Razvoj inovativnih izdelkov in storitev

Predmet se izvaja v programu:
Znanost o materialih

Cilji in kompetence

h2. Splošne kompetence

 • Sposobnost celovitega razmišljanja, analize, sinteze, kritične presoje in predvidevanja na področju razvoja in uveljavitve novosti
 • Sposobnost praktične uporabe pridobljenih kompetenc, orodij in metod
 • Sposobnost argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč in upoštevanje stališč drugih. h2. Predmetno-specifične
 • sposobnost identifikacije izzivov,
 • sposobnost kreiranja rešitev,
 • sposobnost zaščite know-how-a, sposobnost komercializacije invencij,
 • osnovna sposobnost obvladovanja inoviranja v organizaciji
 • Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

  Poznavanje osnovnih pojmov in terminologije ekonomike podjetij, managementa, trženja in osnovna računalniška pismenost.

  Vsebina

  h2. Content (Syllabus outline):

 • Inoviranje, podjetnost in inovativnost kot način življenja
 • Zaznavanje priložnosti, kreiranje in izbor idej ter dokazovanje delovanja novosti
 • Osnove odprtega inoviranja pri inovacijsko-razvojnem delu
 • Zaščita idej in intelektualna lastnina
 • Raziskovalno razvojna, inovacijska in podjetniška podpora
 • Komercializacija znanja, tehnologije, idej in know-howa
 • Slovensko in mednarodno podporno okolje pri razvoju in komercializaciji
 • Osnove obvladovanja inoviranja v organizaciji
 • Innovation, entrepreneurship and innovation as a way of life
 • Perception of opportunities, idea creation and selection, and demonstration of the invention
 • Basics of open innovation in the innovation-development work
 • Protecting ideas and intellectual property
 • Research and development, innovation and entrepreneurial support
 • Commercialization of knowledge, technology, ideas and know-how
 • Slovenian and international support environment for the development and commercialization
 • Basics of Innovation Management in the organization
 • Predvideni študijski rezultati

  h2. a. Znanje in razumevanje:
  Študent bo razumel delovanje invencijsko-inovacijskega procesa in spoznal osnovne metode upravljanja le-teh.

  h2. b. Uporaba:
  Študent bo sposoben povezati teorijo, praktične izkušnje in pridobljene kompetence pri identifikaciji izzivov, kreativnem reševanju problemov in realizaciji invencij.

  h2. c. Refleksija:
  Pridobljena bo sposobnost ustvarjalnega razmisleka, kritične presoje vzročno-posledičnega zaporedja ter analize posledic odločitve na področju razvoja in implementacije novosti.

  Temeljna literatura in viri

  Osnovna literatura:

 • Likar, B. 2006. Management inoviranja. 3. dopolnjena izdaja. Fakulteta za management, Koper.
 • Priročnik za izumitelje, Urad RS za intelektualno lastnino. http://www.uil-sipo.si/uil/urad/prirocnik-za-izumitelje; dostopano dec.2012. (Izvirnik Priročnika Evropskega patentnega urada za izumitelje na http://www.epo.org/topics/innovation-and-economy/handbook.html)
 • Tidd, Joe, in John Bessant. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. 4th iz. Wiley, 2009. Dopolnilna literatura:
 • Christiansen. J. 2000. Competetive innovation management. Macmillan Business.
 • Načini ocenjevanja

  Krajši pisni izdelki, aktivno sodelovanje, projektna naloga

  Reference nosilca

  Borut Likar, doktor elektrotehniških znanosti, je redni profesor na Primorski univerzi, znanstveni svetnik in direktor Inštituta za inovativnost in tehnologijo. Njegova raziskovalna področja so management ustvarjalnosti, RRa, inovativnosti in tehnologij. Je inovator in uspešen podjetnik ter pobudnik mnogih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih, aplikativnih, razvojnih in tehnoloških projektov, mnogih patentov, modelov in avtorskih del, od katerih je bilo več tržno izredno uspešnih. Med vrsto vabljenih predavanj sta bili še posebno odmevna tista, na sedežu Organizacije združenih narodov v Ženevi in v Evropskem parlamentu.

  Izbrane objave:

  1.01 Izvirni znanstveni članek
  LIKAR, Borut, ROPRET, Marko, FATUR, Peter, KOPAČ, Janez, ŠKAFAR, Maja. Innovation of low and medium-low processing industry : a reference innovation model. The business review, Cambridge, Summer 2012, vol. 20, no. 1, str. 159-165. [COBISS.SI-ID 4445655]

 • GIDER, Franc, LIKAR, Borut, KERN, Tomaž, MIKLAVČIČ, Damijan. Implementation of a multidisciplinary professional skills course at an electrical engineering school. IEEE trans. ed., Aug. 2012, vol. 55, no. 3, str. 332-340. [COBISS.SI-ID 9344852]
 • LIKAR, Borut, KOPAČ, Janez, MARKIČ, Mirko, KERN, Tomaž. Influencing indicators determination : precondition for successful inovation management in mechanical industry. Strojarstvo, mar.-apr. 2008, vol. 50, no. 2, str. 95-104, ilustr. [COBISS.SI-ID 3112919] FATUR, Peter, LIKAR, Borut, ROPRET, Marko. Going open while innovating: does it pay?. Int. j. ind. eng. manag.. [Print ed.], 2010, vol. 1, no. 3, str. 77-83, ilustr., tabele. http://www.ftn.uns.ac.rs/ijiem/paperIJIEM0301reviewfinal.pdf. [COBISS.SI-ID 3872727] 2.01 Znanstvena monografija
 • LIKAR, Borut, MIKLAVČIČ, Damijan. Organisation and motivation of researchers in an interdisciplinary research team. V: KERN, Tomaž (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). People and sustainable organization. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2011, str. 147-165, tabele. [COBISS.SI-ID 8715092]
 • LIKAR, Borut, FATUR, Peter. Managing innovation and R&D processes in EU environment. 1. izd. Ljubljana: Korona plus - Institute for Innovation and Technology, 2007. 128 str., ilustr. ISBN 961-90592-6-3. ISBN 978-961-90592-6-5. [COBISS.SI-ID 229682176] 1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
 • LIKAR, Borut. Inovativnost se ne bo "zgodila". V: VEHOVAR, Urban (ur.), DRAGOŠ, Srečo, HRIBERNIK, Aljaž, IGNJATOVIĆ, Miroljub, JAKLIČ, Marko, LIKAR, Borut, STANOJEVIĆ, Miroslav, VEHOVAR, Urban. Neosocialna Slovenija : smo lahko socialna, obenem pa gospodarsko uspešna družba?, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2010, str. 57-103. [COBISS.SI-ID 4169943]