landslide database to national hazard assessment. V: MAMBRETTI, S. (ur.). Landslides, (Safety & Security Engineering Series, ISSN 2047-7686). Southampton; Boston: Wit Press, cop. 2012, str. 11-26. [COBISS.SI-ID 1983317]; kategorija: 3B (Z1); točke: 15
 4. KOMAC, Marko, URBANC, Janko. Karta površinske razširjenosti in stopnje zakraselosti kraških območij v Sloveniji 1:250.000 = Map of the spatial distribution and karstification intensity of surficial karst areas in Slovenia 1:250.000. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2013. 1 zvd., barve. ISBN 978-961-6498-40-1. [COBISS.SI-ID 269747456]; kategorija: 2C (Z2); točke: 10
 5. KOMAC, Marko, KUMELJ, Špela, RIBIČIČ, Mihael. Zemljevid dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov v Sloveniji 1:250.000 = Debris-flow susceptibility map of Slovenia 1:250.000. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije: = Geological survey of Slovenia, 2010. 1 zvd, barve. ISBN 978-961-6498-17-3. [COBISS.SI-ID 246759936]; kategorija: 2C (Z2); točke: 6.67
 6. HE, Xiaogang, HONG, Yang, YU, Xiaodi, CERATO, Amy B., ZHANG, Xinhua, KOMAC, Marko. Landslides susceptibility mapping in Oklahoma state using GIS-based weighted linear combination method. V: SASSA, Kyoji (ur.), CANUTI, Paolo (ur.), YIN, Yueping (ur.). Landslide science for a safer geoenvironment. Vol. 2, Methods of landslide studies. Cham ... [etc.]: Springer, cop. 2014, str. 371-377, doi: 10.1007/978-3-319-05050-8_58. [COBISS.SI-ID 2281045]; kategorija: 4C (Z2); točke: 4.17
 7. VERBOVŠEK, Timotej, KOMAC, Marko. Študijsko gradivo za predmet GIS v geologiji : (prosojnice s predavanj in vaj) : avtor in nosilec predmeta: doc. dr. Timotej Verbovšek : poglavje o daljinskem zaznavanju: doc. dr. Marko Komac. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, NTF, Odd. za geologijo, avg. 2010. 267 str., ilustr. http://www.geo.ntf.uni-lj.si/tverbovsek/. [COBISS.SI-ID 835678]; kategorija: SU (S) Drugo učno gradivo; točke: 1
 8. KOMAC, Marko, KUMELJ, Špela, RIBIČIČ, Mihael. Model dovzetnosti za pojavljanje drobirskih tokov v Sloveniji v merilu 1: 250.000 = Debris-flow susceptibility model of Slovenia at scale 1: 250,000. Geologija, ISSN 0016-7789. [Tiskana izd.], 2009, vol. 52, no. 1, str. 87-104. [COBISS.SI-ID 1649493]; kategorija: 1C (Z2); točke: 10