Monitoring okolja

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je podati študentom teoretična in praktična znanja iz različnih poglavij monitoringa okolja, na osnovi katerih študenti pridobijo boljše razumevanje pomena in uporabnosti monitoringa okolja v okoljskih študijah.
Študenti razvijejo analitične sposobnosti, vključno z opredelitvijo problema, izborom ustreznih spremenljivk in vrednotenjem podatkov. Poleg tega so sposobni uporabiti ustrezne postopke za monitoring različnih delov okolja.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je predhodno znanje iz nekaterih poglavij kemije, fizike, biologije in inštrumentalnih metod.

Vsebina

• Osnove o monitoringu (definicija, naloge, zasnova, vrste in napake monitoringa)
• Monitoring kemijskih in fizikalnih parametrov
• Monitoring bioloških parametrov
• Monitoring zraka (zunanji zrak in padavine)
• Monitoring voda (reka, jezero, morje, podzemna voda)
• Monitoring tal
• Monitoring odlagališča odpadkov
• Emisijski faktorji (definicija, uporaba, vir napak)
• Pomen vzorčenja (načrt vzorčenja, načini vzorčenja, statistična analiza)
• Pomen zagotavljanja kakovosti podatkov (meja zaznavnosti, meja določanja, območje linearnosti, natančnost, pravilnost, izkoristek, selektivnost)
• Oprema za izvajanje monitoringa
• Zakonodaja s področja monitoringa

Predvideni študijski rezultati

Študenti osvojijo postopke, s katerimi se vzpostavi monitoring okolja. Znajo izbrati ustrezno vrsto monitoringa okolja, tako iz vidika izbire merilnih mest in merjenih parametrov, kot tudi z vidika izbire medija. Na praktičnih primerih spoznajo pomen pravilnega vzorčenja, zagotavljanja kakovosti podatkov ter spoznajo osnovno opremo za izvajanje monitoringa. Prav tako študenti znajo pojasniti razlike v načrtovanju in izvajanju monitoringa okolja na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni.

Temeljna literatura in viri

• Artiola, J. F., Pepper, I. L., Brusseau, M. L. Environmental monitoring and characterization. London: Elsevier Academic Press, 2004. Poglavja/Chapters: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 Katalog
• Wiersma, G. B. Environmental Monitoring. Boca Raton: CRC Press, 2004. Poglavja/ Chapters: 1, 2, 4, 6, 7, 8
• Chapman, D. Water Quality Assessments – A Guide to Use of Biota, Sediments and Water in Environmental Monitoring. London: E&FN Spon, 1996. Poglavja/Chapters: 4, 6, 7 ,8 E-gradivo
• Bartram, J. and Ballance, R.: Water Quality Monitoring – A Practical Guide to the Design and Implementation of Freshwater Quality Studies and Monitoring Programmes. London: UNEP/WHO, 1996. Poglavja/Chapters: 3, 4, 5, 12, 13 E-gradivo
• Gilbert, R. O. Statistical methods for environmental pollution monitoring. New York: John Wiley & Sons, 1987. Poglavja/Chapters: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E-gradivo

Načini ocenjevanja

• Pisni izpit (55 %) • Seminarska naloga (25 %) • Pisno poročilo iz vaj (20 %)

Reference nosilca

Docent za področje kemija na Univerzi v Novi Gorici

  • OORT, Pouline M. van, WHITE, Iain R., AHMED, Waqar, JOHNSON, Craig, BANNARD-SMITH, Jonathan, FELTON, Timothy, BOS, Lieuwe D., GOODACRE, Royston, DARK, Paul, FOWLER, Stephen J. Detection and quantification of exhaled volatile organic compounds in mechanically ventilated patients : comparison of two sampling methods. Analyst, ISSN 1364-5528. [Online ed.], 2021, vol. 146, no. 1, str. 222-231, ilustr. https://doi.org/10.1039/C9AN01134J, doi: 10.1039/C9AN01134J.

  • BEALE, David J., JONES, Oliver A. H., KARPE, Avinash V., OH, Ding Y., WHITE, Iain R., KOUREMENOS, Konstantinos A., PALOMBO, Enzo A. Breathomics and its application for disease diagnosis : a review of analytical techniques and approaches. V: CUMERAS, Raquel (ur.). Volatile organic compound analysis in biomedical diagnosis applications. Oakville; Waretown: Apple Academic Press. cop. 2018, str. 159-194, ilustr.

  • SONDERFELD, Hannah, WHITE, Iain R., GOODAL, Iain C. A., HOPKINS, James R., LEWIS, Alastair C., KOPPMANN, Ralf, MONKS, P. S. What effect does VOC sampling time have on derived OH reactivity?. Atmospheric chemistry and physics, ISSN 1680-7316, May 2016, vol. 16, iss. 10, str. 6303-6318, ilustr., doi: 10.5194/acp-16-6303-2016.

CORDELL, Rebecca L., WHITE, Iain R., MONKS, Paul S. Validation of an assay for the determination of levoglucosan and associated monosaccharide anhydrides for the quantification of wood smoke in atmospheric aerosol. Analytical and bioanalytical chemistry, ISSN 1618-2642, 2014, vol. 406, no. 22, str. 5283-5292, ilustr., doi: 10.1007/s00216-014-7962-x.

  • BARBER, Shane, BLAKE, Robert S., WHITE, Iain R., MONKS, P. S., REICH, Fraser, MULLOCK, Steve, ELLIS, Andrew Michael. Increased sensitivity in proton transfer reaction mass spectrometry by incorporation of a radio frequency ion funnel. Analytical chemistry, ISSN 0003-2700. [Print ed.], 2012, vol. 84, no. 12, str. 5387-5391, ilustr., doi: 10.1021/ac300894t. [COBISS.SI-ID 5420283],

  • PRADHAN, M., LINDLEY, R. E., GRILLI, R., WHITE, Iain R., MARTIN, Damien, ORR-EWING, A. J. Trace detection of C2H2C2H2 in ambient air using continuous wave cavity ring-down spectroscopy combined with sample pre-concentration. Applied physics. B, Lasers and optics, ISSN 0946-2171. Tiskana izd., 2008, vol. 90, iss. 1, str. 1-9, ilustr., doi: 10.1007/s00340-007-2833-1.