Antropološka lingvistika

Cilji in kompetence

Razumevanja temeljnih značinlosti osnovnih pojmov antropološko usmerjene lingvistike. Študent obvlada osnovne raziskovalne metode antropološke lingvistike in znanstveni aparat in jih zna samostojno uporabljati pri raziskovalnem delu. Študent je sposoben uporabljati znanja s področija drugih humanističnih znanosti (etnologije, antropologije, zgodovine) v jezikoslovnih raziskavah.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno znanje osnovnih pojmov splošnega jezikoslovja in družboslovnih znanosti.

Vsebina

 1. Razvoj antropološko usmerjenega jezikoslovja (6)
 • Zgodivina antropološke lingvistike
 • Osnovna področja in znanstvene tradicije.
 • Pojmi jezikovni pogled na svet, jezikovna slika sveta, ideologija ipd.
 • Jezikovna relativnost. Znanstveno delo F. Boasa, E. Sapira in B. L. Whorfa. Sodobne refleksije nad jezikovno relativnostjo.
 1. Jezik in tradicionalna kultura (6)
 • Jezik in tradicionalna kultura
 • Jezikoslovne raziskave folklore in ustnih tradicij
 • Etnolingvistika v ZDA in v slovanski znanstveni tradiciji.
 • Etnolingvistična šola N. I. Tolstoja (Moskva).
 • Etnolingvistična šola J. Bartminjskega (Lublin).
 • Jezikoslovne raziskave tradicionalne kulture na Slovenskem
 1. Jezik in konceptualizacija realnosti (5)
 • Univerzalne in kulturno-specifične lastnosti jezika.
 • Jezik in konceptualizacija izvenjezikovne realnosti: jezik in prostor; jezik in čas; jezik in imenovanja za barve.
 • Šola logične analize jezika.
 1. Besedišče in kultura (6)
 • Kulturne lastnosti besedišča.
 • Imenovanje kot kulturni akt; splošna imena in osebna imena.
 • Etimologija in kulturno relevantne informacije.
 • Imenovanje in vrednostni sistem
 • Imenovanje in konceptualizacija prostora.
 1. Diskurz in kultura (6)
 • Pojem diskurza; diskurz kot ena centralnih kategorij v antropološki lingvistiki. Družbena pogojenost diskurza.
 • Jezik in moč.
 • Kritična analiza diskurza: jezik in politika, rasa, razred.
 1. Jezik množičnih medijev (5)
 • Spolni in etnični stereotipi v diskurzu množičnih medijev
 1. Jezikovna ideologija (6)
 • Jezikovna ideologija: pojem in metodi proučevanja;
 • Pojem metalingvistične zavesti.
 • "Branje" jezikovne ideologije iz diskurza.
 • Osnovni ideološki konstrukti: jezikovni purizem, avtoriteta.
 • Notranji ideološki konflikti v diskurzu.
 • Jezikovne ideologije v Sloveniji in Evropi
 1. Kontakt in konflikt med jeziki (5)
 • Jeziki v kontaktu.
 • Manjšinski in večinski jeziki.
 • Smrt jezika.
 • Zamenjava jezika.
 1. Jezik in spol (5)
 • Diskurzivno oblikovanje spola
 • Slovnični in semantični spol v jeziku
 • Markiranje spola v različnih jezikih in kulturah
 1. Jezik in vljudnost (5)
 • Teorije vljudnosti.
 • Pojem negativne in pozitivne vljudnosti.
 • Vljudnost in spol.
 • Izražanje vljudnosti v različnih kulturah.
 1. Nekatera metodološka vprašanja (5)
 • Transkripcija gradiva
 • Vloga raziskovalca in vloga poslušalcev v procesu oblikovanja diskurza
 • Raziskovanje svoje vs. tuje kulture in jezika

Vaje potekajo vzporedno s predavanji tako, da se navezujejo na posamezne tematske sklope. Sestavljene so od analize znanstvenih člankov ali praktične analize jezikovnega gradiva, t.j. primerov uporabe jezika. Takšen pristop pri vajah omogoča boljšo povezavo med teorijo in prakso, poglablja razumevanje obravnavane snovi in tako povečuje učinkovitost študija.

Temeljna literatura in viri

 • Duranti, Alessandro (ur.) 2001, Linguistic Anthropology: A Reader. Malden, MA: Blackwell.
 • Duranti, Alessandro, Sociocultural Dimensions of Discourse, Handbook of Discourse Analysis 1, T. V. Dijk (ur.), London 1985, 193-230.
 • Hall, Kira and Bucholtz, Mary, (ur.) 1995, Gender Articulated: Language and the Socially Constructed Self. New York: Routledge.
 • Hill 1988: Jane H. Hill, Language, Culture, and World View, in Lingustics: The Cambridge Survey, No. IV: Language: The Socio-cultural Context, F. J. Newmeyer (ur.), Cambridge, 14-36.
 • N. Fairclough, Discourse and Social Change, Cambridge 1992.
 • N. I. Tolstoj 1995, Jezik slovenske kulture, Niš.
 • Slovenska mitologija, enciklopedijski rečnik, Beograd 2001.
 • Woolard, Kathryn 1998: Introduction: Language Ideology as a Field of Inquiry, Language Ideologies, Practice and Theory, Schieffelin, B. B., Woolard, K. A., Kroskrity, P. V. (ur.), New York - Oxford.
 • Irvine, J. T., Hill, J. H. 1993, Responsibility and Evidence in Oral Discourse, Cambridge.
 • Tonči Kuzmanić 1999, Bitja s pol srešice, Ljubljana.

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je napisano seminarsko delo, 75% udeležbe na vajah in uspešno opravljena predstavitev znanstvenega članka oz. monografije.