Morfofonologija

Cilji in kompetence

Predmet poglablja znanje iz glasoslovja. Konkretneje se težišče prenese na interakcijo glasoslovja ter oblikoslovja oziroma besedotvorja. Predmet obravnave so konkretne smeri v okviru teoretičnega jezikoslovja na področju glasoslovja (predvsem optimalnostna teorija, lahko pa tudi vezalna fonologija ipd.). Razvijanje zmožnosti abstraktnega mišljenja in obravnave konkretnih fonoloških problemov.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno znanje pridobljeno pri predmetu Fonetika in fonologija 1 in znanje angleščine. Predmet se povezuje z vsemi jezikoslovnimi predmeti, zlasti z oblikoslovjem.

Vsebina

 • Laboratorijska oz. eksperimentalna fonologija
 • Povezava s fonetiko
 • Obseg in osnovni pojmi
 • Eksperimentalne metode
 • Primeri obravnav
 • Percepcija v laboratorijski fonologiji
 • Optimalnostna teorija
 • Glavne značilnosti: univerzalnost omejitev, tipologija …
 • Osnovni pojmi OT-obravnave (slovnični model)
 • Primerjava s klasično generativno fonologijo
 • Naglas in ton
 • Obravnava fonoloških problemov (slovenščina in drugi jeziki)
 • Glasoslovje v oblikoslovju in obratno
 • Opredelitev osnovnih predpostavk
 • Pregled glavnih oblikoslovnih pojavov
 • Pozicijska zvestoba, posplošeno vezanje
 • Učenje jezika
 • Izjeme

Temeljna literatura in viri

 • John McCarthy, A Thematic Guide to Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
 • René Kager, Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
 • Alan Prince and Paul Smolensky. Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Ms. Rutgers University. [ROA 537-0802]
 • John McCarthy and Alan Prince. Prosodic Morphology: Constraint Interaction and Satisfaction. Ms. UMass and Rutgers. [ROA: 482-1201]

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je opravljena seminarska naloga