Zdravstvena ekologija

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje

Cilji in kompetence

Namen predmeta je razviti primeren nivo razumevanja epidemioloških principov s posebnim poudarkom na epidemioloških metodah, ki so uporabne pri zdravstvenih problemih, povezanih s profesionalno izpostavljenostjo in izpostavljenostjo onesnaženemu okolju. Problematika bo predstavljena na številnih primerih, ki bodo ilustrirali principe epidemiologije pri ugotavljanju obremenitve človeka in strategije za njeno zmanjšanje. Študenti razvijajo sposobnost kritične presoje epidemioloških metod in sposobnost prenosa teoretičnega znanja v prakso pri reševanju posameznih zdravstvenih problemov, povezanih z onesnaženostjo okolja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Priporočljivo je predznanje s področja biostatističnih metod, faktorjev tveganja pri profesionalni izpostavljenosti in izpostavljenosti v okolju in splošnih pristopov v zdravstvu ter poznavanje osnov biologije in kemije.

Vsebina

• Dejavniki okolja, ki vplivajo na zdravje
• Rak kot primer bolezni, ki nastane pretežno pod vplivom okolja
• Sevanje kot primer fizikalnega dejavnika, ki vpliva na zdravje
• Splošni pristop k epidemiologiji okolja
• Epidemiološka merila
• Deskriptivna epidemiologija
• Analitična epidemiologija
• Osnovni biostatistični faktorji
• Variacija in vplivi (bias)
• Razumevanje epidemiološke literature
• Ugotavljanje izpostavljenosti
• Metode in pristopi k zmanjšanju izpostavljenosti
• Pregled zdravstvenih pristopov v okolju
• Študije primerov v epidemiologiji okolja
• Izbrani primeri agensov
• Ocenjevanje tveganja
• Omejevanje tveganja
• Spoznavanje temeljnih načel mednarodnih etičnih principov

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo pri reševanju zdravstvenih problemov, povezanih z okoljem, znali izbrati ter uporabiti ustrezne epidemiološke metode. Znali bodo izdelati ocene obremenitve človeka ter izdelati in predstaviti strategije za njeno zmanjšanje.

Temeljna literatura in viri

• R. S. Greenberg, R. S., Daniels, F. W. Flanders, J. W. Eley, J. R. Boring: Medical Epidemiology, Appleton & Lange, East Norwalk, 1993.
• G. D. Friedman: Primer of Epidemiology, 4th Edition, McGraw-Hill, New York, 1994.
• Agency for Toxic Substances and Disease Registry, National Institute of Health: Case Studies in Environmental Medicine, Washington.
• A. Yassi, T. deKok, T. Guidotti, T. Kjellstrom: Basic Environmental Health – A textbook produced by the World Health Organization in collaboration with UNESCO, CRE and UNEP, 1997.
http://www.epa.gov/epahome/resource.htm.
http://www.sigov.si/mop/.
http://themes.eea.eu.int/

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (100 %)

Reference nosilca

Docent za področje okolje in zdravje na Univerzi v Novi Gorici

1.01 Izvirni znanstveni članek
1. VUDRAG, Marko, KOSTNAPFEL RIHTAR, Tatja, VEGNUTI, Miljana. Mesothelioma risk associated with asbestos production in Slovenia. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, ISSN 0004-1254, 2010, letn. 61, št. 152, str. 45-52, doi: 10.2478/10004-1254-61-2010-1939. [COBISS.SI-ID 26927833]
1.02 Pregledni znanstveni članek
2. KOSTNAPFEL RIHTAR, Tatja, BERGER, Tatjana, VUDRAG, Marko. Zdravje za Zasavje - od podrobnejše analize okolja in zdravja v Zasavski regiji do odpravljanja razlik v zdravju : predstavitev rezultatov projekta. Isis, ISSN 1318-0193, 1. nov. 2012, leto 21, št. 11, str. 30-34. [COBISS.SI-ID 30240985]
3. VUDRAG, Marko, BOŠTJANČIČ, Darja. Globalna kemizacija - izziv javnemu zdravju = Global chemisation - a major public health challenge. Zdravstveno varstvo, ISSN 0351-0026. [Tiskana izd.], 2007, letn. 46, št. 1, str. 29-39. http://www.ivz.si/javne_datoteke/vestniki/datoteke/163-Vudrag.pdf. [COBISS.SI-ID 1754085]
4. FILIPIČ, Metka, FATUR, Tanja, VUDRAG, Marko. Molecular mechanisms of cadmium-induced mutagenicity. Human and experimental toxicology, ISSN 0960-3271, 2006, vol. 25, no. 2, str. 67-77. [COBISS.SI-ID 1570789]
1.04 Strokovni članek
5. FAGANEL, Mario, VUDRAG, Marko. Tigrasti komarji : ali je tujerodna vrsta komarjev le tvegana za našo populacijo. Enboz, ISSN 2232-3139, jun.-jul. 2011, letn. 1, št. 6-7, str. 12-17. http://www.ivz.si/enboz. [COBISS.SI-ID 2537701]
6. VUDRAG, Marko. Kako preko strategij javnega zdravja ter "okolja in zdravja" do dobrega zakona o zdravstveni dejavnosti. Isis, ISSN 1318-0193, avgust/september 2010, letn. 19, št. 8/9, str. 34-37. [COBISS.SI-ID 27377625]
7. ZUPANC, D., KRALJ, Leonida, VUDRAG, Marko. Poti do zmanjšanja groženj zdravju. Razvoj, ISSN 1581-9957. [Tiskana izd.], 2007, letn. 9, št. 3, str. 14. [COBISS.SI-ID 23314649]
8. VUDRAG, Marko. Speča nevarnost. Zdravje, ISSN 0351-5621, 2007, letn. 29, št. 327, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 23404249]