Ekologija podzemnih vod

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje

Cilji in kompetence

• Seznaniti študente z dvema najpogostejšima oblikama vodonosnikov (kraški in medzrnski) ter fizikalnimi, kemijskimi in biološkimi značilnostmi v njih, njuno ogroženostjo ter ukrepi za njuno varovanje.
• Študentje bodo na podlagi pridobljenih znanj sposobni prepoznati morebitne negativne posledice posegov v podzemne vodonosnike in predlagati ustrezne preventivne ali omilitvene ukrepe za zmanjšanje človekovih negativnih posledic na vodonosnikih.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Zaželjeno je predznanje hidrologije in biologije.

Vsebina

Predmet je namenjen študentom, ki želijo poglobiti znanje o podzemnih vodah in njihovimi funkcionalnimi povezavami z bližnjimi površinskimi in podzemnimi kopenskimi in vodnimi habitati. Predmet prvenstveno obravnava razpoklinske (kraške) in medzrnske (intersticijske) vodonosnike, ki so pomemben vir pitne vode v Sloveniji in v svetu.

1.) UVOD :
- tipi podzemnih vod
- viri vode za podzemne vodonosnike
- splošne značilnosti podzemnih vod
- od podzemne vode odvisni habitati (GWDH)

2.) KRAŠKI VODONOSNIKI
- delitev kraškega okolja (vodni in kopenski del; epikraška cona)
- načini pretakanja vode po posameznih conah
- fizikalne in kemijske lastnosti kraških vod
- organizmi in njihove značilnosti v kraških vodah

3.) MEDZRNSKI VODONOSNIKI
- razdelitev medzrnskih vod
- načini pretakanja vode v različnih območjih
- fizikalne in kemijske lastnosti medzrnskih vod
- organizmi in njihove značilnosti v medzrnskih vodah

4.) BIODIVERZITETA V PODZEMNIH VODAH
- najpogostejši predstavniki podzemnih organizmov
- razporeditev podzemnih vodnih živali po svetu
- načini naseljevanja v podzemlju (kolonizacija)
- vertikalna in horizontalna razdelitev organizmov v vodonosnikih
- vloga organizmov pri določanju kvalitete podzemne vode

5.) METODE VZORČEVANJA za fizikalne, kemijske in biološke analize:
- ročna mreža
- vrše
- drift mreža
- filtri
- sesalke
- freezer
- avtomatske meritve (senzorji, data-loggerji)
- Bou-Rouch metoda
- Karaman-Chappuis metoda

6.) OGROŽANJE IN VAROVANJE PODZEMNIH VOD
- vzroki za ogrožanje
- načini premikanja onesnažil v različnih tipih vodonosnikov
- metode in ukrepi za varovanje podzemnih vod

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti pridobijo znanje in razumejo zgradbo in delovanje vodonosnikov, s poudarkom na kraških in medzrnskih, ki so pomemben vir pitne vode. Poleg teoretičnega znanja, ki obsega fizikalne in kemijske značilnosti obeh tipov vodonosnikov, njune povezanosti s površinskimi vodami in prostorom, kjer živi specializirana podzemna favna, se bodo seznanili tudi s problemi njihovega onesnaževanja in principi varovanja. Med terenskim delom se bodo tudi v praksi seznanili z opremo in postopki, ki se uporabljajo med raziskavami podzemnih vod in so osnova tudi za izvajanje monitoringa kemijskega in količinskega stanja podzemnih vod.

Temeljna literatura in viri

1.) CULVER, D. C. (ur.), WHITE, W. B. (ur.), 2012. Encyclopedia of caves. Amsterdam; Boston. Elsevier: Academic Press.

2.) GUNN, J. (ur.), 2004. Encyclopedia of caves and karst science. New York; London. Fitzroy Dearborn.

3.) PASCALIS projekt (2004): Protocols for the assessment and conservation of aquatic life in the subsurface. (http://www.pascalis-project.com/)

4.) GRIEBLER, C. (ur.), DANIELOPOOL, D.L. (ur.), GIBERT, J. (ur.), NACHTNEBEL, H.P. (ur.), NOTENBOOM, J. (ur.), 2001. Groundwater ecology: A tool for management of water resources. European Commision, Environment and climate programme, Directorate-General for Research, Brussels.

5.) Izbrani znanstveni članki

Načini ocenjevanja

Ustni izpit (75 %), pisno poročilo (25 %)

Reference nosilca

Redni profesor za področje ekologije na Univerzi v Novi Gorici

MORI, N., BRANCELJ, A. Differences in aquatic microcrustacean assemblages between temporary and perennial springs of an alpine karstic aquifer. International journal of speleology, ISSN 0392-6672, 2013, vol. 42, no. 3, str. 257-266, ilustr. http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1604&context=ijs, doi: 10.5038/1827-806X.42.3.9. [COBISS.SI-ID 2949711]

GALASSI, D. M. P., STOCH, F., BRANCELJ, A.. Dissecting copepod diversity at different spatial scales in southern European groundwater. V: SUAREZ MORALES, Eduardo (ur.). Selected papers presented at the 11th International Conference on Copepoda (Mérida, Mexico, 10-15 July 2011), (Journal of natural history, ISSN 0022-2933, vol. 47, no. 5/12). London: Taylor & Francis, 2013, vol. 47, no. 5/12, str. 821-840. http://dx.doi.org/10.1080/00222933.2012.738834, doi: 10.1080/00222933.2012.738834. [COBISS.SI-ID 2731599]

WATIROYRAM, S., BRANCELJ, A., SANOAMUANG, L. A new Bryocyclops Kiefer (Crustacea: Copepoda: Cyclopoida) from karstic caves in Thailand. The Raffles bulletin of zoology, ISSN 0217-2445, 2012, vol. 60, no. 1, str. 11-21. http://rmbr.nus.edu.sg/rbz/biblio/60/60rbz011-021.pdf. [COBISS.SI-ID 2525263]

BRANCELJ, A., WATIROYRAM, S., SANOAMUANG, . The first record of cave-dwelling Copepoda from Thailand and description of a new species: Elaphoidella namnaoensis n. sp. (Copepoda, Harpacticoida). Crustaceana, ISSN 0011-216X, 2010, vol. 83, no. 7, str. 779-793. http://dx.doi.org/10.1163/001121610X502894, doi: 10.1163/001121610X502894. [COBISS.SI-ID 2345295]

BRANCELJ, A. Fauna of an unsaturated karstic zone in Central Slovenia: two new species of Harpacticoida (Crustacea: Copepoda), Elaphoidella millennii n. sp. and E. tarmani n. sp., their ecology and morphological adaptations. Hydrobiologia, ISSN 0018-8158, 2009, vol. 621, no. 1, str. 85-104. http://dx.doi.org/10.1007/s10750-008-9634-3, doi: 10.1007/s10750-008-9634-3. [COBISS.SI-ID 1933391]

BRANCELJ, A. Microdistribution and high diversity of Copepoda (Crustacea) in a small cave in central Slovenia. Hydrobiologia, ISSN 0018-8158, 2002, letn. 477, str. 59-72. [COBISS.SI-ID 15480537]