Colloid Chemistry in the Environment

This course is part of the programme
Master’s study programme Environment (second cycle)

Objectives and competences

The primary goal of this course is to give students the knowledge about colloidal chemistry and its environmental aspect. The subject covers selected topics in surface and colloidal chemistry. Introduction to physico-chemical processes at the solid/liquid (surfaces of colloids – aquatic system) interfaces. Exploring the various possibilities with colloidal nanoparticles to remove hazardous pollutants from aqueous systems. Study the physicochemical properties of colloids. The subject is devoted towards understanding the impact of colloid chemistry in the environment.

Prerequisites

Basic knowledge of environmental sciences, acquired in the 1st and 2nd year of Bachelor program.

Content

• Splošni koncepti o koloidih (v koloidni kemiji)
• Koloidne suspenzije, emulzije; nanometrske interakcije med koloidnimi predmeti
• Fizikalno-kemijski procesi na medfaznih površinah tekoče/tekoče in trdno/tekoče
• Van der Waalsove sile
• Adsorpcijski procesi
• Elektrostatične sile in električna dvojna plast, nastanek površinskega naboja, elektrostatična teorija, elektrokinetični pojavi
• Agregacija delcev
• Transportni fenomen koloidnih nanodelcev
• Napredna orodja za karakterizacijo koloidnih sistemov
• Okoljski vidiki koloidnih sistemov
• Odstranjevanje nevarnih snovi iz vodnega okolja s pomočjo koloidnih delcev
• Uporaba koloidov pri reševanju ekoloških problemov

Intended learning outcomes

Znanje in razumevanje:

Študent mora razviti razumevanje konceptov in načel koloidne znanosti in nano-znanosti v odnosu do aerosolov, emulzij, suspenzij, finih delcev, razumeti njihov nastanek, stabilnost, sedimentacijo, »pickering«, pene, flotacije, koagulacijo in kinetike močenja in širjenja ter membransko separacijo. Po zaključku modula bi moral študent imeti dovolj znanja, da bi podal predhodno oceno koloidnih lastnosti za dano disperzijo in vpliv koloidov v okolju.

Prenosljive/ključne spretnosti in drugi atributi:
Po zaključku modula naj bi bil študent sposoben:

• opredeliti vrste sil, ki v nanometrskem merilu delujejo med finimi delci/ kapljicami/mehurčki, hidrofobne in hidrofilne površine, načine širjenja (popolna, delna, ne-vlažilna) in njihove glavne uporabe;
• analizati podatke in vpisati rezultate v simulacije za napovedovanje smeri procesa; povezati teorijo in prakso na tem področju;
• oblikovati in sporočati ideje in podatke ter uporabljati in praktično uporabiti metodologije inženiringa koloidov in nano-znanosti. Sposoben naj bi bil tudi izdelave analize problema ter reševanja le-tega. Poleg tega študent razvije komunikacijske spretnosti.

Assessment

Type (examination, oral, coursework, project): written examination (50 %), oral examination (50 %). For a successfully passed exam a student must achieve at least 50 % of all possible points for each particular part of the above obligations.

Lecturer's references

Asociate professor of chemistry at the University of Nova Gorica

EMIN, Saim; DENKOVA, Pavletta; PAPAZOVA, Karolina; DUSHKIN, Ceco; ADACHI, Eiki, Study of reverse micelles of di-isobutylphenoxyethoxyethyldimethyl benzylammonium methacrylate in benzene by nuclear magnetic resonance spectroscopy. J. colloid interface sci., 2007, vol. 305, no. 1, str. 133-141. [COBISS.SI-ID 2077179]

EMIN, Saim. Growth kinetics of CdS quantum dots and synthesis of their polymer nano-composites in CTAB reverse micelles. J. photochem. photobiol.,A Chem.. [Print ed.], 2009, vol. 207, no. 2/3, str. 173-180. [COBISS.SI-ID 2077435]

EMIN, Saim. Kinetics of photochromic induced energy transfer between manganese-doped Zinc-Selenide quantum dots and spiropyrans. The journal of physical chemistry. C, Nanomaterials and interfaces, 2009, vol. 113, no. 10, str. 3998-4007. [COBISS.SI-ID 2078203]

EMIN, Saim; PITCHER, Michael; LISJAK, Darja; VALANT, Matjaz, Structural and morphological transformations in textural porous ZnO microspheres, Microporous Mesoporous Materials 165 (2013) 185-192.

EMIN, Saim, FANETTI, Mattia; ABDI, Fatwa, KROL, van er Krol; LISJAK, Darja; VALANT, Photoelectrochemical properties of cadmium chalcogenide sensitized textured porous zinc oxide plate electrodes, ACS Appl. Mater. Interfaces 2013 DOI: 10.1021/am3027986.