Okolje in družba

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je preučiti kompleksnost odnosov med okoljem, družbo in kognitivnimi zaznavami kraja in identitete, kot posledico okoljskega in sociološkega pogojevanja. Nadalje, velik poudarek je namenjen rabi virov v specifičnih regijah, in sicer v povezavi s socio-ekonomskimi in okoljskimi stroški.
Študenti bi morali na podlagi znanstvenih principov biti sposobni prebrati in interpretirati literaturo, tako znanstveno kot popularno.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Ni pogojev.

Vsebina

Na podlagi predmeta bodo študenti spoznali kompleksnosti odnosa med okoljem in družno. Razumeli bodo problematiko rabe naravnih virov in spoznali socio-ekonomske ter okoljske implikacije, ki temu sledijo.

Predvideni študijski rezultati

Študenti bi morali biti sposobni napisati tehnično poročilo, temelječe na opažanjih in zapisih s terena, morali bi imeti solidno besedišče s področja okoljskega izrazoslovja in njegove uporabe, ter sposobnost prepoznavanja razlik med okoljskimi dejstvi in popularno ideologijo s področja okolja.

Temeljna literatura in viri

Hardin, G., 1968. Tragedy of the Commons. Science 13 December 1968: Vol.
162 no. 3859 pp. 1243-1248.

Kirn, A., 2004. Narava, družba, ekološka zavest.Ljubljana Fakulteta za
družbene vede

Beck, U., 1992. Risk Society: Towards a New Modernity, SAGE Publications
Hannigan, J., 2014. Environmental Sociology, Routledge; 3 edition

Načini ocenjevanja

Prisotnost in sodelovanje v skupinski diskusiji (20 %); Poročilo o terenskem delu (40 %); Izpit (40 %)

Reference nosilca

Prof. dr. Saša Dobričič je izredna profesorica za Arhitekturno in prostorsko načrtovanje na Univerzi v Novi Gorici.

Je ustanovna direktorica doktorskega študija Ekonomija in tehnike konservatorstva arhitekturne in krajinske dediščine, ki je bil ustanovljen skupaj z Univerzo IUAV iz Benetkah. Je podpredsednica UNISCAPE mreže (European Network of Universities for the Implementation of the European Landscape Convention) in članica znanstvenega odbora IAES (International Academy for Environmental Sciences). Njeni raziskovalni interesi se osredotočajo na interpretacijo urbanih pojavov, predvsem v povezavi s krajino, dediščino in okoljem. Organizirala je več mednarodnih srečanj in pobud: leta 2010 Kreativna mesta: katera zgodovinska urbana krajina? leta 2012, Skupno dobro: izven lastnine, katere pravice za uporabnike? Leta 2013 pa je skupaj z JPI Urban Europe organizirala Novi urbani svet. Bodoči izzivi in oddzivi urbanih sistemov v gibanju.