Upravljanje okolja

Cilji in kompetence

Izobraziti študente o najpomembnejših dejavnikih, konceptih in metodah načrtovanja in upravljanja dejavnosti v okolju. Spoznati študente z glavnimi vidiki urejanja okolja v okoljskih politikah in politikah sektorjev upravljanja z naravnimi viri na ravni EU in države ter z zakonskim in upravnimi mehanizmi za doseganje okoljskih ciljev na nacionalni in lokalni ravni. Namen je prispevati znanja potrebna za delo v občinski/državni/EU upravi – področje okolja, kmetijstva, prostora, ohranjanja narave; ter za sodelovanje pri načrtovanju in presojanju tehnologij in projektov. Študent razvija sposobnosti sodelovanja pri pripravi prostorskih in upravljavskih načrtov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Potrebno je osnovno predznanje naravoslovnih predmetov, matematike, varstva narave ter računalništva. Zaželeno je tudi osnovno poznavanje družboslovja in filozofije. Pri predmetu od študentov pričakujemo tudi splošno razgledanost, sposobnost kritične presoje ter dejavno spremljanje aktualnih problemov ter odnosa družbe do okolja.

Vsebina

• Uvod: pojmi, problemi, koncepti
• Upravljanje okolja v zgodovini: kratek pregled
• Znanstvena in etična izhodišča upravljanja okolja
• Upravljavski pristopi: varstvo, načrtovanje, upravljanje
• Varstvo kakovosti v okolju na osnovi normativov in standardov
• Načrtovanje dejavnosti v prostoru – optimizacijsko varstvo
• Metode varstvenega načrtovanja: študije ranljivosti, primerjalna študija variant, strateške presoje vplivov na okolje
• Upravljanje z naravnimi viri –institucionalizacija varstvenih zahtev, vrednote, območja varstva
• Kmetijstvo
• Gozdarstvo
• Upravljanje z vodami in mineralnimi viri
• Varstvo narave
• Varstvo kulturne dediščine
• Sanacije (remediacije) in omilitveni ukrepi
• Vključevanje javnosti v upravljanje z okoljem

Predvideni študijski rezultati

Znanja, potrebna za:

 • delo v občinski/državni/EU upravi ali
 • delo v načrtovalskih skupinah – področje okolja, kmetijstva, prostora, ohranjanja narave; ter za sodelovanje pri načrtovanju in presojanju tehnologij in projektov,
 • delo v skupinah za nadzor in izboljšanje okolja.

Temeljna literatura in viri

 • Theodore, M.K. and Theodore, L., 2021. Introduction to environmental management. CRC Press. Katalog
 • Cushman-Roisin, B. and Cremonini, B.T., 2021. Data, Statistics, and Useful Numbers for Environmental Sustainability: Bringing the Numbers to Life. Elsevier. Katalog
 • Sala, E., 2020. Nature of Nature: Why We Need The Wild. Simon and Schuster. Katalog
 • Oncel, S.S. ed., 2023. A Sustainable Green Future: Perspectives on Energy, Economy, Industry, Cities and Environment. Springer Nature. Katalog

Načini ocenjevanja

Preverjanje znanja pomenijo sprotni zagovori izdelanih vrednostnih modelov, oddaja in zagovor seminarskega dela pred voditeljem studia in kolegi v studiu (50 %); pisni in/ali ustni izpit iz predavane snovi (50 %).

Reference nosilca

Docentka za področje Okolje na Univerzi v Novi Gorici.

 1. OARGA-MULEC, Andreea, JENSSEN, Petter D., KRIVOGRAD-KLEMENČIČ, Aleksandra, URŠIČ, Matej, GRIESSLER BULC, Tjaša. Zero-discharge solution for blackwater treatment at remote tourist facilities. Journal of Cleaner Production, ISSN 0959-6526. [Print ed.], Nov. 2017, vol. 166, str. 798-805, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617317171, doi: doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.08.002. [COBISS.SI-ID 2312039]

 2. OARGA-MULEC, Andreea, MIHELIČ, Rok, WALOCHNIK, Julia, GRIESSLER BULC, Tjaša. Composting of the solid fraction of blackwater from a separation system with vacuum toilets - Effects on the process and quality. Journal of cleaner production, ISSN 0959-6526. [Print ed.], 2016, vol. 112, part 5, str. 4683-4690, doi: 10.1016/j.jclepro.2015.07.080. [COBISS.SI-ID 8230009]

 3. MULEC, Janez, KRIŠTŮFEK, Václav, CHROŇÁKOVÁ, Alica, OARGA-MULEC, Andreea, SCHARFEN, Josef, ŠESTAUBEROVÁ, Martina. Microbiology of healing mud (fango) from Roman thermae Aquae Iasae archaeological site (Varaždinske Toplice, Croatia). Microbial ecology, ISSN 0095-3628, 2015,

 4. MULEC, Janez, OARGA-MULEC, Andreea, SCHILLER, Edmund, PERŞOIU, Aurel, HOLKO, Ladislav, ŠEBELA, Stanka. Assessment of the physical environment of epigean invertebrates in a unique habitat : the case of a karst sulfidic spring, Slovenia. Ecohydrology, ISSN 1936-0584, Oct. 2015, vol. 8, iss. 7, str. 1326-1334, ilustr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eco.1585/abstract, doi: 10.1002/eco.1585. [COBISS.SI-ID 37903917] ol. 69, iss. 2, str. 293-306, ilustr., doi: 10.1007/s00248-014-0491-5. [COBISS.SI-ID 37578285]

 5. TODT, Daniel, JENSSEN, Petter D., KRIVOGRAD-KLEMENČIČ, Aleksandra, OARGA-MULEC, Andreea, GRIESSLER BULC, Tjaša. Removal of particles in organic filters in experimental treatment systems for domestic wastewater and black water. Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, ISSN 1093-4529, 2014, vol. 49, iss. 8, str. 948-954, doi: 10.1080/10934529.2014.893795. [COBISS.SI-ID 4696939]

 6. OARGA-MULEC, Andreea, GRIESSLER BULC, Tjaša, JENSSEN, Petter D., MULEC, Janez. Monitoring of microbial indicator groups in organically heavily loaded wastewater treatment systems by using RIDACOUNT kits. Fresenius environmental bulletin, ISSN 1018-4619. [Print ed.], 2012, vol. 21, no. 12a, str. 3886-3893. [COBISS.SI-ID 4494699]