Uvod v glasoslovje

Cilji in kompetence

Cilj je podroben pregled jezikoslovne teorije na področju glasoslovja. Predmet služi kot nadgradnja jezikoslovnega predznanja iz magistrskih študijev jezikoslovja in je namenjen vzpostavljanju nujnega praga znanja.
Pridobljene kompetence:
• Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela na področju glasoslovja.
• Sposobnost iskanja teoretično relevantnih problemov in tem v glasoslovju.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen predmet, ki po nivoju ustreza Fonetiki in fonologiji na UNG-jevem drugostopenjskem študiju jezikoslovja.

Vsebina

V okviru predmeta bodo študentje pridobili znanja s področja glasoslovja, različnih glasoslovnih teorij oz. pristopov k preučevanju glasoslovja.
• Teorija elementov: gradniki glasoslovnih izrazov
• Sestavniška zgradba: Kaj je glasoslovno drevo?
• Vezanje in pooblaščanje v glasoslovju
• Ničte kategorije
• Glasoslovno-oblikoslovni vmesnik
• Glasoslovni pojavi vs. leksikalni pojavi

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnov glasoslovne teorije, teorije pooblaščanja, optimalnostne teorije in drugih glasoslovnih teorij.

Temeljna literatura in viri

• Kaye, J.D., Lowenstamm, J. and J. R. Vergnaud. 1985. “The internal of structure of phonological elements: a theory of charm and government,” Phonology Yearbook 2:305 328.
• Kaye, J.D., Lowenstamm, J. and J. R. Vergnaud. 1990. “Constituent structure and government in phonology”, Phonology 7.2:193-231.
• Odden, D. 2005. Introducing Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.
• McCarthy, J.J. 2008. Doing Optimality Theory: Applying Theory to Data. Blackwell.
• Kager, R. 1999. Optimality Theory (Cambridge Textbooks in Linguistics). Cambridge: CUP
• Hayes, B. 2009. Introductory Phonology, published by Blackwell/Wiley.

Načini ocenjevanja

Domače naloge ter končni izpit ali seminarska naloga. (50/50)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija:

  1. ALMOAMMER, Alhanouf, SULLIVAN, Jessica, DONLAN, Chris, MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok, O'DONNELL, Timothy, BARNER, David. 2013. Grammatical morphology as a source of early number word meanings. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ISSN 0027-8424, vol. 110, no. 46, str. 18448-18453.
  2. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. 2013. A note on sluicing and island repair. V: FRANKS, Steven (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics : the Third Indiana Meeting 2012, (Michigan Slavic Materials, vol. 59). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, str. 176-189.
  3. MARUŠIČ, Franc, NEVINS, Andrew. 2010. Two types of neuter : closest-conjunct agreement in the presence of '5 and ups'. V: BROWNE, Wayles (ur.). Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics, The Second Cornell Meeting 2009, (Michigan Slavic Materials, vol. 56). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, str. 301-317.
  4. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. 2010. Clitic doubling in a determinerless language with second position clitics. V: ZYBATOW, Gerhild (ur.). Formal studies in slavic linguistics : proceedings of Formal Description of Slavic Languages 7.5, (Linguistik international, ISSN 1436-6150, Bd. 25). Frankfurt am Main: P. Lang, str. 101-115.
  5. MARUŠIČ, Franc, ŽAUCER, Rok. 2014. A definite article in the AP : evidence from colloquial Slovenian. V: SCHÜRCKS, Lilia (ur.). The nominal structure in Slavic and beyond, (Studies in generative grammar, ISSN 0167-4331, 116). Berlin: De Gruyter Mouton, str. 183-208.