Accounting and Bookkeeping

Bachelor's programme in Viticulture and Enology (first cycle) / School for Viticulture and Enology

• Slovenski računovodski standardi. Zveza računovodij finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, 2001. E-version
• Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina RS.
• Zakon o kmetijstvu RS. E-version
• Pravilnik o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina in o njihovi embalaži RS. E-version
• Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina in katastru vinogradov RS. E-version
• Pravilnik o načinu vodenja evidence o proizvodnji oziroma prometu vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina RS.
• Pravilnik o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve RS. E-version
• Pravilnik za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. l RS št. 13/02); Ta pravilnik vsebinsko povzema uredbi št. 2081/92 EGS in 2082/92 EGS.
• Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev RS.
• Peter Atrill, Eddie McLaney: Accounting and Finance for Non-specialist. 3rd Edition. Harlow (Essex) : Pearson Education Limited / Prentice - Hall Europe, 2001. 406 str. E-version
• Hočevar, M.; Igličar, A.; Zaman, M. 2000. Osnove računovodstva. Ekonomska fakulteta, Ljubljana – izbrana poglavja. Catalogue
• Colman, D.; Young, T. 1989. Principles of Agricultural Economics. Cambridge, Cambridge University Press. E-version
• Erjavec, E. in sod.: Slovensko kmetijstvo in evropske integracije. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (študija , Ljubljana, 1996.
• Uredba EGS (Council regulation) 79/65/CEE ”Metodologija za popolno primerljivost kazalnikov gospodarske uspešnosti na ravni kmetije in ananliziranje podatkov na nacionalni in meddržavni ravni”.
• Uredba EGS (Council regulation) 118/66/CEE ”Podatkovni model za zapis vseh potrebnih podatkov”.
• Uredba EGS (Council regulation) 2237/77/CEE ”Temeljni dokument o knjigovodstvu v kmetijstvu”.
• Kavčič S. 1996. Farm management, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (skripta), Ljubljana.
• Kay, R.D. 1986. Farm Management. 2.izdaja, New York, McGraw-Hill. E-version
• Reprints of material used in exercises and lectures.
• Current articles in the field of accounting and finance.