Analiza manj znanega jezika

Cilji in kompetence

Namen predmeta je:

  • Seznanjanje z drugačnimi jezikovnimi vzorci
  • Spodobnost analize nepoznanega jezika
  • Seznanjanje z terenskimi metodami dela
  • Prepoznavanje zanimivih jezikoslovnih tem

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z vsemi predmeti tega programa, posebej še s tistimi na modulu Jezik. Zaželeno je predznanje, ki ga študenti osvojijo pri obveznih predmetih tega programa.

Vsebina

Pri predmetu bomo s pomočjo rojenega govorca nekega slabo poznanega jezika, skušali o tem jeziku izvedeti čim več, ter ga sproti analizirati. Spuščali se bomo na vse jezikoslovne ravnine, tako v fonologijo, morfologijo, skladnjo kot semantiko ter tam iskali tako univerzalne redovitosti kot posebnosti konkretnega jezika.

Temeljna literatura in viri

  • Slovnica konkretnega jezika.
  • Članki in monografije, ki obravnavajo konkretni jezik.
  • Morebitna druga literatura vezana na konkretni jezik.

Načini ocenjevanja

Zaključna seminarska naloga v obsegu okoli 15 strani, ki obravnava kak pri predavanjih in vajah neobravnavan pojav znotraj tega jezika, ki je potencialno zanimiv za jezikovno teorijo. Opravljene domače naloge.