Metode sistemskega inženiringa

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študentom predstaviti koncept razmišljanja pri načrtovanju ali reinženiringu sistemov, ki temelji na upoštevanju širšega konsenza, več rešitev in sprotnem analiziranju in izboljševanju procesa.

Študenti pri predmetu Metode sistemskega inženiring pridobijo naslednje kompetence:

• razumevanje metod sistemskega inženiringa pri gradnji sistemov z namenom celovite sistemske obravnave,
• znanje o dinamični analizi in razvoju procesov v povezavi z metodami sistemskega inženiringa,
• učinkovito iskanje in odpravljanje napak oz pomanjkljivosti v procesih,
• analizo in načrtovanje proizvodnih procesov, storitev ali pa razvoja ideje do novega izdelka ali storitve.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno osvajanje snovi je potrebno predhodno znanje, ki ga študentje pridobijo pri predmetih Tehniška matematika, Osnove računalništva in nekaj osnov logičnega in konceptualnega razmišljanja. Neizbežno je tudi osnovno znanje teorije grafov in angleškega jezika.

Vsebina

 1. Uvod
 2. Osnove teorije sistemov
 3. Metode industrijskega inženiringa
 4. Tehnike sistemskega inženiringa za reševanje problemov
 5. Temelji proizvodnih sistemov in japonska proizvodna filozofija

Predvideni študijski rezultati

Študenti se seznanijo s pojmi kot so sistem, problem, reševanje problemov in s sistemskim pristopom k načrtovanju in reinženiringu sistemov in procesov. Metode sistemskega inženiringa za razliko od iskanja klasične rešitve vsebujejo obravnavanje končne rešitve z vseh možnih vidikov in z več rešitvami, iz katerih z orodji izbiramo najustreznejšo; najcenejšo, najbolj učinkovito ali npr. najmanj tvegano. Študent pri predmetu pridobi znanje, ki mu omogoča učinkovito iskanje in odpravljanje napak oz pomanjkljivosti v enostavnih procesih, poiskati možne rešitve in izbrati najustreznejšo, jo ovrednotiti in predstaviti, analizo proizvodnih procesov, storitev ali pa razvoja ideje do novega izdelka ali storitve. Metode sistemskega inženiring zahtevajo tudi spremljanje uvedene rešitve, zato se študenti seznanijo tudi z orodji za ciklično spremljanje rezultatov uvedene rešitve.

Temeljna literatura in viri

Temeljna:

 • Cikajlo, F. Gider: Tehnike reševanja problemov, V Novi Gorici : Univerza, 2010 ([Ljubljana] : Pleško). ISBN 978-961-6311-62-5 Katalog Založba UNG
 • P Roques: Systems Architecture Modeling with the Arcadia Method A Practical Guide to Capella, 2017,eBook ISBN: 9780081017920 Katalog

Dodatna:

 • M. Basadur: The power of innovation: how to make innovation a way of life and put creative solutions to work. London : Pitman Publishing, 2002, cop. 1995. ISBN 0-273-61362-6. E-gradivo Katalog
 • Osborn: Definition of creative problem solving. Creative Education Foundation website E-gradivo
 • A. P. Sage, W. B. Rouse, Handbook of systems engineering and management. 2nd ed. - Hoboken : Wiley, cop. 2009, ISBN 13: 9780470083536 E-gradivo
 • Starbek M, Grum, J., Kušar, J. Pretočni časi operacije / The Flow Time of Operation, Strojniški Vestnik, 46(2), 2000, 66-76 E-gradivo
 • Newton P., Bristoll H. Six Key Decision Making Techniques, ISBN 978-1-65522-277-8 E-gradivo

Načini ocenjevanja

• 2 kolokvija, s katerima se preverja teoretično znane in osvojene praktične veščine. Z računskimi nalogami se oceni razumevanje konceptov • Pisni izpit, kjer se posebej ocenjuje teoretično znanje in znanje o temeljnih konceptih reševanja praktičnih problemov in uporaba orodij za reševanje konkretnih problemov. • Ustni izpit, kjer se ocenjuje teoretično znanje in razumevanje orodij sistemskega inženiringa. 25/25/50

Reference nosilca

Prof.dr. Imre Cikajlo, pridruženi profesor (rang redni profesor) za področje elektrotehnike, je prejel doktorat znanosti na področju robotike in elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani leta 2003. Od leta 2003 do leta 2004 je bil podoktorski raziskovalec na Univerzi Tohoku v Sendai, na Japonskem in leta 2007 gostujoči raziskovalec na Univerzi v Tokiu, Japonska. Trenutno je višji znanstveni sodelavec na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu v Ljubljani in pridruženi redni profesor na Univerzi v Novi Gorici, Slovenija. Dr. Cikajlo je sodeloval pri več projektih 7. okvirnega programa EU-(GENTLE/S, MIMICS, CORBYS, BALANCE) in Horizont 2020 (PD_manager) in je trenutno odgovoren za razvoj telerehabilitacije in virtualne resničnosti v rehabilitacijski robotiki na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu, Slovenija. Objavil je 53 znanstvenih člankov, skupaj več kot 100, 5 poglavij v tujih znanstvenih monografijah in je soavtor mednarodnega patenta v EU in ZDA. Leta 2000 je prejel Prešernovo nagrado na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Njegova raziskovalna področja so analiza in sinteza gibanja ljudi in strojev, biomehanika, povezovanje senzoričnih informacij, nadzor nad strojem in človekovim gibom in rehabilitacijska robotika. Trenutno se ukvarja z razvojem rehabilitacijskih pripomočkov in postopkov, ki se uporabljajo v kliničnem in / ali domačem okolju z uporabo telerehabilitacijskih tehnik ter uvajanje virtualne resničnosti v rehabilitacijo. Je tudi član ISVR, IFMBE in IEEE.

Izbrane objave

• CIKAJLO, Imre, HUKIĆ, Alma, ZAJC, Dejana. Exergaming as part of the telerehabilitation can be adequate to the outpatient training : preliminary findings of a non-randomized pilot study in Parkinson's disease. Frontiers in Neurology, ISSN 1664-2295. [Online ed.], March 2021
• TIMOTIJEVIĆ, Lada, CIKAJLO, Imre, et al. Designing a mHealth clinical decision support system for Parkinson's disease : a theoretically grounded user needs approach. BMC medical informatics and decision making, ISSN 1472-6947, Feb. 2020, vol. 20, iss. 1, str. 1-21,
• POTOČNIK, Božidar, DIVJAK, Matjaž, URH, Filip, FRANČIČ, Aljaž, KRANJEC, Jernej, ŠAVC, Martin, CIKAJLO, Imre, MATJAČIĆ, Zlatko, ZADRAVEC, Matjaž, HOLOBAR, Aleš. Estimation of muscle co-activations in wrist rehabilitation after stroke is sensitive to motor unit distribution and action potential shapes. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, ISSN 1534-4320. [Print ed.], May 2020, vol. 28, iss. 5, str. 1208 - 1215
• CIKAJLO, Imre, PETERLIN-POTISK, Karmen. Advantages of using 3D virtual reality based training in persons with Parkinson's disease : a parallel study. Journal of neuroengineering and rehabilitation, ISSN 1743-0003, 2019, vol. 16, str. 1-14, ilustr