Meritve in izboljšanje kakovosti zraka

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje

Cilji in kompetence

Študenti se bodo seznanili z vplivi onesnaženja zraka z plini in delci na zdravje, kar je podlaga za regulativo tega področja. Razumeli bodo povezavo med načini merjenja, merjenimi parametri in regulativo. Spoznali bomo merjenje in-situ in na daljavo. Seznanili se bodo z različnimi metodami določanja virov onesnaženja in aplikacijami merilnih metod in metod določanja virov na področju izboljšanja kvalitete zraka. Na terenskih vajah bodo izvedli meritve, ki jih bodo obdelali. Seminar jim bo omogočil vpogled v podrobnosti na področjih merjenja aerosolov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno predhodno znanje iz nekaterih poglavij kemije, fizike, meteorologije in matematike.

Vsebina

Plini in delci v zunanjem zraku

Vplivi onesnaženega zraka na zdravje

Regulativa v EU in ZDA, mednarodne konvencije

Merilne metode – in-situ:

 • velikostna porazdelitev
 • absorpcija
 • sipanje
 • masna koncentracija
 • kemijska sestava
 • aerosolski masni spektrometri

Merilne metode – daljinsko zaznavanje:

 • LIDAR
 • AOD
 • satelitske meritve

Določanje virov:

 • CMB
 • PMF
 • aethalometrski model

Znižanje lokalnega onesnaženja zraka

Regionalni in globalni vidiki onesnaženja in regulative

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti znajo opisati in pojasniti: * vpliv onesnaženega zraka na zdravje,
- različne načine merjenja lastnosti plinov in delcev v zunanjem zraku,
- različne načine določanja virov onesnaženja zraka,
- regulativo na področju onesnaženja zraka v EU in ZDA,
- pomembnost lokalnih, regionalnih in globalnih učinkov onesnaženega zraka in razlike med njimi.

Slušatelji spoznajo celovit pristop k meritvam onesnaženosti zraka in določanju virov onesnaženja. Znajo načrtovati preprosto merilno kampanjo in obdelati rezultate, aplicirati model za določanje virov in napisati poročilo.

Temeljna literatura in viri

 • J.H. Seinfeld, S.N. Pandis, Atmospheric Chemistry and Physics: from Air Pollution to Climate Change (second ed.), 978-0-471-72018-8, Wiley, New York (2006).
 • Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (2008).
 • IPCC: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland (2014).
 • C. Belis, L. Bo, F. Amato, I. Haddad, O. Favez, R.M. Harrison, P. Hopke, S. Nava, P. Paatero, A.S. Prevot, U. Quass, R. Vecchi, M. Viana: European Guide on Air Pollution Source Apportionment with Receptor Models, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, JRC-Reference Reports, Luxembourg (2014).
 • G. Titos, H. Lyamani, L. Drinovec, F.J. Olmo, G. Močnik, L. Alados-Arboledas, Evaluation of the impact of transportation changes on air quality, In Atmospheric Environment, Volume 114, Pages 19-31, ISSN 1352-2310, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.05.027 (2015).

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (60%), seminar (10%), poročilo iz vaj (30%)

Reference nosilca

Docent za področje nanotehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.

DRINOVEC, Luka, MOČNIK, Griša, ZOTTER, P., PREVOT, A. S. H., RUCKSTUHL, C., COZ, E., RUPAKHETI, M., SCIARE, Jean, MÜLLER, T., WIEDENSOHLER, A., HANSEN, Anthony D. A. The "dual-spot" Aethalometer : an improved measurement of aerosol black carbon with real-time loading compensation. Atmospheric measurement techniques, ISSN 1867-1381, 2015, no. 8, str. 1965-1979, ilustr., doi: 10.5194/amt-8-1965-2015.

ZOTTER, P., HERICH, Hanna, GYSEL, Martin, EL-HADDAD, Imad, ZHANG, Yanling, MOČNIK, Griša, HÜGLIN, Christoph, BALTENSPERGER, Urs, SZIDAT, Sönke, PREVOT, Andre S. H. Evaluation of the absorption Ångström exponents for traffic and wood burning in the Aethalometer based source apportionment using radiocarbon measurements of ambient aerosol. Atmospheric chemistry and physics, ISSN 1680-7316, 2017, vol. 17, no. 6, str. 4229-4249, doi: 10.5194/acp-2016-621.

PLATT, Stephen M., JEŽEK, Irena, DRINOVEC, Luka, MOČNIK, Griša, et al. Secondary organic aerosol formation from gasoline vehicle emissions in a new mobile environmental reaction chamber. Atmospheric chemistry and physics, ISSN 1680-7316, 2013, vol. 13, no. 18, str. 9141-9158, doi: 10.5194/acp-13-9141-2013.

INVERNIZZI, Giovanni, RUPRECHT, Ario, MAZZA, Roberto, DE MARCO, Cinzia, MOČNIK, Griša, SIOUTAS, Constantinos, WESTERDAHL, Dane. Measurement of black carbon concentration as an indicator of air quality benefits of traffic restriction policies within the ecopass zone in Milan, Italy. Atmospheric environment, ISSN 1352-2310. [Print ed.], 2011, vol. 45, issue 21, str. 3522-3527, doi: 10.1016/j.atmosenv.2011.04.008.

OGRIN, Matej (avtor, fotograf), VINTAR MALLY, Katja, PLANINŠEK, Anton, GREGORIČ, Asta, DRINOVEC, Luka, MOČNIK, Griša, OGRIN, Darko (urednik). Nitrogen dioxide and black carbon concentrations in Ljubljana, (GeograFF, 18). 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-237-816-5.