Lektorat nemškega jezika 2

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Slovenistika

Cilji in kompetence

Kot pri začetnem poučevanju nemškega jezika bo poudarek še vedno na razvoju vseh štirih jezikovnih spretnostih hkrati, vendar s poudarkom na bralni sposobnosti in usvajanju besednega zaklada na izbranem strokovnem področju.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je znanje nemščine na osnovnem nivoju.

Vsebina

• Slovnica (osnove morfologije in sintakse): spoznavanje in uporaba osnovnih slovničnih enot v besedilih
• Analiza in tvorjenje krajših nemških besedil iz različnih tematskih sklopov
• Usvajanje besednega zaklada na osnovi različnih tem
• Diskusije v okviru danih tem
• Analiza in interpretacija slušnih in bralnih besedil
• Branje lažjih strokovnih avtentičnih tekstov in usvajanje besednega zaklada posameznega področja

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:
Študentje so sposobni razumeti osnovne slovnične strukture in jih uspešno uporabiti pri tvorjenju govornih in pisanih besedil. Sposoben je razumeti krajša strokovna avtentična besedila.

Temeljna literatura in viri

• Passwort Deutsch 1 – Lehr- und Übungsbuch (1-̶ 6). Založba: Klett.
• Passwort Deutsch 2 – Lehr- und Übungsbuch (1-̶ 6). Založba: Klett.
• Böhmer, M., Zoepfer Tassinari, U.: Il tedesco scientifico. Wissenschaftsdeutsch. Corso di
lettura, Bulzoni, Roma 1997
• N. Muster Čenčur: Nemška slovnica po naše; Cankarjeva založba, Ljubljana, 1998
• H. Dreyer, R. Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik; Max Huber
Verlag, München, 2002
• Paschke, Peter: Leggere il tedesco per gli studi umanistici. Principianti / Deutsch lesen in den
Geisteswissenschaften. Anfänger. Cafoscarina, Venezia 2007Slovarji nemškega jezika
• Dorothea Lévy-Hillerich, Elena Cickovska, Karmelka Baric: Mit deutsch. Studieren, arbeiten,
leben. Arcipelago Edizioni, 2009

Načini ocenjevanja

Predvidena sta dva kolokvija. Na koncu semestra ima študent pisni in ustni izpit. Če doseže študent na obeh kolokvijih v povprečju 80 % ali več, je oproščen pisnega dela izpita in lahko pristopi k ustnemu delu izpita.

Reference nosilca

Lektorica Tamara Vicman predava nemški jezik na Univerzi v Novi Gorici, in sicer na Fakulteti za humanistiko. Poučuje tudi na različnih stopnjah splošnih in strokovnih tečajev v sosednji Italiji.