Cilji in kompetence

Cilj predmeta je usposobiti študente za interdisciplinarno skupinsko projektno delo ter jim omogočiti, da v praksi preizkusijo in nadgradijo znanje in veščine za načrtovanje odprtega izobraževanja.

Študenti bodo pridobili naslednje kompetence:

  • sposobnost ocenjevati primernost obstoječih izobraževalnih materialov, ugotavljati vrzeli in pripravljati kakovostne nove odprte izobraževalne vire z uporabo tradicionalnih in naprednih IKT v sodelovanju s področnimi eksperti in pedagogi,

  • sposobnost pridobivanja manjkajočih informacij in specifičnega strokovnega znanja na področju načrtovanja OI, povezanim s konkretnim kontekstom projektne naloge,

  • sposobnost skupinskega reševanja realnih interdisciplinarnih problemov načrtovanja odprtega izobraževanja,

  • sposobnost pisno in ustno predstaviti svoj projekt ter razpravljati o projektu in temah OI z mednarodnim občinstvom.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

d študentov se pričakuje znanje, pridobljeno pri predmetih Uvod v odprto izobraževanje, Načrtovanje odprtega izobraževanja in Učinkovite didaktične metode v odprtem izobraževanju. Usposobljeni morajo biti za uporabo orodij za podporo sodelovalnemu delu na daljavo in biti pripravljeni na skupinsko delo.

Vsebina

V okviru predmeta bodo študenti reševali konkreten problem s področja načrtovanja od-prtega izobraževanja, ob katerem bodo skozi praktično delo spoznavali principe projektnega vodenja in skupinskega projektnega dela. Prob-lem bo dovolj zapleten, da bo zahteval inter-disciplinarni pristop in timsko delo. Projektna naloga bo vsako leto nova in bo skrbno izbrana na podlagi realnih problemov odprtega izo-braževanja. Zahtevala bo konkretne rešitve s praktično vrednostjo.

Študijski proces pri predmetu bo potekal skozi naslednje faze:

1 Uvod

• Predstavitev ciljev predmeta
• Navodila za projektno delo

2 Vzpostavitev projekta

• Predstavitev projektne naloge
• Organizacija projektnega tima

3 Vsebinska zasnova

• Načrtovanje tečaja odprtega učenja
• Izbira vsebine

  1. Podrobnejši načrt projektnega dela

• Koordiniranje projekta in način dela
• Razdelitev dela
• Določitev faz projekta
• Časovnica
• Diskusija in svetovanje

  1. Skupinsko delo

• Razvoj OU in koordinacija
• Redna (online) srečanja s pregle-dom vmesnih rezultatov po fazah
• Diskusija in svetovanje

6 Zaključno poročilo

• Priprava pisnega poročila
• Priprava na javno predstavitev
• Svetovanje
• Javna predstavitev

7 Zaključna analiza projekta

• Kritična ocena rezultatov projekta
• Ocena poteka projekta
• Povzetek izkušenj – kaj smo se naučili

Predvideni študijski rezultati

Ob koncu predmeta bodo študenti

• znanje o celotnem procesu razvoja OU - od zahtev po OU, specifikacij in razvoja do implementacije,

• spretnosti, potrebne za kreativno oblikovanje OU,

• poznavanje temeljnih načel projektnega vodenja in znanje o tem, kako delovati kot odgovoren član ekipe,

• poznavanje skupinske dinamike v projektni skupini;

• sposobnost učinkovitega in asertivnega komuniciranja o odprtih vprašanjih;

• sposobnost kritičnega ocenjevanja svojega osebnega prispevka k rezultatom ekipe.

Temeljna literatura in viri

Za pripravo na projektno delo:

R. Newton: The Theory and Practice of Project Management: Creating Value Thorough Change. Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 978‐0‐230‐53667‐8

Glede na naravo predmeta literatura sicer ni predpisana vnaprej. Določijo jo mentorji vsako leto sproti za vsako od skupin študentov glede na vsebino izbranih projektov. Dodatne vire kot del učnega procesa ob pomoči mentorjev poiščejo študenti sami.

Načini ocenjevanja

• Sprotno spremljanje razvoja projekta in njegovih rezultatov, vključno s projektnim komuniciranjem in upravljanjem skupinske dinamike, z elementi vrstniške evalvacije in samoevalvacije (20 %) • Vmesne predstavitve (20 %) • Zaključna predstavitev rezultatov projekta z diskusijo

Reference nosilca

Dr. Tel Amiel je profesor na Pedagoški fakulteti na Univerzi v Brasílii. Pred tem je vodil UNESCO katedro za odprto izobraževanje na Univerzi Campinas od 2014 do 2018. Deluje kot so-vodja pobude za odprto izobraževanje v Braziliji (aberta.org.br). Doktoriral je iz učnih tehnologij (University of Georgia) in bil gostujoči sodelavec/raziskovalec na Univerzi v Wollongongu, na Univerzi Stanford in Državni univerzi Utah. Trenutno se ukvarja s projekti, ki se osredotočajo na izboljšanje izobraževalnega procesa na podlagi podatkov, razumevanje organizacijskih ovir za uporabo novih medijev v šolah in spodbujanje odprtih virov in politik v visokem šolstvu. Ukvarja se z ustvarjanjem in upravljanjem izobraževalnih virov na odprti univerzi v Braziliji in z ustvarjanjem odprtih izobraževalnih virov v portugalskem jeziku. Vključen je v projekt “MITA: Zemljevid pobud odprtega izobraževanja” in v projekt, ki se ukvarja z vlogo in potencialom odprtih univerzitetnih občinskih centrov, ki povezujejo formalno in neformalno izobraževanje.
Podrobnejše informacije so na: https://educacaoaberta.org/en/pessoas/tel-amiel/